Udostępnij

Stosowanie zasad wyceny - marzec oraz kwiecień 2020 r.

Subfundusze należące do Schroder International Selection Fund
Subfundusze należące do Schroder Special Situations Fund

Pomiędzy połową marca a początkiem kwietnia 2020 r. mieliśmy do czynienia z okresem silnych wahań rynkowych z powodu pandemii Covid-19. W związku  z tą  sytuacją pojawiła się potrzeba rozważenia tego  w jaki sposób powinniśmy właściwie wyceniać papiery wartościowe z obszaru niektórych klas aktywów.

W związku z tym, że w Schroders przede wszystkim zależy nam na sprawiedliwym traktowaniu inwestorów zastosowaliśmy w naszych funduszach odpowiednie zasady wyceny, by poradzić sobie z tą zmiennością. Oznacza to, że w stosownych przypadkach dokonane zostało dostosowanie, tak aby papiery wartościowe utrzymywane w niektórych z naszych funduszy wyceniane były po cenie, która naszym zdaniem była możliwa do osiągnięcia na rynku.

Decyzja ta została podjęta w celu ochrony interesów inwestorów w naszych funduszach oraz sprawiedliwego traktowania zarówno tych, którzy utrzymują inwestycje, jak i tych, którzy umarzają środki.

Te zasady mogą mieć zastosowanie wraz z korektą rozwodnienia, która jest korektą opublikowanej wartości aktywów netto funduszu na tytuł uczestnictwa, w celu przeciwdziałania wpływowi kosztów transakcji i innych kosztów.

Połączenie tego dostosowania i korekty spowodowało, że dzienna wartość aktywów netto niektórych funduszy została skorygowana o maksymalnie 5%, w zależności od utrzymywanych w funduszu pozycji oraz panujących w danym momencie warunków rynkowych w zakresie spreadów pomiędzy kupnem i sprzedażą, kosztów i warunków transakcji.

Te dostosowania nie odzwierciedlają stopy zwrotu funduszy. Wynikały one z wpływu nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, która panowała w tamtym czasie. Nieustannie monitorujemy sytuację i obecnie, gdy zmienność rynkowa unormowała się, powróciliśmy do naszych standardowych metod wyceny papierów wartościowych utrzymywanych w funduszu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnego funduszu prosimy o skontaktowanie się z Twoim dotychczasowym przedstawicielem firmy Schroders.