Udostępnij

Ważne informacje

Spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (SIM Lux) oraz Schroder Investment Management Ltd. (SIM Ltd.) zapewniają obsługę funduszy inwestycyjnych Schroders w Europie.

Niniejsze strona internetowa jest udostępniana przez spółkę Schroder Investment Management GmbH. Spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Schroder Investment Management Ltd. oraz Schroder Investment Management GmbH będą w poniższych postanowieniach określane jako “my”, „nas”, „nam”, „nami”.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych postanowieniach w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Regularne sprawdzanie strony internetowej w zakresie zaktualizowanych postanowień leży w Państwa obszarze odpowiedzialności. Poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej wyrażają Państwo swoją akceptację dla takich postanowień.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji i przychody z nich osiągane mogą zarówno wzrastać, jak i spadać, a inwestorzy mogą nie odzyskać pełnych zainwestowanych kwot. Wszelkie opublikowane w tym serwisie dane dotyczące wyników osiągniętych w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych wyników. Kursy wymiany walut mogą się zmieniać i sprawiać, że wartość inwestycji zagranicznych będzie wzrastać lub spadać. Stawki i ulgi podatkowe mogą ulegać zmianom. Przywoływane informacje o ulgach podatkowych odnoszą się do aktualnego stanu prawnego, a ich wartość zależy od konkretnych okoliczności danego inwestora. Inwestycje na rynkach wschodzących obciążone są wysokim ryzykiem. Inwestowanie w którykolwiek z subfunduszy, o których mowa w niniejszym serwisie, powinno się odbywać jedynie po uważnym zapoznaniu się ze stosownym prospektem informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszym serwisie nie stanowią części żadnej umowy i nie można się na nie powoływać w żadnym kontekście umownym.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią zaproszenia do złożenia zapisu. Przyjmowanie zapisów i przydzielanie jednostek uczestnictwa odbywać się będzie jedynie w oparciu o aktualny prospekt informacyjny funduszu i ostatnie sprawozdanie roczne zbadane przez biegłego rewidenta (oraz niezbadane sprawozdanie półroczne, o ile zostało opublikowane). Egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego każdego z funduszy wraz z ostatnim sprawozdaniem rocznym zbadanym przez biegłego rewidenta można uzyskać nieodpłatnie od Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. lub w lokalnym oddziale Schroders.

Spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności

Zgodnie z naszą wiedzą, przedstawione na niniejszych stronach informacje dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny w momencie publikacji. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji co do prawidłowości tych informacji ani nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub zaniechania wynikające z działania osób trzecich.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uznane zostanie za niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków i postanowień, a niewykonalny warunek lub postanowienie zostanie zastąpione wykonalnym, przy czym jego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencję niewykonalnego warunku lub postanowienia.

Prawa własności intelektualnej

Informacje i materiały udostępnione w niniejszym serwisie chronione są naszymi prawami własności intelektualnej lub prawami naszych Licencjodawców. Informacje te i materiały mogą być wyświetlane i drukowane wyłącznie do użytku osobistego i niezwiązanego z działalnością gospodarczą, z dodatkowym zastrzeżeniem, że (i) materiały nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, przerabiane, obrabiane, tłumaczone, (ii) użytkownik nie może z takich informacji i materiałów usuwać żadnych komunikatów dotyczących praw własności intelektualnej.

Mając na uwadze powyższe, użytkownik serwisu nie jest uprawiony do przesyłania, powielania, puszczania w obieg, przerabiania, obrabiania, tłumaczenia, dopasowywania ani modyfikowania w jakikolwiek sposób, łączenia z innymi dziełami lub usługami, dzielenia, udostępniania osobom trzecim lub publikowania w jakiejkolwiek formie lub używania dla celów komercyjnych informacji ani materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w żadnej formie i za pośrednictwem żadnych środków bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Prawa do znaków towarowych

Jesteśmy uprawnieni do wszelkich znaków towarowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa, które zamieszczone są w niniejszym serwisie. Korzystanie z naszych znaków towarowych lub oznaczeń przedsiębiorstwa przez osoby trzecie jest zakazane. 

Wykorzystanie hiperłączy

Nasz serwis internetowy może zawierać hiperłącza do stron podmiotów trzecich. Również witryny podmiotów trzecich mogą zawierać hiperłącza do naszego serwisu. Hiperłącza do/oraz z niniejszego serwisu nie stanowią wyrazu naszej rekomendacji lub uznania za własne stron dostępnych poprzez hiperłącza ani żadnych treści, informacji, produktów, usług, reklam lub innych materiałów tam zawartych. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad stronami internetowymi podmiotów trzecich, do których odsyłają hiperłącza z niniejszego serwisu lub które zawierają hiperłącza do naszego serwisu i nie udostępniamy tych stron. Nie ponosimy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialności za szkody, straty, koszty, które rzeczywiście lub przypuszczalnie spowodowane zostały wykorzystaniem udostępnianych przez takie strony informacji, treści, produktów, usług, reklam lub innych materiałów. To samo dotyczy szkód, strat lub kosztów, powstałych w związku z takim wykorzystaniem lub zaufaniem.  Użytkownicy naszego serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne korzystanie z hiperłączy, które odsyłają do witryn internetowych podmiotów trzecich.

Poczta elektroniczna

Możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy użytkownikiem a nami jest jedynie oferowanym przez nam udogodnieniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości ograniczenia w zakresie niezawodności dostarczania wiadomości, a także terminowości i bezpieczeństwa poczty elektronicznej przesyłanej łączami internetowymi, i zdaje sobie sprawę z tego, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, jakie mogą wyniknąć z powodu braku przyjęcia, potwierdzenia lub przetworzenia żądania użytkownika albo na skutek przejęcia wiadomości przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby trzecie. Z powyższych powodów użytkownicy nie powinni przesyłać informacji poufnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, która może nie gwarantować bezpieczeństwa przekazu. Ryzyko z tytułu ewentualnego stosowania tego środka komunikacji do przekazywania informacji wrażliwych ponosi wyłącznie użytkownik.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Dostęp, odwiedzanie i korzystanie z niniejszego serwisu oraz niniejszych postanowień przez użytkowników podlegają prawu luksemburskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami związanymi z niniejszym serwisem i niniejszymi postanowieniami sprawują sądy w Luksemburgu, bez uszczerbku dla możliwości wyboru przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. innej jurysdykcji sądowej dla rozstrzygania takich sporów zgodnie ze stosownym prawem. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje względem konsumentów.

Ogólne

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych warunków i postanowień, a nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione skutecznym, przy czym jego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencję nieskutecznego postanowienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone we wszelkich państwach.

Zastrzeżenie prawne MSCI:

Źródło: MSCI
Informacje uzyskane od MSCI i innych dostawców danych zawarte w sprawozdaniach dostępnych w niniejszym serwisie mogą być wykorzystywane jedynie dla wewnętrznych potrzeb użytkownika. Nie mogą być reprodukowane ani dalej rozpowszechniane w żadnej formie oraz nie można ich stosować do kreowania instrumentów finansowych, produktów bądź indeksów. Informacje pochodzące od MSCI i innych dostawców danych udostępniane są przy założeniu ich poprawności, zaś użytkownik tych informacji ponosi pełne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. MSCI, jego podmioty powiązane oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w opracowanie lub stworzenie jakichkolwiek informacji MSCI (zwani dalej łącznie "Stronami MSCI") oraz pozostali dostawcy danych wyraźnie wyłączają wszelką swoją odpowiedzialność (m.in. w zakresie oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, niekolidowalności, zbywalności i odpowiedniości dla określonego celu) odnośnie do tych informacji. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń żadna Strona MSCI i żaden dostawca danych nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe (w tym m.in. utracone zyski) ani żadne inne szkody.

Informacje dotyczące Schroder Investment Management GmbH

Informacje ogólne

Adres:
Taunustor 1 (Taunusturm)
60310 Frankfurt
Telefon: +49 69 97 57 17 0
Telefax: +49 69 97 57 17 302
E-mail: invest@schroders.com

Dane o przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Schroder Investment Management GmbH zgodnie z § 12 FinVermV:

Wpis do rejestru zgodnie z §34f ust.5 GewO pod numerem D-F-125-JNQ4-49 (www.vermittlerregister.info) z pozwoleniem jako pośrednik finansowy zgodnie z §34f ust.1 zdanie 1 nr 1 GewO.

Urząd wydający zezwolenie: IHK Frankfurt nad Menem, Boersenplatz 4, 60313 Frankfurt (www.frankturt-main.ihk.de).

Zarządzający przedsiębiorstwem: Achim Kuessner

Główny przedmiot działalności: Przedmiotem działalności jest pośredniczenie w zawieraniu oraz wskazywanie możliwości zawarcia umów nabycia zagranicznych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzanie ich na rynek.

Emitent i oferent, w odniesieniu do którego jednostek uczestnictwa Schroder Investment Management GmbH oferuje swoje usługi pośrednictwa i doradztwa:

Schroder Investment Management GmbH oferuje swoje usługi pośrednictwa i doradztwa w zakresie nabywania zagranicznych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jedynie w odniesieniu do jednostek uczestnictwa emitowanych przez podmioty powiązane z grupy Schroder.

Rejestr handlowy/ numer podatkowy: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45298, Ust ID: DE195395876

Zasady stosowane w odniesieniu do konfliktów interesów

Zgodnie z wymogami ustawowymi informujemy niniejszym Państwa o daleko idących środkach stosowanych przez nas w odniesieniu do konfliktów interesów. Odnosimy się tutaj również do naszych handlowych powiązań z Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. oraz z Schroder Investment Ltd. London (zwanych dalej, łącznie z Schroder Investment Management GmbH, „Schroders”).

Zasady

Schroder Investment Management GmbH świadcząc usługi dla swoich klientów zobowiązuje się do stosowania najwyższych kryteriów w odniesieniu do zasad etycznych. Interes klienta stoi zasadniczo na pierwszym miejscu a regulaminy i wewnętrzne procedury stosowane w odniesieniu do ewentualnych konfliktów interesów winny zapewnić, aby brać je w odpowiedni sposób pod uwagę.

Określenie celu

Aby wypełnić powyższe zobowiązania i chronić nasze stosunki z klientami, Schroders opracował wiele lat temu wewnętrzne procedury regulujące sposób, w jaki pracownicy mają konflikty interesów identyfikować, uważnie analizować oraz środki, które mogą w odniesieniu do nich stosować. Wszyscy pracownicy Schorders są zobowiązani do stosowania tych procedur. Nie wolno im również naruszać tych procedur w pośredni sposób.

Schroders podejmuje starania w celu zapewnienia aby potencjalne konflikty w odpowiedni i efektywny sposób zidentyfikować oraz rozwiązać. Celem jest unikanie konfliktów między innymi poprzez wnoszenie barier dla przepływu informacji (tzw. "chińskich murów”) dla uniknięcia rozprzestrzeniania się informacji powodujących konflikty interesów, niezależne działania w stosownym zakresie, ewentualnie, tak dalece jak konfliktu nie da się wyłączyć, przedstawienie konfliktu klientowi w odpowiednim zakresie.

Identyfikacja możliwych konfliktów interesów

Konflikty interesów mogą wystąpić pomiędzy Państwem a Schroder Investment Management GmbH, innymi przedsiębiorstwami naszej grupy, naszym kierownictwem, pracownikami lub innymi osobami, poufnie z nami powiązanymi lub pomiędzy naszymi klientami.

W szczególności konflikty interesów mogą mieć miejsce w następujących sytuacjach:

  • Przy wprowadzaniu na rynek jednostek uczestnictwa ze względu na własny interes  Schroders w zbyciu instrumentów finansowych;
  • Przy uzyskiwaniu korzyści od osób trzecich lub dla osób trzecich w związku ze świadczonymi na ich rzecz usługami związanymi z papierami wartościowymi;
  • Gdy wynagrodzenie Schroders jest zależne od wyniku lub od zbycia określonej liczby papierów wartościowych;
  • Gdy wynagrodzenie pracownika lub pośrednika jest zależne od wyniku;
  • Poprzez gwarancję korzyści dla pracowników lub pośredników; lub
  • Przy innych czynnościach podmiotów z grupy Schroders, przykładowo przy dystrybucji własnych funduszy inwestycyjnych.

Powyższe wyliczenie sytuacji, w których może zaistnieć konflikt interesów jest jedynie przykładowe i nie jest zupełne.    

Środki podejmowane w celu uniknięcia konfliktu interesu

W naszym przedsiębiorstwie, działa niezależny dział Compliance podlegający odpowiedzialności bezpośrednio przed kierownictwem, do którego zadań należy kontrola identyfikowania, unikania oraz zarządzania konfliktami interesów przez poszczególne obszary biznesu. W szczególności podejmujemy następujące środki:

- opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych w celu zapewnienia równego I uczciwego traktowania wszystkich klientów;

- uregulowanie zasad przyjmowania korzyści oraz ujawniania przyjmowania oraz zasad udzielania korzyści;

- kreowanie obszarów zaufania przez wznoszenie barier informacyjnych, rozdzielanie odpowiedzialności oraz/lub podział przestrzenny;

- przedkładanie, w celu zajęcia stanowiska, działowi Compliance informacji o nabywanych przez pracowników papierach wartościowych, w ramach których mógłby wystąpić konflikt interesów;

- szkolenie pracowników.   

Środki stosowane w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów

Schroders stwierdził możliwość wystąpienia konfliktu interesów, którego możemy nie być w stanie rozwiązać w następujących przypadkach: przy pośredniczeniu i wprowadzaniu na rynek jednostek uczestnictwa możemy otrzymywać korzyści zarządzających funduszami. Chodzi tutaj o zależne od obrotu wypłaty, które otrzymujemy od zarządzających funduszami z pobranych przez nie opłat za zarządzanie. Pobranie tych płatności lub korzyści służy utrzymywaniu efektywnej i wysoko wykwalifikowanej infrastruktury dla nabywania i zbywania instrumentów finansowych. Od innych świadczeniodawców otrzymujemy, w związku z naszymi czynności, nieodpłatne korzyści takie jak szkolenia. Przyjmowanie tego typu korzyści nie pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami. Używamy ich aby świadczyć usługi w oczekiwanej przez Państwa wysokiej jakości oraz by je ulepszać. W związku z tym, może powstać konflikt interesów, którego nie będziemy w stanie w każdym przypadku wykluczyć. Konflikt interesów, którego nie da się uniknąć ani trwale rozwiązać, będzie przedstawiony klientom biorącym udział w transakcji, każdorazowo przed dokonaniem transakcji lub doradztwem.

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących powyższych zasad w odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

Informacje o korzyściach

W ramach usług pośredniczenia, Schroders Investment Management GmbH otrzymuje od SIM Ltd. udział w zyskach netto, które SIM osiąga z transakcji, w których pośredniczyła Schroder Investment Management GmbH, jako korzyść.

Za wykonaną dla Sim Lux SA usługę wprowadzenia na rynek SIM GmbH otrzymuje, zgodnie z klasą i typem funduszu, udział w zysku netto z udziału funduszu, tj. w odniesieniu do których Schroder Investment Management GmbH świadczył usługi.

Schroder Investment Management GmbH w związku ze swoimi transakcjami otrzymuje także od SIM Ltd nieodpłatne korzyści takie jak szkolenia.