Global Investor Study

Investerare prognostiserar avkastning på 9,9% - millennials förväntar sig mer


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Enligt en ny, stor global studie räknar investerare med en årlig avkastning på 9,9 % under de kommande fem åren. 

När det gäller regioner var avkastningsförväntningarna högst i Asien, på 11,8 %. I Nord- och Sydamerika förväntade sig investerarna 10,2 %. Siffran var lägst i Europa – 8,6 %.

Avkastningen, baserat på de genomsnittliga förväntningarna hos fler än 22 000 investerare, inkluderar kapitaltillväxt och eventuella inkomster som betalas ut i form av utdelningar och ränta från olika investeringar, inklusive likvida medel, obligationer, fastighetsfonder och aktier. Förväntningarna har dämpats något jämfört med 2017 års studie, då prognosen låg på 10,2 % årligen. 

Resultatet ingick i Schroders Global Investor Study (GIS) 2018, som undersökte åsikter bland investerare i 30 länder.

Investerarnas förväntningar hänger samman med en period av särskilt positiv utveckling för aktier och återspeglar den avkastning som uppnåtts på de globala aktiemarknaderna under de senaste fem åren. Exempelvis har MSCI World Index gett en avkastning på 12,2 % årligen sedan 2013. Marknadernas historiska utveckling ger ingen vägledning för avkastningen i framtiden. 

På landsnivå förväntar sig investerarna i Indonesien i genomsnitt den högsta avkastningen – 16,8 % årligen. Förväntningarna i andra tillväxtländer var också höga, då investerare i Brasilien, Kina, Thailand och Indien alla vill ha en genomsnittlig årlig avkastning som överstiger 13 % från idag och fram till 2023.

Amerikanska investerare förväntar sig en årlig avkastning på 8,5 % under de kommande fem åren. I Europa är det ryska investerare som förväntar sig mest – 13,0 %. Men regionen som helhet förväntar sig en mycket lägre avkastning, med förväntningar på 7,0 % i Belgien som lägst (i regionen och globalt).

En fullständig lista över olika länder och deras genomsnittliga förväntade årliga avkastning på investeringar under de kommande fem åren jämfört med avkastningen på enbart aktiemarknaderna under de senaste fem åren finns nedan.

Vi har fokuserat på aktier mot bakgrund av den högre risken och den potentiellt högre avkastningen. Jämförelsen visar på investerarnas optimism, med tanke på att deras förväntningar baseras på en portfölj med blandade investeringar och sparande, vilket kan ge en lägre avkastning. Den genomsnittlige investeraren har 33 % av sin portfölj i aktier, 18 % i obligationer, 25 % i likvida medel, 12 % i fastighetsfonder och 11 % i alternativa investeringar.

Investerarnas samlade avkastningsförväntningar överstiger med råge också den starka avkastningen på aktiemarknaderna som uppnåtts i de flesta länder under de senaste fem åren, vilket visas här.

Genomsnittlig förväntad årlig avkastning under fem år jämfört med faktisk genomsnittlig årlig avkastning mätt genom MSCI index under fem år

  Land Investerarnas förväntade årliga avkastning under de kommande fem åren (%) Faktisk årlig avkastning på aktiemarknaden 2013–2018 (%) Skillnad mellan förväntad avkastning och verklig avkastning (%)
1 Indonesien 16,8 8,5 8,3
2 Thailand 15,5 8,1 7,4
3 Brasilien 14,5 9,1 5,4
4 Indien 13,7 12,9 0,8
5 Förenade Arabemiraten 13,3 4,8 8,5
6 Kina 13,1 8,0 5,1
7 Ryssland 13,0 -0,4 13,4
8 Sydafrika 12,8 4,4 8,4
9 Chile 12,4 4,4 8,4
10 Taiwan 11,6 10,7 0,9
11 Polen 10,9 11,0 -0,1
12 Portugal 10,1 1,8 8,3
13 HongKong 9,3 7,9 1,4
14 Australien 9,2 7,8 1,4
15 Singapore 9,1 12,1 -3,0
16 Spanien 9,1 3,8 5,3
17 Japan 8,9 9,9 -1,0
18 Sverige 8,9 9,3 -0,4
19 Danmark 8,8 12,4 -3,6
20 US 8,5 13,1 -4,6
21 Nederländerna 8,3 5,4 2,9
22 Österrike 8,2 7,1 1,1
23 Sydkorea 8,1 7,2 0,9
24 Storbritannien 8,1 6,8 1,3
25 Kanada 7,9 7,3 0,6
26 Tyskland 7,8 7,0 0,8
27 Frankrike 7,6 9,0 -1,4
28 Italien 7,5 5,1 2,4
29 Schweiz 7,4 5,6 1,8
30 Belgien 7,0 7,6 -0,6

Källa: Schroders Global Investor Study 2018. Siffror från Thomson Reuters Datastream som stämmer per den 3 oktober 2018. Femårig avkastning från MSCI Index mellan 1 oktober 2013 och 1 oktober 2018 är baserad i lokal valuta.

Expertinvesterare förväntar sig ännu högre avkastning

Investerare som bedömde att deras investeringskunskaper låg på nivån ”avancerad/expert” förväntar sig en årlig avkastning på 10,9 % under de kommande fem åren.

Investerare som anser att deras investeringskunskaper ligger på nivån nybörjare/grundläggande förväntar sig mer måttliga 8,8 %. Investerare med ”medelgoda” kunskaper förväntar sig 9,7 %.

Förväntad årlig avkastning baserat på investeringskunskap

  Nord- och Sydamerika Asien Europa Globalt
Avancerad/expert 10,2 13,6 9,8 10,9
Medelgod kunskap 10,5 11,6 8,2 9,7
Nybörjare/grundläggande kunskap 9,6 10,0 7,1 8,8
Genomsnitt 10,2 11,8 8,6 9,9

Källa: Schroders Global Investor Study 2018.

Så påverkar åldern förväntningarna

Yngre generationer har djärvare förväntningar på sina investeringar. Millenniegenerationen, som i den här studien definieras som personer mellan 18 och 36 år, anser att de kommer att få en årlig avkastning på 11,0 % under de kommande fem åren.

Förväntningarna trappas ned för varje generation: Generation X (37 till 50 år) förväntade sig 10,0 %. Baby Boomer-generationen (51 till 70 år) förväntade sig 8,8 %. Personer från 71 år och uppåt förväntade sig en årlig avkastning på 7,1 %.

Claire Walsh, Personal Finance Director hos Schroders, säger: ”Skillnaderna i förväntningarna kan delvis förklaras med inställningen till risk. Yngre investerare tenderar att ha ett längre tidsperspektiv, vilket innebär att de kan investera mer av sina pengar i tillgångar med hög risk och hög avkastning. De som närmar sig pensionsåldern eller som redan har gått i pension kan däremot föredra investeringar med lägre risk och lägre avkastning. De är betydligt känsligare för plötsliga värdefall för investeringarna.

”Man kan också notera att många i millenniegenerationen var unga när finanskrisen inträffade. Under det decennium som har gått sedan dess har vi haft en så lång tillväxtperiod att det inte är överraskande att yngre investerare har en så optimistisk syn på investeringarnas framtida utveckling.”

Studien ger stöd för denna uppfattning och visar att det finns en tydlig korrelation mellan ålder och risk. Bland investerare som identifierar sig som ”experter/avancerade” investerare var trenden mycket tydlig. Åldergruppen 18–24 har i genomsnitt 27 % av sin portfölj i högriskinvesteringar. Den här procentandelen minskar kontinuerligt för varje åldersgrupp och slutar på endast 20 % för ”experter/avancerade” investerare över 65.

Hur stor del av portföljen placerar ”experter/avancerade” investerare i högriskinvesteringar?

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Procentandel av portföljen i högriskinvesteringar 27% 26% 25% 22% 21% 20%

Källa: Schroders Global Investor Study 2018.

Hur ser analytiker på avkastningen i framtiden? 

Det är notoriskt svårt att förutspå avkastningen, men prognoserna från Schroders Multi-Asset-investeringsteam pekar på en avkastning på 5,6 % på globala aktier under de kommande 10 åren. 

Man ska dock inte förlita sig på prognoser när det gäller finansiell planering. Finansiella planerare kan till och med ifrågasätta förväntningar på hög avkastning. Studien visar också att det främsta skälet för att spara var att ha ett bekvämt liv när man gått i pension. De planerna kan dock behöva ändras om avkastningen är lägre än förväntat.

Förväntningar på inkomst

Investerarna fick också frågor om sin inställning till inkomst. När de tillfrågades om vilken inkomst de ville uppnå, och inte vad de förväntade sig, var svaret i genomsnitt 10,1 %.

Detta handlade endast om ränta och utdelningar som betalas ut från investeringarna, inte värdeökningar, och exkluderade sparande i likvida medel och fastigheter. [Läs hela artikeln]

Man bör inte förlita sig på de inkluderade prognoserna, de utgör inga garantier och de gäller endast för det datum då de publiceras. Våra prognoser bygger på våra egna antaganden som kan förändras. Vi tar inget ansvar för fel i fakta eller åsikt och tar inget ansvar för att förse dig med eventuella ändringar i våra antaganden eller prognoser. Prognoser och antaganden kan påverkas av externa ekonomiska faktorer eller andra faktorer

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en oberoende webbaserad studie av drygt 22 000  investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.