Global Investor Study

Investerare sparar 11 % av sin lön till pensionen. Räcker det?


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

En ny stor undersökning visar att icke-pensionerade investerare världen över sparar i genomsnitt 11,4 % av sin lön till pensionen. Dock fann man i undersökningen, som omfattade 30 länder, att två tredjedelar (66 %) av pensionerade investerare önskade att de hade lagt undan mer.

Schroders globala investerarundersökning 2017, där drygt 22 000 investerare deltog, fann att investerare i Asien sparade störst del av sin inkomst till pensionen (13,0 %), medan investerare i Europa sparade minst  (9,9 %). I Nord- och Sydamerika sparade den genomsnittliga investeraren 12,5 % av sin inkomst till pensionen.

Lesley-Ann Morgan, chef för Retirement på Schroders, säger: "Det är väl känt att människor inte sparar tillräckligt mycket till pensionen, men den här undersökningen visar att inte heller de som redan är etablerade investerare lägger undan tillräckligt med pengar.   "Det finns också ett tydligt budskap från dem som redan har sparat: ”Jag önskar att jag hade sparat mer”.

"Glappet i pensionssparandet blir än större på grund av att vi befinner oss i en tid med låga räntor och lägre avkastning. Om människor ska uppnå sina mål måste de spara ännu mer än vad sparare i tidigare generationer gjort.

"Undersökningen visar att investerare världen över bara lägger undan 11,4 % av sin inkomst men säger att de vill gå i pension vid 60 års ålder. Vår analys visar att personer som börjar pensionsspara vid 30 års ålder sannolikt kommer att behöva spara minst 15 % av sin inkomst per år för att få en pension som motsvarar 50 % av deras lön."

Hur mycket pension sparare kan förvänta sig beror på följande:

• Hur mycket som betalats in (och när).

• Vilken avkastning som uppnåtts.

• Hur pengarna investeras efter pensionen.

• Under hur lång tid pensionen kommer att betalas ut.

I grafen nedan visas en analys som utförts av Schroders. Grafen utgår från en person som börjat pensionsspara vid 30 års ålder och har en årslön på 390 000 kronor (som stiger i linje med inflationen). Det visar den reala årliga avkastning – där inflationen tas i beaktande – som skulle behövas för att uppnå två inkomstnivåer: 50 % eller 66 % av den inkomst man har när man går i pension. Dessa mål är vanliga i sammanhanget. Grefen förutsätter också att pensionspengarna kommer att tas ut under i genomsnitt 18 års tid.

Hur mycket sparare behöver spara, beroende på uppnådd avkastning  

Källa: Schroders Retirement. Enbart i illustrativt syfte. Börjar spara vid 30 års ålder, går i pension vid 65. En startlön på 390 000 kronor, som antas stiga i linje med inflationen. Kompensationsgrad baserat på nuvarande livräntor som genererar en inkomst på 66 % respektive 50 % av slutlönen

Om sparare avsatte 15 % av sin inkomst skulle det alltså krävas en genomsnittlig årlig realavkastning på 4,3 % (mittenspalten) för att de skulle få ut en pension som motsvarade 50 % av deras lön. Om de avsatte 10 % av sin inkomst skulle det dock behövas en avkastning på 6,9 %, vilket är högre än den långsiktiga avkastningen på aktiemarknaderna.

Tidigare resultat ger ingen garanti för framtida avkastning men dagens låga räntor kan innebära att investeringar ger lägre avkastning än vad de har gjort under de senaste decennierna.

Schroders globala investerarundersökning visar emellertid att de tillfrågade var optimistiska vad gäller utsikterna till avkastning. Investerare över hela världen förväntade sig att deras investeringar skulle ge en genomsnittlig avkastning på 10,2 % per år under de närmaste fem åren. Schroders Economics-teams långsiktiga förväntningar (30 år) för aktier är inflation plus 4 %.

Avkastningar påverkas också av hur stora risker som tas med en portfölj, vilket i sin tur avgör vilken typ av tillgångar som köps.

Emellertid fann man i undersökningen att investerare i dagsläget inte är benägna att ta för stora risker på grund av osäkerheten som råder kring internationella händelser.

• 59 % vill inte längre ta lika stora risker vad gäller deras investeringar.

• 48 % har mer pengar i kontanter än vad de brukade ha.

Schroders Lesley-Ann Morgan säger: "Människor i vissa länder tenderar att investera mer försiktigt och får därför en lägre avkastning. I exempelvis Tyskland har pensionssparare en preferens för obligationer, som vanligtvis ger en lägre avkastning. Dessa sparare kommer att behöva avsätta ännu mer för att kunna uppnå sina pensionsmål.

"En sparares mest kraftfulla verktyg är tid. Om man börjar spara tidigt gör det en otrolig skillnad när det kommer till den slutliga storleken på ens pensionssparande. Det mirakel som vi kallar ränta-på-ränta, där du får avkastning på din avkastning, gör en stor skillnad när det handlar om 30 eller 40 års sparande.”

Är investerare medvetna om att de behöver spara mer?

Globalt sett uppgav 66 % av de pensionerade investerarna att de önskade att de hade investerat mer i sitt pensionssparande. Icke-pensionerade investerare var medvetna om att de behövde göra mer. De ansåg att de borde spara i genomsnitt 13,7 % av sin inkomst för att leva ett bekvämt liv efter pensionen, en siffra att jämföra med de i genomsnitt 11,4 % som de uppgav att de för närvarande investerar. Den största skillnaden mellan vad människor faktiskt sparade och vad de ansåg att de borde spara såg man i Chile, där förhållandet var 10,7 % mot 19,0 %.

Den minsta skillnaden såg man i Danmark där investerare ansåg att de borde spara 12,0 % och faktiskt sparade 11,6 %.

Indoneserna är de som sparar mest.

I genomsnitt investerade asiatiska investerare den högsta andelen av sin lön i pensionssparande. Investerare i Indonesien och Singapore sparade 15,4 % respektive 14,6 % av sin inkomst. I Asien var det sydkoreanerna som sparade minst (10,2 %).

Om man ser till procentandel av sin inkomst, var det européerna som investerade minst i pensionssparande. Ryska och spanska investerare uppgav att de sparade i genomsnitt 8,6 %. I den andra änden av skalan investerade danska och svenska investerare mest: 11,6 % respektive 11,5 %.

I Nord- och Sydamerika sparade investerare i USA mer av sin lön till pensionen än kanadensare: 13,5 % respektive 11,2 %.

Sparar du tillräckligt för pensionen?

 

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

När kommer jag att gå i pension?

Icke-pensionärer över hela världen uppgav att de antagligen kommer att gå i pension vid en genomsnittlig ålder av 63 år, men att de önskar att de kunde gå i pension nästan tre hela år tidigare, vid 60,2 års ålder. Pensionerade investerare uppgav dock att de hade förväntat sig att gå i pension vid en ålder av 61,1 år, men faktiskt hade pensionerat sig vid 59,4 års ålder.

Icke-pensionerade européer är mindre optimistiska vad gäller att gå i pension tidigt. I genomsnitt förväntar de sig att gå i pension vid 64,5 års ålder. Motsvarande siffra för asiater är 61 år. Italienarna är mest pessimistiska när det gäller att gå i pension tidigt. De förväntar sig att gå i pension vid 67,5 års ålder. Thailändska investerare är mest optimistiska och förväntar sig att gå i pension vid 58 års ålder.

Den statliga pensionsåldern för respektive land kan påverka hur man tänker kring "rätt" ålder att gå i pension.

Är vi fortfarande alltför beroende av den statliga pensionen?

Investerare är fortfarande beroende av staten vad gäller en betydande del av sin pensionsinkomst. Globalt sett förväntar sig investerare att staten ska bidra (för pensionerade investerare bidrar den redan) med i genomsnitt nästan en femtedel (18,5 %) av inkomsten efter pension. Den siffran var högst i Europa (25,6 %) och lägst i Asien (12,8 %).

Fler resultat för pensionsförväntningar kan ses i rapporten. Länkarna nedan tar dig till andra delar av Schroders globala investerarundersökning 2017.

• [Artikel om avkastningar – och hyperlänk i historien ovan]

• Vinst jfr. påverkan: investerarna väljer hållbarhet för bättre avkastning

• Människor prioriterar att investera framför att köpa fastigheter och spara

Gör investIQ-testet

Tror du att du fattar dina beslut baserat på logik och förnuft? Sanningen är att vår hjärna lurar oss oftare än vi tror. Den får oss att utgå från att vi tänker analytiskt, när vi i själva verket kanske agerar instinktivt. Det som känns som ett välgrundat beslut är med andra ord färgat av beteendedrag.

Det gäller även när vi fattar viktiga beslut  – som till exempel hur vi väljer att investera våra pengar.

Kärnan i investIQ är ett kort test utvecklat av beteendeforskare som är avsett att hjälpa dig att förstå din investeringspersonlighet. På mindre än 8 minuter får du en detaljerad rapport som beskriver vilka beteendedrag som påverkar dig mest, och hur du bäst hanterar dem.

CTA: Gör InvestIQ-testet på mindre än åtta minuter. Gå till Schroders.com/investIQ

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 1 och 30 juni 2017 genomföra en oberoende webbaserad studie av 22 100 investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla länder som ingår i studien. De synpunkter och åsikter som finns här tillhör Schroders och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta material är endast avsett för informationssyften och är inte på något sätt avsett som reklammaterial. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller investerarrekommendationer. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde och inkomsten från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade. Varje investering medför investeringsrisker, inklusive potentiell förlust av det investerade beloppet. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Om du befinner dig i Nordamerika utfärdas det här innehållet av Schroder Investment Management North America Inc., ett indirekt helägt dotterbolag till Schroders plc och en SEC-registrerad rådgivare som tillhandahåller produkter och tjänster inom kapitalförvaltning för klienter i USA och Kanada. För alla övriga användare är det här innehållet utfärdat av Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA. Registreringsnummer 1893220 England. Auktoriserad och reglerad av den brittiska finansinspektionen.