Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromých údajů vás seznámí s tím, jaké informace o vás shromažďujeme a zpracováváme („osobní údaje“), proč a jak je používáme a s kým je sdílíme. Uvádějí také práva, která ve vztahu ke svým údajům máte, a jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů.

DEFINICE POUŽITÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ NALEZNETE ZDE

„Klient“ je investor do našich produktů nebo příjemce našich služeb, což může být individuální investor nebo zaměstnanec, člen představenstva, představitel, svěřenský správce, beneficient nebo zástupce institucionálního nebo zprostředkujícího klienta Schroders.

„Schroders“, „my“ nebo „nás“ znamená Schroders plc se sídlem 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU nebo kteroukoli z jejích dceřiných nebo přidružených společností, jejichž podrobné údaje jsou uvedeny na webu Schroders. Společně jsou označovány jako skupina Schroders.

Weby Schroders“ jsou weby provozované skupinou Schroders.

„Produkty a služby Schroders“ jsou produkty a služby, které nabízíme našim klientům, včetně služeb nabízených prostřednictvím naší související podpory a mobilních nebo cloudových služeb.
„Osobní údaje“ jsou všechny údaje vztahující se k žijící osobě, která může být identifikována z těchto údajů nebo z těchto údajů a dalších informací, které jsou (nebo pravděpodobně budou) v držení Schroders (nebo jejích zástupců či poskytovatelů služeb). Kromě faktických informací, jako je jméno nebo adresa, mohou zahrnovat vyjádřený názor o člověku nebo náznak úmyslu týkajícího se dané osoby.
„Vy“ znamená každou osobu, které je adresováno toto oznámení, a může sem patřit:

(a) náš klient nebo potenciální klient;

(b) návštěvník webu Schroders nebo

(c) zaměstnanec, člen představenstva, představitel nebo zástupce jiné organizace, se kterou máme obchodní vztah.

OBSAH

OBSAH

(1.1) Schroders shromažďuje a používá některé osobní údaje. Schroders odpovídá za to, že tyto osobní údaje bude používat v souladu se zákony na ochranu údajů.

(1.2) Ve Schroders respektujeme vaše soukromí a jsme odhodláni udržet vaše osobní údaje v bezpečí.

(1.3) Tyto zásady ochrany soukromých údajů jsou určeny osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme v rámci výkonu naší obchodní činnosti. Mezi tyto osoby patří klienti nebo potenciální klienti nebo jejich zástupci, zprostředkovatelé nebo pověřené osoby, případně zaměstnanec, člen představenstva, představitel nebo zástupce jiné organizace, se kterou máme obchodní vztah. Tyto zásady ochrany soukromých údajů jsou určeny také návštěvníkům našich webových stránek.

2. PŘEHLED OKOLNOSTÍ, ZA KTERÝCH ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

(2.1) Schroders shromažďuje vaše informace následujícími způsoby:

(a) Informace, které dostáváme v rámci dodávek produktů nebo služeb. Mohou být poskytovány přímo vámi nebo jinými stranami, např. poskytovateli služeb „poznej svého klienta“ a služeb zaměřených proti praní špinavých peněz, které občas používáme pro splnění našich právních povinností.

(b) Informace, které dostáváme v důsledku vašeho zájmu o naše produkty nebo služby. Poskytujete je vy sami a obsahují dotazy a další aktivity, které vykonáváte při návštěvě našich zařízení, při účasti na informačních akcích a při používání webových stránek Schroders. Podrobnosti o tom, jak nakládáme s informacemi, které dostaneme prostřednictvím webových stránek Schroders, jsou uvedeny v bodě 10 těchto zásad ochrany soukromých údajů.

Můžeme kombinovat osobní a další údaje, které shromažďujeme přímo od vás, s informacemi shromážděnými od vás nebo o vás v jiných kontextech, např. informace z našich webových stránek nebo informace získané od třetích stran. 


3. JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME

(3.1) Mnohé z produktů nebo služeb nabízených společností Schroders vyžadují, abychom získali a zpracovali osobní údaje, např.:

 • Informace, které poskytnete Schroders. Sem patří informace o vás, které nám poskytnete. Charakter našeho vztahu s vámi určuje, o jaký druh osobních údajů vás můžeme požádat. Mohou sem patřit:


  • základní osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, telefon, poštovní adresa (včetně města, PSČ a státu), povolání a pracovní pozice, bankovní informace, průkaz totožnosti, datum narození, životní události a informace o rodině;
  • citlivé osobní údaje, které mohou být obsaženy v informacích, které zpracováváme, týkající se vaší národnosti, místa narození, zdravotních údajů, invalidity nebo politické příslušnosti, nebo výpis z trestního rejstříku či záznamy o soudním řízení.

Také zpracováváme osobní údaje každé osoby, jejímž jménem vystupujete, např. beneficientů investic, které jste nám mohli poskytnout v souvislosti s naším poskytováním služeb. Poskytnutím jejich osobních údajů souhlasíte s tím, že jim poskytnete informace uvedené v těchto zásadách ochrany soukromých údajů.

 • Informace, které o vás shromažďujeme nebo generujeme. Sem mohou patřit:


  • soubory, které můžeme vytvořit jako záznam o našem vztahu s našimi klienty a potenciálními klienty, včetně historie kontaktů; a
  • jakékoli osobní údaje, které poskytnete v telefonické a e-mailové komunikaci s námi, kterou můžeme monitorovat a nahrávat za účelem řešení stížností, zlepšování našich služeb, dodržování právních a regulačních požadavků; nebo 
  • veškeré osobní údaje, které získáme v souvislosti s vaším používáním webových stránek Schroders (to bude však omezeno na situace, ve kterých se uživatelé ztotožní vytvořením zabezpečené, ověřené relace).
 • Informace, které získáme z jiných zdrojů. Některé z těchto osobních údajů mohou být citlivé a mohou obsahovat:


  • informace z veřejně dostupných zdrojů, včetně externích agentur, např. úvěrových agentur, agentur zabývajících se prevencí podvodů, policie a bezpečnostních složek, veřejných databází, registrů a záznamů, např. registru společností (Companies House) a registru FCA a dalších veřejně dostupných zdrojů;
  • informace, které nám poskytli nezávislí finanční poradci (IFA), další odborní poradci, poskytovatelé produktů, organizátoři akcí, další agentury a/nebo zástupci, oborové databáze a další nástroje business intelligence, které Schroders odebírá; a
  • informace získané z kontroly sankcí a od poskytovatelů screeningových služeb historie osob.


4. JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME

(4.1) Vaše osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat následujícími způsoby a pro níže uvedené účely:

 • abychom umožnili klientům a potenciálním klientům přístup a používání produktů a služeb Schroders;
 • abychom vyhodnotili aplikace nebo smlouvy klientů a potenciálních klientů na produkty a služby Schroders;
 • abychom nastavili/zaškolili potenciální klienty v používání produktů a služeb Schroders;
 • abychom udržovali aktuální záznamy;
 • abychom monitorovali systémy IT za účelem ochrany proti kybernetickým hrozbám nebo škodlivým aktivitám včetně nesprávného používání a zneužívání;
 • abychom chránili naše zařízení před neoprávněným přístupem nebo používáním či jakoukoli nezákonnou aktivitou;
 • abychom spravovali nebo udržovali IT systémy s cílem udržování standardů služeb;
 • k průběžné kontrole a zlepšování informací poskytnutých na webových stránkách Schroders, aby byly pro uživatele příjemné a abychom zabránili potenciálním narušením nebo kybernetickým útokům;
 • abychom porozuměli zpětné vazbě ohledně produktů a služeb Schroders a abychom byli schopni poskytovat více informací o používání těchto produktů a služeb rychle a snadno;
 • abychom komunikovali s klienty a potenciálními klienty a lépe porozuměli jejich zájmům za účelem poskytování služeb nebo cílených informací o Schroders a o produktech a službách Schroders;
 • k účinnému řízení a posilování vztahů s klienty a potenciálními klienty, pochopení potřeb a zájmů klientů a potenciálních klientů a abychom se o nich dozvěděli více za účelem vývoje, zlepšování a správy produktů a služeb, které jim můžeme nabídnout;
 • za účelem řízení a správy naší obchodní činnosti;
 • abychom dodržovali a vyhodnotili dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů a také interních zásad a postupů; nebo
 • za účelem správy a údržby databází, ve kterých uchováváme vaše osobní údaje.

(4.2) Při používání vašich osobních údajů dodržujeme platné zákony. Zákon umožňuje nebo vyžaduje používání osobních údajů z celé řady důvodů. Patří mezi ně případy, kdy:

 • plníme naše smluvní závazky;
 • máme právní a regulační závazky, které musíme splnit;
 • může to být nutné za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby našich zákonných práv nebo zákonných práv našich klientů nebo za účelem právního řízení;
 • získali jsme váš souhlas;
 • používání vašich osobních údajů, jak je zde popsáno, je nezbytné pro naše legitimní obchodní zájmy, např.:

  • umožní nám účinně a efektivně řídit a spravovat naši podnikatelskou činnost;
  • dodržování interních zásad a postupů;
  • umožnění rychlého a snadného přístupu k informacím o produktech a službách Schroders.

(4.3) Ve Schroders mají přístup k vašim osobním údajům pouze pracovníci Schroders, kteří mají potřebu přístupu za účely uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromých údajů.

5. SDĚLENÍ VAŠICH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

(5.1) Vaše osobní údaje můžeme sdílet se skupinou Schroders za výše uvedenými účely.

(5.2) Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet mimo skupinu Schroders, jak je podrobněji popsáno níže:

 • s našimi obchodními partnery, kteří jsou smluvně vázáni dodržovat příslušné závazky na ochranu údajů;
 • se zástupci, zprostředkovateli, uschovateli, prostředníky a/nebo dalšími externími poskytovateli produktů ustanovenými klientem nebo potenciálním klientem (např. účetní, odborní poradci, poskytovatelé uschovatelských služeb a poskytovatelé produktů);
 • s externími zprostředkovateli a smluvními dodavateli za účelem poskytování služeb pro Schroders (např. účetní, odborní poradci, poskytovatelé IT a komunikačních služeb, poskytovatelé screeningu historie osob, úvěrové agentury a vymahači dluhů) a pro klienty nebo potenciální klienty. Tyto třetí strany musí dodržovat příslušné závazky na ochranu údajů;
 • s depozitáři, burzou cenných papírů, clearingovými nebo vypořádacími systémy, protistranami, dealery a dalšími subjekty, kde je sdělení vašich osobních údajů přiměřeně určeno pro účely realizace, správy nebo vykazování transakcí nebo založení vztahu s ohledem na tyto transakce;
 • v případech, kdy jste držitelem společného účtu nebo portfolia (nebo jinak jste jednou z několika osob vlastnících účet nebo portfolio) můžeme sdělovat vaše osobní údaje dalším držitelům společného účtu nebo portfolia nebo jiné osobě;
 • pokud to vyžadují zákony nebo předpisy, např. pokud máme povinnost sdělit vaše osobní údaje za účelem dodržení jakýchkoli právních závazků (mimo jiné včetně dodržení požadavků daňového výkaznictví a sdělování informací regulačním orgánům, auditorům nebo veřejným orgánům) nebo zajištění, uplatnění či obhájení našich zákonných práv; a
 • pokud prodáme jakoukoli část našeho podniku nebo našich aktiv – v takovém případě může být nutné sdělit vaše osobní údaje potenciálnímu kupujícímu pro účely hloubkové kontroly (due diligence).

6. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(6.1) Schroders je globální podnik s klienty a provozy po celém světě. V důsledku toho shromažďujeme a předáváme osobní údaje mezi společnostmi skupiny Schroders globálně. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme předat do míst mimo vaši zemi.

(6.2) Pokud předáváme vaše osobní údaje do jiné země, zajišťujeme jejich ochranu a předání způsobem odpovídajícím zákonným požadavkům. Ve vztahu k údajům předaným mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) to lze např. provádět jedním z následujících způsobů:

 • země, do které vaše osobní údaje předáváme, je schválena Evropskou komisí jako země nabízející odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • příjemce podepsal smlouvu obsahující „standardní smluvní ustanovení“ schválená Evropskou komisí, která jej zavazují chránit vaše osobní údaje;
 • pokud se příjemce nachází v USA, může se jednat o certifikovaného člena programu Štít na ochranu soukromí (EU-USA Privacy Shield); nebo
 • za omezených okolností nám může zákon umožňovat předávání vašich osobních údajů mimo EHP.

(6.3) Další informace o ochraně vašich osobních údajů při převodu mimo EHP můžete získat tak, že nás budete kontaktovat, jak je uvedeno v odstavci 12 níže.


7. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

(7.1) Údaje jsou zásadně důležitým podnikovým aktivem a musí být chráněny podle jejich rizikovosti, důležitosti a hodnoty.

Zajišťujeme bezpečné zpracování tak, že provozujeme a udržujeme fyzické, elektronické a procesní záruky ochrany neveřejných osobních informací a omezujeme přístup pouze na schválené pracovníky. Účinnost těchto záruk se pravidelně testuje.

Zavedli jsme rozsáhlé kontroly a mechanismy pro detekci, reakci a obnovu v případě nežádoucích příhod, které mohou nastat.


8. JAK DLOUHO SI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PONECHÁME

(8.1) Doba, po kterou si ponecháváme vaše osobní údaje, se liší na základě těchto kritérií:

 • účelu, pro který je používáme (jak blíže popisují tyto zásady ochrany soukromých údajů v bodě 4.1) – data si musíme ponechat tak dlouho, jak je to nutné pro daný účel; a
 • našich právních závazků – zákony nebo předpisy mohou určovat minimální období, po které si musíme vaše osobní údaje ponechat.

Údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let po jeho ukončení, pokud nebude existovat právní závazek uchovávat data po delší období.


9. VAŠE PRÁVA

(9.1) Ve všech výše uvedených případech, kdy shromažďujeme, používáme nebo uchováváme vaše osobní údaje, můžete mít následující práva a ve většině případů je můžete uplatnit zdarma. Tato práva zahrnují:

 • právo na informace ohledně zpracování vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům, které o vás máme;
 • právo kdykoli vzít zpět souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že i tak můžeme mít právo na zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu máme legitimní důvod. Například si vaše osobní údaje musíme ponechat pro dodržení právních nebo regulačních požadavků nebo uspokojení požadavků našeho interního auditu;
 • v některých případech právo obdržet některé osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo požádat, abychom tyto údaje předali třetí straně, pokud je to technicky proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo platí pouze pro osobní údaje, které jste Schroders poskytli přímo;
 • právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo požádat o výmaz vašich osobních údajů za určitých okolností. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat okolnosti, kdy požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ale my budeme buď povinni, nebo oprávněni si je ponechat;
 • právo namítat nebo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. I zde mohou nastat okolnosti, kdy budete namítat nebo nás požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, ale my budeme povinni nebo oprávněni tento požadavek odmítnout; a
 • právo podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že některé z vašich práv bylo námi omezeno. (9.2) Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat, jak je uvedeno v odstavci 12 níže.


10. WEBOVÉ STRÁNKY SCHRODERS A DALŠÍ WEBY

(10.1) Pokud používáte webové stránky Schroders, můžeme shromažďovat technické informace pomocí souborů cookie. Druhy shromažďovaných informací se liší podle kategorie souborů cookie, jak vysvětluje naše oznámení o používání souborů cookie. Jak je podrobně uvedeno v našem oznámení o používání souborů cookie, dáváme vám příležitost selektivně akceptovat některé kategorie souborů cookie ve vašem webovém prohlížeči prostřednictvím naší aplikace Cookie Manager. Pokud akceptujete soubory cookie pro sledování a v průběhu zabezpečené relace procházení jedné z našich webových stránek, při které nám sdělíte svou totožnost (přihlášením), budeme schopni kombinovat informace, které shromažďujeme o vašem používání našich webových stránek v průběhu dané relace s dalšími informacemi, které o vás máme, např. vyhledávání na našich webových stránkách, nebo informacemi, o které v průběhu webové relace požádáte. Tyto kombinované informace použijeme k vyhodnocení přitažlivosti a užitečnosti informací a nástrojů nabízených na našich webových stránkách a dále k identifikaci produktů a služeb Schroders, které by vás mohly zajímat.

Také shromažďujeme anonymní informace o zvycích našich uživatelů při vyhledávání pomocí dalších kategorií souborů cookie za účelem správy a zlepšování našeho webu.

(10.2) Pokud používáte web Schroders a kliknete na odkaz na jiný web (včetně webů provozovaných společností Schroders), mohou platit jiné zásady ochrany soukromých údajů. Dříve, než zadáte jakékoli osobní údaje na webu, měli byste si přečíst zásady ochrany soukromých údajů platné pro tento web.

11. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

(11.1) Veškeré změny, které v budoucnu uděláme v našich zásadách ochrany soukromých údajů, budou uvedeny na tomto webu, a pokud to bude vhodné, oznámíme vám je e-mailem. Často se sem vracejte a kontrolujte, zda došlo k nějakým změnám v našich zásadách ochrany soukromých údajů.


12. DOTAZY A OBAVY

(12.1) V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně toho, jak Schroders nakládá s vašimi osobními údaji, nebo ohledně těchto zásad ochrany soukromých údajů, případně uplatňování některého z vašich práv, nás kontaktujte na níže uvedené adrese.

Pokud chcete kdykoli uplatnit své právo na stažení souhlasu se zasíláním elektronické marketingové komunikace, postupujte podle pokynů k odhlášení odběru obsažených v těchto marketingových materiálech.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

Privacy@schroders.com.

Obvykle jsme schopni otázky nebo obavy týkající se ochrany soukromých údajů řešit rychle a efektivně. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, kterou dostanete, můžete své obavy eskalovat přímo k vašim místním soudům nebo dozorčímu orgánu na ochranu soukromých údajů příslušnému ve vaší jurisdikci.

Pokud vyjádříte obavu, můžeme:

 • požádat o další podrobnosti ohledně této obavy a o vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k vašemu ověření;
 • zapojit nebo konzultovat další strany za účelem vyšetřování a vyřešení vašeho problému (a tyto strany obdrží a budou zpracovávat informace o vás); a/nebo
 • uchovat si záznam vašeho požadavku a řešení vašeho problému;

v každém případě v souladu s našimi závazky na ochranu údajů a dalšími právními závazky.

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.