Udostępnij

Schroder ISF EURO Equity

Materiał marketingowy

Schroder ISF EURO Equity inwestuje w akcje spółek z krajów będących członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (ang. EMU). Celem funduszu jest wyszukanie niedowartościowanych możliwości inwestycyjnych w drodze rozważnych, obszernych badań i analiz, przy zastosowaniu elastycznego podejścia dla różnych warunków rynkowych.

Dlaczego warto inwestować?

  • Wysoko oceniany fundusz osiągający jedne z najlepszych w grupie stopy zwrotu.1
  • Wykorzystanie ożywienia w strefie euro, w czasie gdy wskaźniki aktywności i zaufania do rynku ulegają poprawie.
  • Zapewnia ekspozycję na długoterminowe inwestycje w niedowartościowane europejskie spółki z „katalizatorem zmian”.
  • Fundusz wykorzystuje wszelkiego rodzaju anomalie i zmieniające się środowisko
  • rynkowe dzięki elastycznej polityce opartej na podejściu agnostycznym.
  • Korzyści płynące z ekspertyz sporządzonych przez doświadczonego zarządzającego, ze wsparcia zespołu specjalistów sektorowych oraz globalnych zasobów firmy Schroders.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903427978

Kod Bloomberg

SCEA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

21.09.1998

Benchmark

MSCI EMU Net TR (PLN Hedged)*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,35%


Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym.
Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Źródło: Schroders, Morningstar, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. wyniki funduszu w 3 i 5-letnim okresie znalazły się w pierwszym kwartylu. Stopy zwrotu dotyczą jednostek uczestnictwa klasy A Acc w ujęciu netto. Grupą porównawczą są fundusze akcyjne, dedykowane rynkom w strefie euro.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.Ważne informacje

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.