Udostępnij

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF Global Gold dąży do zapewnienia wzrostu kapitału poprzez inwestycje w aktywa spółek powiązanych z branżą złota.

Dlaczego warto zainwestować?

Aktywne i nieograniczone podejście – możliwość wykorzystywania najbardziej atrakcyjnych okazji na globalnym rynku, bez ograniczeń wynikających z benchmarku, w celu maksymalizacji zysku z uwzględnieniem ryzyka;
Szeroki zestaw okazji – korzyści wynikające z elastycznej alokacji w zdywersyfikowanym portfelu instrumentów z rynku metali szlachetnych takich jak akcje oraz fizyczne złoto, srebro, platyna czy pallad. Ekspozycję na te metale można uzyskać nie tylko przez akcje, ale także przez ETF-y (Exchange-traded fund)1;
Doświadczony zespół – wśród zarządzających są osoby posiadające ponad 30-letnie doświadczenie w inwestowaniu na rynku surowców.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1223084051

Kod Bloomberg

SCHGGAP:LX

Data uruchomienia funduszu

29.06.2016 r.

Benchmark

FTSE Gold Mines Index

Opłata z tytułu umorzenia

0,00%

Maksymalna opłata wstępna

5,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)2

1,87%

Informacje o ryzyku

  • Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

 

Dokumenty

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. 

2 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2018 r. i mogą one z roku
na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, papieru wartościowego lub do zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tutaj informacje nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej lub analizy inwestycyjnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań jakichkolwiek odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych stóp zwrotu, na którym można byłoby się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby nie mieli Państwo dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie.

W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.