Udostępnij

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF Global Gold dąży do zapewnienia wzrostu kapitału poprzez inwestycje w aktywa spółek powiązanych z branżą złota.

Dlaczego warto zainwestować?

Aktywne i nieograniczone podejście – możliwość wykorzystywania najbardziej atrakcyjnych okazji na globalnym rynku, bez ograniczeń wynikających z benchmarku, w celu maksymalizacji zysku z uwzględnieniem ryzyka;
Szeroki zestaw okazji – korzyści wynikające z elastycznej alokacji w zdywersyfikowanym portfelu instrumentów z rynku metali szlachetnych takich jak akcje oraz fizyczne złoto, srebro, platyna czy pallad. Ekspozycję na te metale można uzyskać nie tylko przez akcje, ale także przez ETF-y (Exchange-traded fund)1;
Doświadczony zespół – wśród zarządzających są osoby posiadające ponad 30-letnie doświadczenie w inwestowaniu na rynku surowców.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1223084051

Kod Bloomberg

SCHGGAP:LX

Data uruchomienia funduszu

29.06.2016 r.

Benchmark

FTSE Gold Mines Index

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

5,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)2

1,90%

Informacje o ryzyku

– Kontrahent transakcji pochodnej3, innej umowy lub syntetycznego produktu finansowego może nie być w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec funduszu, potencjalnie stwarzając w ten sposób ryzyko poniesienia przez fundusz częściowej lub całkowitej straty.
– Upadłość instytucji depozytowej lub emitenta określonego instrumentu rynku pieniężnego może spowodować powstanie strat.
– Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
– Cena instrumentu pochodnego3 może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt nabycia instrument pochodnego3.
– Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj niosą ze sobą wyższe ryzyko polityczne, ryzyko prawne, ryzyko
kontrahenta oraz ryzyko operacyjne.
– Ceny akcji podlegają codziennym zmianom, w zależności od wielu czynników, w tym informacji o charakterze ogólnym, gospodarczym, branżowym czy dotyczących danej spółki.
– Wzrost stóp procentowych powoduje zazwyczaj spadek cen obligacji.
– W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.
– Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce 

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. 

2 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2018 r. i mogą one z roku
na rok ulegać zmianie.

3 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.


Ważne informacje

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.