Udostępnij

Schroder ISF Global Equity

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Equity ma na celu dostarczanie długoterminowych, stabilnych wyników poprzez inwestowanie na światowych rynkach  w akcje spółek o solidnych perspektywach wzrostu, które nie zostały jeszcze dostrzeżone przez rynek.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Dostęp do długoterminowego potencjału wzrostu globalnych rynków akcji.
  • Ekspozycja na możliwość zysku z wykorzystaniem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, gdziekolwiek by się one nie pojawiły — fundusz nie jest skoncentrowany na konkretnej branży czy wielkości spółek.
  • Korzystanie ze wzrostowego potencjału spółek o niedoszacowanym wzroście.
  • Doświadczony zespół wspierany przez silne zasoby firmy Schroders w zakresie analizy fundamentalnej, czyli ponad 90 lokalnych specjalistów od akcji (według stanu dzień 31 marca 2018 r.), którzy dogłębnie badają spółki oraz warunki, w których one funkcjonują.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498277

Kod Bloomberg

SGLA1PL:LX

Data uruchomienia funduszu

03.06.2005

Benchmark

MSCI World Net Return PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)1

2,41%

Informacje o ryzyku

– Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
– Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj niosą ze sobą wyższe ryzyko polityczne, ryzyko prawne, ryzyko kontrahenta oraz ryzyko operacyjne.
– Cena instrumentu pochodnego2 może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt nabycia instrument pochodnego.
– Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych ograniczeniami. W przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów strukturyzowanych może być zerowa.
– Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Ceny akcji podlegają codziennym zmianom, w zależności od wielu czynników, w tym informacji o charakterze ogólnym, gospodarczym, branżowym czy dotyczących danej spółki.
– Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne2 bazujące na dźwigni finansowej3, co zwiększa jego podatność na określone zmiany rynkowe lub zmiany stóp procentowych i może wpływać na ponadprzeciętną zmienność oraz ryzyko zanotowania straty.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w lipcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

2 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od
bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

3 Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100 % wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większego dochodu. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnych z bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód  z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.