Global Investor Study

Investerarna uppger att sjukvård är den ledande investeringstrend de vill följa


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Sjukvård är den trend som investerarna helst vill följa enligt en studie om investeringspreferenser. Millenniegenerationen är dock mer intresserad av hållbarhet.

Schroders Global Investor Study 2018 visar att 66 % av investerarna var intresserade av att investera i en tematisk fond med fokus på sjukvård. 

Tematiska fonder tenderar att fokusera investeringarna till vissa teman eller sektorer. Fondens utveckling är beroende av hur den aktuella sektorn eller det aktuella temat utvecklas, till skillnad från en diversifierad fond som utvecklas mer i linje med marknaden i stort.

När det gäller andra vanliga teman var minst sex av tio investerare intresserade av hållbarhet (64 %), banbrytande/”störande” teknik (63 %) och råvaror (60 %).

Studien samlar in synpunkter från mer än 22 000 investerare i 30 länder runt om i världen. I genomsnitt uppgav 59 % av de svarande att de var intresserade av att investera i sex olika tematiska fonder. Intresset hos millennniegenerationen var ännu större – 67 %. 

Den mest populära trenden hos millenniegenerationen, som i den här studien definieras som i åldern 18 till 36 år, var hållbarhet. 70 % var intresserade av det. Detta följdes av banbrytande/”störande” teknik (69 %), sjukvård (69 %) och dataekonomi (68 %).

Baby boomer-generationen (i åldern 51 till 70 år) var mest intresserad av fonder som investerar i sjukvård (61 %). De var minst intresserade av urbanisering och städernas expansion (29 %).

Investerarna tycks vara mer engagerade i långsiktig investering när de följer ett tema. De uppger att de skulle vara investerade i en tematisk fond i genomsnitt 2,1 år längre jämfört med hur länge de skulle vara investerade i en vanlig investeringsfond.

Nivån av intresse för tematiska fonder: globala investerare jämfört med millenniegenerationen

Tematisk fond Globalt Millenniegenerationen
Sjukvård (t.ex. läkemedelsbolag, sjukvårdsleverantörer)) 66% 69%
Hållbarhet (t.ex. klimatförändring, god ägarstyrning) 64% 70%
Banbrytande/”störande” teknik (t.ex. robotteknik, Blockchain, Quantum Computing, AI, VR) 63% 69%
Råvaror (t.ex. naturresurser) 60% 66%
Dataekonomin (t.ex. big data från fjärrsensorer, smarta telefoner, satelliter, sociala medier) 59% 68%
Urbanisering (t.ex. städernas expansion) 45% 58%

Källa: Schroders Global Investor Study 2018. Utdelningsinkomst på aktiemarknaden – 31 augusti 2018.

Alex Tedder, Chief Investment Officer för globala aktier hos Schroders, säger: ”Tematisk investering handlar om att försöka utnyttja de långsiktiga drivkrafterna för tillväxt som gör att de företag som är exponerade för temat kan gynnas av en starkare försäljningstillväxt. Antagandet är att detta stödjer vinsttillväxten och därmed aktiekursens utveckling. Det här är något förenklat, eftersom aktier påverkas av flera andra faktorer, inte minst förväntningar och värderingar. Men intuitivt tycks tematisk investering gå hem hos både professionella investerare och kunder och när temat tillämpas på rätt sätt kan det vara en källa till ytterligare avkastning. 

”Intresset har också att göra med att dagens investerare är betydligt mer medvetna om de stora trender som förändrar världen. Stora teman som klimatförändringen, artificiell intelligens och demografiska trender kommer att ha genomgripande effekt för oss alla. Det kommer att kräva att vårt sätt att leva, de produkter vi köper och de tjänster vi behöver förändras avsevärt. Konceptet ”förändring” tycks väcka många investerares nyfikenhet och skapa engagemang för potentialen för avkastning på investeringen. 

”Men det finns också utmaningar med tematiska investeringar. Det kan ge portföljer med en mycket annorlunda sammansättning jämfört med en konventionell aktieportfölj, antingen när det gäller fokus på olika branscher eller geografiska regioner eller på vilka enskilda aktier man innehar. Det kan visserligen ge en attraktiv avkastning, men det kan också medföra ökad volatilitet och en annorlunda avkastningsprofil vid olika tillfällen under investeringscykeln. Investerarna måste också vara medvetna om att vissa aktier som är exponerade för vissa teman som är särskilt populära kan ha extrema värderingar.”

Här beskriver vi bakgrunden för en del av de teman som investerarna föredrar.

Sjukvård

Investeringarna i sjukvård ökar runt om i världen. Det beror delvis på att sjukvårdens kvalitet förbättrats – företag arbetar för att förbättra behandlingarna. Det beror också på att människor lever längre. I USA kommer en av fyra av dagens 65-åringar att bli äldre än 90 år, enligt uppgifter på den statliga Social Security-webbplatsen. Kombinationen av de här faktorerna innebär att investeringar i sjukvård i USA förväntas öka med 5,5 % årligen under de kommande åtta åren och kan utgöra 19,7 % av ekonomin år 2026. 

Globala läkemedels- och biotechföretag arbetar för att utveckla behandlingar för sjukdomar, från cancer till vanlig förkylning, och hoppas att det kommer att leda till starka intäkter i framtiden. Genterapi, där patienternas celler programmeras om för att bekämpa sjukdomar, har varit ett av de mest intensiva forskningsområdena under senare år.

Hållbarhet

Strax under två tredjedelar (64 %) av de globala investerarna uppger att de är intresserade av tematiska fonder som fokuserar på hållbara investeringar. 

Det sammanfaller med att hållbarhetsfrågor hamnat högre upp på den allmänna dagordningen i medierna. I år har plast varit ett hett ämne, men klimatförändringen är fortsatt ett huvudproblem. 

Sociala förändringar och miljöförändringar sker snabbare än någon gång tidigare. Klimatförändringarna, den förändrade demografin och teknikrevolutionen omvandlar planeten. De företag som klarar att anpassa sig och utvecklas kommer att vara bättre på att locka kunder och medarbetare och få verksamheten att växa.

Banbrytande/”störande” teknik

Banbrytande/”störande” teknik, som blockchain och artificiell intelligens, var också intressant för investerarna då 63 % av investerarna uppger att de skulle vara intresserade av fonder som investerar i sådan teknik.

Banbrytande/”störande” teknik är något de flesta märker av. Detaljhandeln ersätts av företag som Amazon och Uber har haft en stor inverkan på taxibranschen runt om i världen. Men det handlar om mer än så. Processer utvecklas inom nästan alla branscher och det innebär att nya varor och tjänster ersätter etablerade konkurrenter. Temat var särskilt intressant för unga investerare: de i åldern 18 till 24 år uppger att det var mest intressant (28 % definitivt intresserade, 34 % ganska intresserade).

Tematiska investerare har ett långsiktigt perspektiv

Investerarna ville inte bara göra snabba pengar på de teman de följer. Investerarna uppgav att långsiktig avkastning var främsta prioritet (7,8 av en maxpoäng på 10) när de valde investering. 

Och investerarna uppgav att de skulle vara investerade i en tematisk fond 2,1 år längre i genomsnitt jämfört med en vanlig investeringsfond.

Innehavsperioden var ännu längre, i genomsnitt 2,3 år extra, för de som anser sig vara experter/avancerade investerare.

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en oberoende webbaserad studie av drygt 22 000  investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.