Fondy soukromého kapitálu ELTIF

Potenciál objevovat nové obzory

Demokratizace soukromých aktiv

Nedávný konec historicky nejdelší hospodářské expanze vyvolal nejistotu nejen na akciových trzích. Potřeba výnosů, pravidelného příjmu a diverzifikace vynesla soukromá aktiva do popředí, v důsledku čehož dochází k významnému posunu.

Demokratizace soukromých aktiv, jako je soukromý kapitál nebo nemovitosti, se mezi investory po celém světě zrychluje. Regulace, technologie a inovace produktů podporují rozvoj nových fondů uzpůsobených potřebám soukromých investorů.

Pro zvýšení dostupnosti se vyvíjejí nová investiční řešení, jako je například Evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF – European Long Term Investment Fund).

Co jsou to fondy ELTIF?

Evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) jsou druhem struktury kolektivního investování, která umožňuje investorům vkládat peníze do společností a projektů, které potřebují dlouhodobý kapitál. Jejich cílem je zvýšit objem nebankovního financování, které je k dispozici podnikům investujícím do reálné ekonomiky Evropské unie.

Nejméně 70 % musí být investováno do nekótovaných příležitostí, jako jsou malé a střední podniky nebo infrastrukturní projekty.

Chcete-li z investic na těchto velmi komplexních trzích vytěžit co nejvíce, je nezbytné spolehnout se na důvěryhodného správce aktiv s dobrou historií.

Výhody pro investory

Usnadnění přístupu

Dochází k zpřístupnění investic na soukromých trzích širší veřejnosti díky nízkým minimálním investičním prahům.

Přímé vlastnictví

Aktivní spolupráce se soukromými společnostmi dává příležitost prosazovat udržitelnější obchodní postupy a chování.

Diverzifikace portfolia

Investice do malých a středně velkých společností a projektů, které nejsou dostupné na veřejných trzích, přináší výhody diverzifikace.

Dlouhodobá návratnost

Fondy ELTIF zajišťují investorům atraktivní výnosy z komplexních investičních příležitostí díky nasazení vhodných dovedností.

Regulovaná struktura

Fondy ELTIF může nabízet pouze oprávněný správce podle směrnice EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), který podléhá pravidlům této směrnice.

Udržitelnost

Mohlo by to pomoci při plnění investičních cílů udržitelnosti – tj. SFDR čl. 8* ELTIF.

Sdílené názory jsou názory společnosti Schroders Capital a nemusí vést k příznivým investičním výsledkům.

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 (Fond soukromého kapitálu ELTIF společnosti Schroders 2023)

Cílem fondu je zajistit růst kapitálu prostřednictvím investic formou soukromého kapitálu do malých a středních podniků, které jsou motorem růstu evropské ekonomiky. Zaměření na malé a střední odkupy odlišuje ELTIF od jiných fondů soukromého kapitálu, které se obvykle orientují na velké odkupy – kde je korelace s veřejnými trhy vyšší – a k využití plného potenciálu vyžaduje specializované dovednosti. S minimálním počátečním úpisem 10 000 € umožňuje přístup k investicím do soukromého kapitálu, aniž by bylo nutné investovat vysoké částky nebo být profesionálním investorem. Tento program podporuje udržitelné podnikatelské postupy a chování (fond podle článku 8 SFDR*).

*Fond podle článku 8 SFDR je definován jako „fond, který kromě jiných charakteristik podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik za předpokladu, že společnosti, do nichž se investuje, dodržují postupy řádné správy a řízení“.

Do fondů ELTIF se doporučuje investovat pouze malou část portfolia. Nelze poskytnout žádnou záruku příznivých investičních výsledků.

Proč soukromý kapitál?

Podstatou soukromého kapitálu je investování do společností, které nejsou kótovány na burze. Může pomoci diverzifikovat portfolio a podpořit podnikatele a rodinné podniky.

Přístupnost
Kótované společnosti jsou pouze špičkou ekonomického ledovce. Soukromý kapitál umožňuje přístup k jiným částem ekonomického ekosystému, než veřejné trhy.

Založené na hodnotě
Hodnota se vytváří prostřednictvím transformace podniku a využitím cenové neefektivity pozorované především v malých a středních podnicích, které pocházejí od rodin a podnikatelů (např. v Evropě je více než 60 % transakcí při odkupu malých podniků uzavřeno s rodinami).

Ážio komplexnosti je nové ážio nelikvidity
Nelikvidita je aktivní volbou investorů a nabízí možnost přístupu k výhodám soukromých trhů. Výnosy jsou generovány konvergencí jedinečné situace nebo příležitosti a odpovídajícího souboru dovedností, což vede ke vzniku ážia komplexnosti.

Dlouhodobý výhled
Dlouhodobý cíl umožňuje strategické změny a růst bez tlaku vyplývajícího ze čtvrtletního vykazování zisků.

Udržitelnost
Aktivní spolupráce se soukromými společnostmi dává příležitost prosazovat udržitelnější obchodní postupy a chování. Prosperující malé a střední podniky jsou prospěšné pro dlouhodobý blahobyt naší společnosti.

O Schroders Capital

Schroders Capital je investiční divize soukromých trhů globální skupiny pro správu aktiv Schroders. 

Schroders Capital nabízí investorům přístup k celé řadě investičních příležitostí do privátních aktiv, stavební bloky pro portfolia a na míru uzpůsobené strategie pro privátní aktiva. Její tým působí na soukromých trzích již více než dvě desetiletí a zaměřuje se na dosahování nejlepších výnosů ve své třídě upravených o riziko a realizaci investic prostřednictvím kombinace přímých investic a širších řešení ve všech třídách aktiv na soukromém trhu, a to prostřednictvím smíšených fondů a mandátů soukromých aktiv na míru.

Tým usiluje o dosažení udržitelných výnosů prostřednictvím důsledného přístupu a v souladu s kulturou, která se vyznačuje výkonností, spoluprací a integritou.

Schroders Capital nabízí diverzifikované investiční strategie, včetně nemovitostí, soukromého kapitálu, infrastruktury, sekuritizovaných produktů a financí založených na aktivech, privátních úvěrů, cenných papírů spojených s pojištěním a dopadového (impact) investování.

Videa

O Schroders Capital

Richard Damming, spoluředitel oddělení soukromých kapitálových investic v Evropě, popisuje platformu Schroders Capital.

Co je to koinvestice?

Richard Damming, spoluředitel oddělení soukromých kapitálových investic v Evropě, vysvětluje princip koinvestic.

Jaká jsou rizika?

Měnové riziko: Fond může ztratit hodnotu v důsledku pohybů směnných neboli měnových kurzů.

Riziko úrokové míry: Fond může ztratit hodnotu v přímém důsledku pohybů směnných kurzů.

Riziko likvidity: Fond investuje do nelikvidních nástrojů, které nelze tak snadno prodat. Nelikvidita zvyšuje riziko situace, kdy fond nebude schopen odprodat držená aktiva včas na to, aby vyhověl svým finančním závazkům v dané době. Může to také znamenat, že může dojít ke zpoždění v investici vázaného kapitálu do třídy aktiv.

Tržní riziko: Hodnota investic může stoupat i klesat, a může se stát, že investor nedostane zpět celou původně investovanou částku.

Provozní riziko: Provozní procesy, včetně těch, které se týkají zajištění aktiv, mohou selhat. To může vést ke ztrátám ve fondu.

Riziko výkonnosti: Investiční cíle vyjadřují zamýšlený výsledek, ale neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo tohoto výsledku. V závislosti na tržních podmínkách a makroekonomickém prostředí může být dosažení investičních cílů obtížnější.

Riziko soukromých cenných papírů: Strategie pro soukromé cenné papíry podléhají spoustě podmínek rizik, zejména rizikům, kdy je při koupi podniku vyplaceno více, nový či neověřený způsob správy, nové či méně vyspělé obchodní strategie nebo neúspěšná integrace se stávajícími podniky.

Riziko udržitelnosti: Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky. To znamená, že může omezovat expozici fondu společnostem, průmyslovým odvětvím nebo sektorům a může se vzdát investičních příležitostí nebo se vzdát některých účastí, které nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti, které zvolil investiční správce. Fond může investovat do společností, které neodpovídají přesvědčením a hodnotám konkrétního investora.

Daňové riziko: Fond a jeho výnosy mohou záviset na dostupné daňové účinnosti při vzniku fondu, díky čemuž může docházet ke změně daňového režimu a interpretací. Jakékoli změny skutečného nebo vnímaného daňového stavu, změny vystavení fondu nebo jeho investic nebo změny v daňové legislativě, výkonu nebo účetních standardech mohou nepříznivě ovlivnit očekávanou úroveň zdanění.

Riziko ocenění: Ocenění investic soukromých aktiv je prováděno méně často než u kótovaných cenných papírů. Nalézt vhodné cenové reference pro investice soukromých aktiv může být složité. To může ovlivnit ocenění portfolia investic. Některé investice jsou oceňovány na základě odhadovaných cen a proto je u nich potenciálně vyšší riziko cenové nejistoty než u kótovaných cenných papírů.