Přehled naší nabídky pro oblast udržitelnosti a dopadu

Volba investičních možností v měnícím se světě

Faktory ESG ve Schroders zohledňujeme v investičních rozhodnutích u celé šíře námi spravovaných aktiv, protože to považujeme za zásadní pro svůj cíl poskytovat atraktivní dlouhodobou návratnost pro naše klienty. *Máme také investiční strategie, které přesahují rámec integrace. Nabídka Schroders v oblasti udržitelnosti a dopadu obsahuje veřejně kotovaná i soukromá aktiva a zahrnuje celou řadu způsobů, jak investovat do měnícího se světa.

Uvědomujeme si, že v případě udržitelného a impaktového investování mají naši klienti různé cíle. Někteří mohou chtít alokace do základního portfolia, které se drží jasných kritérií udržitelnosti, zatímco jiní mohou chtít investovat do specifických témat, jako je transformace energetiky, inovace ve zdravotnictví nebo dekarbonizace. Někteří mohou chtít, aby jejich investice měly konkrétní a měřitelný dopad na reálný svět.

Globální produktový rámec pro oblast udržitelnosti a dopadu jsme vyvinuli jako vodítko pro naše klienty, aby si při výběru ze strategií Schroders mohli volit podle svých cílů pro oblast udržitelnosti. Tyto strategie jsou k dispozici v následujících širokých kategoriích:

Příklon k udržitelnosti

Hledání udržitelnosti na úrovni portfolia: Naše strategie příklonu k udržitelnosti usiluje o finanční návratnost prostřednictvím portfolia s celkově udržitelnějším profilem. Od těchto portfolií se obecně očekává, že si udrží silnější profily udržitelnosti než jejich srovnávací index podle definice vlastnických měřítek. Také mohou obsahovat investiční výjimky týkající se sektorů nebo typů emitentů.

Založeno na udržitelnosti

Hledání udržitelnosti na úrovni investic: Naše strategie založené na udržitelnosti usilují o finanční návratnost prostřednictvím investic, kde udržitelnost představuje hlavní složku investičních kritérií. Kromě udržování portfolií se silnějšími profily udržitelnosti, než mají jejich srovnávací indexy, mohou také aplikovat další funkce udržitelnosti odrážející cíle každé strategie. Patří sem investice do společností poskytujících zboží a služby, které pomáhají řešit výzvy v sociální oblasti a oblasti životního prostředí, společností se silnou udržitelnou obchodní praxí a těch, které v oblasti udržitelnosti kráčejí po zlepšující se trajektorii. Atributy udržitelnosti jedné investice se od sebe mohou navzájem odlišovat.

Téma udržitelnosti

Design portfolia s tematickým zaměřením: Naše strategie s tématikou udržitelnosti usilují o finanční návratnost identifikováním příležitostí, o kterých věříme, že strukturální změny, např. změna klimatu, vytvářejí potenciál pro nové zdroje růstu. Tyto strategie mohou využívat investice do společností, které dosahují pokroku v konkrétních tématech udržitelnosti, nebo těch, které budou těžit z tohoto růstu, a udržovat portfolia se silnějšími profily udržitelnosti, než mají jejich srovnávací indexy.

Založené na dopadu

Hledání měřitelné změny: Strategie založené na dopadu usilují vedle finanční návratnosti také o měřitelné pozitivní nebo environmentální impaktové cíle. Tyto strategie podléhají vysoce selektivním investičním kritériím, například používání vlastního impaktového skóre. Investiční přístup pro tyto strategie je obecně v souladu s operačními principy pro impaktový management.**

*Pro některé podniky získané od roku 2020 jsme faktory ESG do investičního rozhodování ještě neintegrovali. Vyloučena je malá část našeho podnikání, pro kterou integrace ESG není proveditelná nebo není momentálně možná, například pasivní sledování indexu, historické podniky nebo investice v procesu likvidace, případně takové, které budou brzy likvidovány, a některé společné podniky.

**Impaktové zásady vydala IFC (International Finance Corporation) v r. 2019. Je to sada překlenujících vůdčích zásad impaktového investování, které platí v různých třídách aktiv a v různých oborech a institucích pro standardizaci impaktové praxe a mobilizaci impaktového kapitálu.

Výsledky v minulosti nevypovídají o budoucích výsledcích a nemusí se opakovat. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a investoři nemusí získat zpět částky, které původně investovali. Všechny investice zahrnují riziko, včetně rizika možné ztráty jistiny.