Niniejsze zawiadomienie ma na celu poinformowanie Państwa o przewidywanych zmianach w związku z planowanym zaprzestaniem stosowania stóp Interbank Offered Rate (IBOR), w tym stopy London Interbank Offered Rate (LIBOR) na koniec grudnia 2021 r. oraz wynikających z tego zmianach niektórych funduszy firmy Schroders.

W ramach reformy branżowej mającej na celu wzmocnienie odporności światowych rynków finansowych, do końca grudnia 2021 r. zaprzestaje się stosowania niektórych stóp referencyjnych (w tym stopy procentowej London Interbank Offered Rate — (LIBOR) oraz innych stóp IBOR).

Znaczny spadek akcji kredytowej na rynku międzybankowym i niektóre głośne przypadki manipulacji stopami LIBOR spowodowały, że w 2014 r. Rada ds. stabilności finansowej zaleciła przejście z systemu LIBOR i innych IBOR na nowe stopy alternatywne.

W odpowiedzi na to i kolejne ogłoszenia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) i innych organów regulacyjnych na świecie, zastąpimy benchmark dla funduszy, które obecnie stosują stopy LIBOR, alternatywnym benchmarkiem. Nowe benchmarki zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym funduszu(‑ów), dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz w arkuszu informacyjnym. Oczekuje się, że zmiana ta nie wpłynie w istotny sposób na sposób zarządzania funduszem ani nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń dla funduszu. Dopuszczalne inwestycje funduszy oraz profil ryzyka również nie ulegną w istotnym zakresie zmianie.

Termin tej zmiany w odniesieniu do poszczególnych funduszy będzie różny. Posiadacze klas jednostek uczestnictwa funduszy będą informowani z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach benchmarków i od kiedy wejdą one w życie. Wybierzemy benchmark, który naszym zdaniem będzie najbardziej odpowiednią alternatywą dla danego funduszu.

Fundusze z siedzibą w Wielkiej Brytanii

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących propozycji w odniesieniu do dowolnego funduszu, w który Państwo inwestują, prosimy o kontakt z doradcą finansowym. Jeśli nie posiadacie Państwo doradcy finansowego, można go znaleźć w swojej okolicy, odwiedzając stronę www.unbiased.co.uk lub dzwoniąc do członka naszego Zespołu ds. Obsługi Inwestora pod numer 0-800-718-777. Należy pamiętać, że firma Schroder Investment Management Limited nie oferuje doradztwa inwestycyjnego.

Fundusze z siedzibą w Luksemburgu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących propozycji w odniesieniu do dowolnego funduszu, w który Państwo inwestują, prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Schroders, Państwa zwyczajowym profesjonalnym doradcą lub z firmą Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341-342-202 lub pod adresem e-mail europeclientservices@schroders.com. Prosimy pamiętać, że firma Schroder Investment Management (Europe) S.A. nie oferuje doradztwa inwestycyjnego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat tej zmiany można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań.

Czym jest benchmark? Benchmark to standard, na podstawie którego można zmierzyć wyniki finansowe danego składnika aktywów finansowych lub funduszu. Benchmarki są wykorzystywane w naszych funduszach do wielu celów, w tym do porównywania zysków lub „wyników” funduszu, jako cel dla wyników funduszu, a także do określenia, w jakie rodzaje i kwoty aktywów finansowych fundusz może inwestować. W niektórych przypadkach są one również wykorzystywane do obliczania opłat, które są wypłacane firmie Schroders lub zewnętrznemu zarządzającemu, jeżeli wyniki funduszu wzrosną powyżej określonego progu.

Czym jest stopa procentowa? Stopa oprocentowania to kwota, którą kredytodawca obciążył kredytobiorcę w związku z pożyczką. Benchmarki stóp procentowych są formą benchmarku, który pożyczkodawca może wykorzystać w charakterze elementu stopy procentowej, którą pobiera od pożyczkobiorcy za udzieloną pożyczkę. Pożyczkodawca może dodać procent do benchmarku stopy procentowej w celu uzyskania kwoty odsetek, które pobiera od pożyczkobiorcy. Stopa London Interbank Offered Rate (LIBOR) jest najczęściej stosowaną stopą procentową na świecie.

Firma Schroders stosuje benchmarki stóp procentowych jako benchmarki w odniesieniu do wielu naszych funduszy.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.