Perspective

Výhľad na rok 2022: globálne a tematické akcie


  • Pozorujeme významné narušenie dodávateľských reťazcov, ktoré by sa však malo v priebehu roka 2022 zmenšovať.
  • Inflácia je v mnohých odvetviach naďalej výrazným rizikom, pričom vyššie vstupné náklady, najmä náklady na energie, už sú v systéme a premietajú sa do spotrebiteľských cien a miezd.
  • Na marže pravdepodobne začne pôsobiť tlak, takže kľúčové bude postavenie pri tvorbe cien.

Narušenie dodávateľských reťazcov by sa malo v roku 2022 vo väčšine odvetví zmenšovať

Významné narušenie dodávateľských reťazcov z roka 2021, ktoré do veľkej miery súviselo s odstavením kapacít a prepravnými obmedzeniami v súvislosti s ochorením Covid-19, by sa malo s príchodom roka 2022 zmenšovať. 

Nevybavené záležitosti z dodávateľských reťazcov sa v minulosti po obdobiach záťaže zvykli celkom rýchlo napraviť, pretože trh reaguje na vyšší dopyt a obnovuje zásoby. Nemáme dôvod predpokladať, že tomu tak nebude aj v roku 2022 – ceny za nákladnú dopravu už skutočne začali klesať.

Global_shipping_indices_signal_easing_supply_pressures_770-px.png

Ceny energií však pravdepodobne zostanú zvýšené z viacerých dôvodov. Hospodárske oživenie zvyšuje dopyt po rope a plyne v čase nemenného rastu ponuky. Vlády povzbudzujú energetické spoločnosti, aby míňali viac peňazí na obnoviteľné zdroje, výdavky na tradičný prieskum a výrobu sa preto znížili. V dôsledku týchto nedostatočných investícií je ponuka nielen obmedzená, ale v mnohých prípadoch sa bude pomerne rýchlo znižovať, a to najmä ak sa majú splniť emisné ciele. Ceny energie z tradičných zdrojov preto pravdepodobne zostanú vysoké ešte nejaký čas.

Niet pochýb o tom, že podzemné zásoby ropy a plynu budú mať v budúcnosti zlomok hodnoty predpokladanej v súčasnosti. Nateraz však tradičná energia môže generovať mimoriadne peňažné toky a zisky. Nemyslíme si, že by tento pohľad bol všeobecnou zhodou.

Inflácia naďalej vyvoláva obavy

Správcovia fondov sa už nejaký čas obávajú, že inflácia sa ukáže ako viac než len „prechodná“, a znamenia zatiaľ nie sú priaznivé. Októbrová inflácia cien výrobcov v USA vo výške 8,6 % bola šokujúca a odráža vplyv nárastu cien v celom spektre: od vyšších cien energií a komodít až po rýchlo rastúce náklady práce.

Zmienený rast nákladov práce prekvapil mnohých ekonómov: značná časť pracovnej sily v USA aj v Európe sa ešte len vráti do práce. Z toho plynúci nedostatok pracovnej sily vyvolal výrazný tlak na zvyšovanie miezd, pričom priemerný hodinový zárobok v USA teraz rastie tempom 5 % a má sa ďalej zrýchľovať, keďže pracovníci na vyššie náklady na palivo a bývanie zareagujú vyššími mzdovými požiadavkami.

Napriek určitému zmierneniu nedostatočnej ponuky je cenový tlak všeobecne akútny a nárast inflácie spotrebiteľských cien v októbri na 6,2 %, čiže na najvyššiu mieru od roku 1982, pre nás nebol žiadnym prekvapením. Len ťažko môžeme predpokladať rýchlu zmenu smeru cenových tlakov, a to najmä vzhľadom na to, že dynamika oživenia vyzerá silne vo všetkých hlavných regiónoch sveta.

Marže budú v mnohých odvetviach pod tlakom

Výnosy spoločností rástli v roku 2021 mimoriadne výrazne. Rekordné menové a fiškálne stimuly podporili rýchly obrat v podnikateľskej činnosti po tom, ako sa koncom minulého roka schválili vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Napríklad americké spoločnosti v indexe S&P 500 sú na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2021 zisk 225 $ na akciu, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 65 %.

Na základe takýchto dobrých ziskov v roku 2021 je veľmi pravdepodobné, že v roku 2022 sa objavia výrazné výzvy. Nielenže sú marže v USA teraz späť na rekordných maximách, no ešte stále sa má prejaviť aj úplný vplyv vyšších vstupných nákladov. Obmedzený trh práce, ktorý vo viacerých odvetviach vytvára súperenie o kvalifikovaných pracovníkov, spôsobí, že na marže bude pôsobiť ďalší tlak, a to najmä v sektore služieb. Kombinácia týchto faktorov vytvára prostredie, v ktorom je omnoho náročnejšie dosiahnuť ziskovosť.

Postavenie pri tvorbe cien bude v nasledujúcich 12 – 24 mesiacoch kľúčovým faktorom

V tomto kontexte čelia akcie na budúci rok jasným rizikám – najmä preto, že ocenenia sú teraz relatívne rozšírené (najmä v USA). Zdá sa, že momentálne platí stará pravda, že býčie trhy neumierajú na starobu.

Možné je tiež to, že spoločnosti si v nasledujúcich 12 mesiacoch dokážu poradiť tak, že vyššie ceny prenesú na spotrebiteľov – financie domácností sú zväčša v dobrom stave a spotrebitelia môžu považovať zvýšenie cien spotrebného tovaru o 5 % za prijateľné, keďže mzdy rastú.

Mnohé spoločnosti, najmä tie v rozdrobených odvetviach s malou alebo žiadnou diferenciáciou produktov, však nebudú schopné vyššie náklady takto preniesť.

V súčasnom prostredí sa zdá, že sektor základného spotrebného tovaru
a priemyselný sektor sú najzraniteľnejšie voči vyšším vstupným nákladom vzhľadom na prudký nárast cien základných komodít, ako sú obilniny a cukry alebo oceľ a meď. Tieto odvetvia sú vo všeobecnosti aj vysoko konkurenčné.

Existujú však aj dôležité výnimky: spoločnosti Nestlé sa v treťom štvrťroku 2021 podarilo zdvihnúť ceny o viac ako 4 % v porovnaní s rokom 2020 vďaka jej silnej globálnej kávovej franšíze, zatiaľ čo iné spoločnosti v tomto odvetví, ako je Unilever alebo Procter & Gamble, sa museli usilovať, aby ceny vôbec zvýšili.

Možno najlepšie príklady významného postavenia pri tvorbe cien môžeme nájsť v technologickom sektore, najmä medzi dominantnými platformami s veľmi vysokou kapitalizáciou, tzv. mega cap. Softvérové spoločnosti ako Microsoft alebo Adobe, ktoré poskytujú základné nástroje spoločnostiam, vládam aj domácnostiam, majú jedinečnú pozíciu, pretože môžu každoročne zvyšovať svoje ročné poplatky za predplatné.

Na trhu s digitálnou reklamou podobne dominuje niekoľko veľmi veľkých internetových platforiem, najmä materská spoločnosť Google – Alphabet (pričom digitálna reklama sa zase stáva dominantným kanálom pre inzerentov všetkých veľkostí). Príjmy spoločnosti Google vzrástli za prvých deväť mesiacov roka o 45 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, k čomu prispela silná cenotvorba.

Mnoho ďalších softvérových, internetových a polovodičových spoločností dokáže pravidelne zvyšovať ceny a zároveň udržiavať mimoriadne tlmený rast nákladov. Tieto oblasti budú aj v nasledujúcom roku naďalej úrodnou pôdou pre rast.

Megatrendy naďalej naberajú tempo

Odhliadnuc od bezprostredných výziev existuje aj množstvo štrukturálnych faktorov, ktoré v nasledujúcom desaťročí a neskôr pravdepodobne významne ovplyvnia akciové trhy.

Väčšina týchto trendov (často nazývaných „megatrendy“) nie je ani zďaleka nová. Zmena klímy, energetická transformácia, demografické zmeny, inovácia zdravotnej starostlivosti, digitalizácia, automatizácia a urbanizácia sú dôležitými faktormi už mnoho rokov. Ich dôležitosť však exponenciálne rastie s rastom populácie. Pandémia priebeh zmeny v niektorých prípadoch len urýchlila.

Hoci existujú veľké výzvy, ktoré je potrebné riešiť v globálnom meradle a rýchlo, máme mnoho dôvodov domnievať sa, že sa dajú zvládnuť. Ako dokazuje výroba revolučnej vakcíny len deväť mesiacov po tom, ako sa objavilo ochorenie Covid-19, žijeme v zlatom veku inovácií.

Konvergencia rôznych technológií od výpočtového výkonu, pripojiteľnosti, šírky pásma a pamäte až po dodávky energie a softvér vedie k vlne inovácií vo viacerých odvetviach, z ktorých väčšina by čo i len pred niekoľkými rokmi nebola možná.

Vakcínu proti ochoreniu Covid-19 by nebolo možné vyvinúť bez technológie sekvenovania DNA. Podobne je teraz možný proces energetickej transformácie vďaka mimoriadnemu pokroku v oblastiach kapacity batérií, schopnosti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a technológií súvisiacich so sieťou. Proces globálnej transformácie prebieha a je všadeprítomný, má široký rozsah a dlhú životnosť.

Z investičného hľadiska sú príležitosti obrovské. Ak sú naše domnienky o dôsledkoch megatrendov správne, investovanie do spoločností, ktoré sú im vystavené, by mohlo priniesť vyhliadky na výrazne lepšie výnosy ako tradičný akciový index. 

Slovo na záver: oplatí sa zapájať

Ako hovorí staré príslovie, „kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie“. V prípade investovania to rozhodne platí. A predsa tak investori, ako aj vedenia spoločností, do ktorých investujú, prekvapivo často navzájom nekomunikujú. Investori do verejného kapitálu svoje názory zvyčajne vyjadrujú v rámci systému hlasovania prostredníctvom zástupcu. Spravidla hlasovali a hlasujú s vedením spoločnosti.

V zložitom a rýchlo sa meniacom svete sa pravidelný a konštruktívny dialóg medzi poskytovateľmi kapitálu a spoločnosťami, do ktorých investujú, zdá nevyhnutný. Vedenie spoločnosti si nemusí uvedomovať dôležitosť konkrétnej témy, ako je udržateľnosť alebo sociálna starostlivosť, z pohľadu investora.

Investor si zase nemusí uvedomovať, do akej miery sa spoločnosť zaviazala rozvíjať svoj obchodný model, aby mohla čeliť niektorým z výziev, ktoré sme uviedli vyššie. Investovanie sa nekončí kúpou akcie. Je nevyhnutné aktívne sa zapájať.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited