Důležité informace

Přečtěte si prosím pečlivě následující ustanovení.

Právní informace

Přečtěte si prosím pečlivě následující podmínky.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. (SIM Europe) a Schroder Investment Management Ltd. (SIM Ltd.) podporují obchodní činnost skupiny Schroder v Evropě.

Tento web poskytuje Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. Schroder Investment Management (Europe) S.A., Schroder Investment Management Ltd. a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch jsou v níže uvedených informacích dále uváděny jako „my“, „nás“ nebo „náš“.

Vyhrazujeme si právo kdykoli, s okamžitým účinkem a bez předchozího upozornění provádět změny v níže uvedených ustanoveních. Je Vaší odpovědností pravidelně na tomto webu kontrolovat, zda nedošlo k jejich aktualizaci. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit aktualizovanými ustanoveními.

Výkon v minulosti není nezbytně vodítkem ohledně budoucích výsledků. Hodnota investice a příjmů z ní může klesnout nebo stoupnout a investoři nemusejí získat zpět původně investovanou částku. Výkonnost v minulosti publikovaná na tomto webu není vodítkem ohledně budoucího výkonu. Směnné kurzy se mohou měnit a způsobit růst nebo pokles hodnoty zahraničních investic. Daňové sazby a úlevy se mohou změnit. Uvedené daňové úlevy představují aktuální hodnoty, které závisejí na konkrétních okolnostech individuálního investora. Investice do nově vznikajících trhů jsou spojeny s vysokou úrovní rizika. Investice do podfondů, které jsou zde uvedeny, by měly být realizovány pouze po pečlivém pročtení prospektu. Informace obsažené na těchto stránkách netvoří součást žádné smlouvy, ani byste se na ně neměli spoléhat pro smluvní účely.

Informace na tomto webu nepředstavují nabídku na úpis podílů. Úpisy a emise podílů mohou být realizovány pouze na základě nejnovějšího prospektu fondu společně s aktuální auditovanou výroční zprávou (a následnou neauditovanou průběžnou zprávou, pokud byla zveřejněna). Kopie aktuálního prospektu společnosti a aktuální auditovanou výroční zprávu můžete získat zdarma od Schroder Investment Management (Europe) S.A. nebo od zprostředkovatele plateb a informační kanceláře v Německu (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [pouze informační kancelář]).

Na Schroder Investment Management (Europe) S.A. Se vztahuje lucemburský zákon ze dne 17. prosince 2010.

Odvolání záruk a omezení odpovědnosti

Předpokládáme, že informace a obsah na tomto webu jsou v době publikace správné a úplné. Nezaručujeme však přesnost informací a nepřebíráme odpovědnost za chyby nebo opomenutí třetích stran.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva k materiálům na tomto webu (konkrétně, nikoli však výlučně se jedná o texty, obrázky, rozložení, loga, designy a jejich uspořádání) náleží nám a našim poskytovatelům licencí. Tento web si můžete prohlížet a materiály z tohoto webu můžete tisknout výhradně pro zákonné, soukromé a nekomerční použití pod podmínkou, že (a) materiál nebude přepsán, upraven, přeložen, pozměněn ani jinak překonfigurován a (b) nebude odstraněno žádné označení autorského práva na materiálu ani jiné označení práv nebo vlastnictví třetích stran.

Materiály na webu dále nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu reprodukovat, přenášet, uvádět na trh, upravovat, překládat ani jinak překonfigurovat, spojovat s jinou prací nebo službami, distribuovat, zpřístupňovat třetím stranám ani používat jiným způsobem k veřejnému nebo komerčnímu účelu. Stejně tak nesmíte produkovat, publikovat ani využívat žádné adaptace materiálů z tohoto webu.

Práva k ochranným známkám

Jsme majiteli a/nebo oprávněnými držiteli všech ochranných známek a obchodních názvů, které se objevují na tomto webu nebo jsou jeho obsahem. Třetím stranám je zakázáno používat veškeré ochranné známky a obchodní názvy.

Odkazy na tento web a odkazy na jiné weby

Tento web může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Na webech třetích stran se také mohou objevovat odkazy na tento web. Odkazy na tento web a odkazy na jiné weby nepředstavují náš souhlas s těmito weby propojenými odkazem ani s informacemi, obsahem, produkty, službami, reklamami a dalšími materiály na nich obsaženými ani jejich přijetí. Nemáme kontrolu nad weby třetích stran, které obsahují odkaz na tento web nebo na které odkazuje tento web, a tyto weby nezpřístupňujeme. Neneseme přímou ani nepřímou odpovědnost za škody, ztráty nebo náklady, které byly fakticky nebo údajně způsobeny použitím informací, obsahu, produktů, služeb, reklamy a dalších materiálů zpřístupněných na těchto webech nebo spolehnutím se na tyto informace, obsah, produkty, služby, reklamu a další materiály. To platí i pro škody, ztráty nebo náklady, které byly způsobeny v souvislosti s takovým použitím nebo spolehnutím se. Používání odkazů na weby třetích stran je na Vaši vlastní odpovědnost.

Elektronická pošta (e-mail)

Možnost e-mailové komunikace mezi Vámi a námi je vylepšení, které nabízíme pouze pro vzájemné pohodlí. Uznáváte omezení, která existují, co se týče spolehlivosti přenosu, přesnosti a zabezpečení e-mailů po internetu, a jste si vědomi, že my neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody, které mohou nastat v případě, že Vaše dotazy neobdržíme, nepotvrdíme nebo nezpracujeme, nebo když Vaše e-maily uvidí třetí strany. Z důvodů těchto omezení byste neměli e-mailem posílat důvěrné informace, protože tento způsob komunikace nemusí být bezpečný. Pokud to i přesto učiníte, činíte tak na své vlastní riziko.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Váš přístup k webu a jeho používání se, včetně těchto podmínek, řídí zákony Lucemburského velkovévodství.

Místem plnění a místem výhradní soudní příslušnosti sporů vzniklých na základě těchto podmínek je Lucembursko. Schroder Investment Management (Europe) S.A.

To neovlivňuje právo volby jiného místa soudní příslušnosti pro tyto spory v souladu s příslušným právním systémem. Toto ustanovení se netýká uživatelů.

Obecně

Neplatnost jednoho nebo více ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým ustanovením, které bude co nejblíže záměru neplatného ustanovení.

Všechna práva ve všech zemích

Právní prohlášení MSCI

Zdroj: MSCI
Informace obdržené od MSCI nebo jiných třetích stran a obsažené ve zprávách dostupných na tomto webu jsou určeny pouze pro interní použití. Nesmějí být reprodukovány ani dále šířeny a nesmějí být používány k vytváření finančních nástrojů nebo produktů či indexů. Informace MSCI a údaje třetích stran jsou poskytovány za předpokladu, že jsou přesné, a uživatel těchto informací plně přebírá rizika spojená s používáním těchto informací. MSCI, její přidružené společnosti a další osoby zapojené do shromažďování, výpočtu nebo vypracování informací MSCI nebo s těmito činnostmi spojené (dále společně označovány jako „Strany MSCI“) a také třetí strany nepřebírají žádnou odpovědnost za tyto informace, mimo jiné včetně odpovědnosti za jejich autentičnost, přesnost, úplnost, včasnost, nenarušování práv jiných stran, prodejnost a vhodnost k určitému účelu). Bez omezení výše uvedeného nenese MSCI ani jiná třetí strana odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné či jiné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku.

Informace o společnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch je pobočka lucemburské veřejné akciové společnosti se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Předmět činnosti společnosti:

 1. zprostředkování uzavírání a poskytování důkazů o příležitostech k uzavírání smluv na nákup zahraničních investičních podílů,
 2. jejich marketing
 3. a řízení portfolia.

Obchodní rejstřík:
Okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem HRB 115301

Manažer pobočky:
Achim Küssner (předseda), Tanja Engel

Daňové identifikační číslo:
DE326205207

Název a sídlo společnosti:
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt am Main

Poštovní adresa & Kontaktní údaje:
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt

Tel.: + 49 69 97 57 17 0
Fax: + 49 69 97 57 17 302
E-mail: invest@schroders.com

Centrála
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Sídlo společnosti:
5, rue Hohenhof, 1736 Senningerberg, Lucembursko

Obchodní rejstřík:
B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Lucembursko

Představenstvo:
Finbarr Browne (předseda představenstva), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

Příslušné dozorčí orgány:

Příslušným dozorčím orgánem v Německu je Federal Financial
Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
a Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de).

Příslušným dozorčím orgánem v Lucembursku je Luxembourg supervisory authority CSSF, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (Internet: www.cssf.lu).

Informace o řešení střetu zájmů

V souladu se zákonnými požadavky Vám poskytujeme níže uvedené informace o našich rozsáhlých preventivních opatřeních pro řešení možných střetů zájmů. Přitom se také odkazujeme na naše obchodní vztahy se Schroder Investment Management (Europe) S.A. a Schroder Investment Management Ltd (dále se Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch společně označovány jako „Schroders“).

Zásady

Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch se zavázala dodržovat nejvyšší standardy etického chování při poskytování výše uvedených služeb našim klientům. Zájmy klientů jsou nám nade vše a zásady a postupy společnosti Schroders při řešení možných střetů zájmů mají zajistit, aby tyto zájmy byly řádně chráněny.

Cíle

Pro splnění těchto požadavků a ochranu zájmů našich klientů má společnost Schroders již mnoho let zavedené obchodní zásady a postupy, které stanoví, jak zaměstnanci mohou identifikovat možné střety zájmů, pečlivě je zvážit a podniknout patřičné kroky.  Všichni zaměstnanci Schroders jsou povinni tyto postupy dodržovat. Tyto postupy zaměstnanci nesmějí porušit ani nepřímo.

Společnost Schroders bude usilovat, aby potenciální střety zájmů byly rozpoznány a řešeny řádně a účinně.  Cílem je zamezit střetům zájmů např. vybudováním informačních bariér („čínských zdí“) zabraňujících šíření informací, které by mohly způsobit střety zájmů, nezávislým jednáním v patřičném rozsahu nebo, pokud střetu zájmů nelze zabránit, zajistit řádné informování klienta o dané situaci.

Rozpoznávání potenciálních střetů zájmů

Střet zájmů může vyvstat mezi Vámi a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, jinými společnostmi naší skupiny, naším vedením, našimi zaměstnanci a dalšími osobami, které s námi uzavřely smlouvu, případně mezi našimi klienty.

Střety zájmů mohou zejména vyvstat:

 • při nabízení a prodeji investičních podílů z vlastních podílů Schroders na obratu při prodeji finančních nástrojů;
 • při obdržení benefitů od třetích stran (nebo třetími stranami) v souvislosti s investičními službami, které Vám jsou poskytovány;
 • pokud odměna závisí na počtu transakcí s cennými papíry nebo v případě, že je Schroders odměňována na bázi výkonu;
 • při odměňování zaměstnanců a zprostředkovatelů na bázi výkonu;
 • poskytováním benefitů našim zaměstnancům nebo makléřům; nebo
 • od jiných společností skupiny Schroders, např. při interní distribuci investičních fondů.

Předchozí seznam příkladů situací, při kterých může dojít ke střetu zájmů, není vyčerpávající.

Opatření pro předcházení střetu zájmů

V naší společnosti pracuje nezávislé oddělení pro dodržování shody s předpisy, které je přímo podřízené výkonnému vedení společnosti a jehož úkolem je sledovat, identifikovat, předcházet a řídit střety zájmů podle jednotlivých obchodních oblastí. Přijímáme následující konkrétní opatření:

 • Zavádíme podnikové zásady a postupy, které zajišťují spravedlivé a rovné zacházení se všemi klienty.
 • Stanovíme pravidla ohledně přijímání benefitů a oznamování příjmu a poskytování benefitů.
 • Vytváříme důvěrné oblasti zřizováním informačních bariér, oddělováním odpovědností a/nebo rozdělováním fyzických prostorů.
 • Zaměstnanci informují oddělení pro shodu s předpisy o transakcích s cennými papíry, pokud v průběhu jejich činnosti dojde ke střetu zájmů.
 • Provádíme školení našich zaměstnanců.

Opatření pro řešení střetu zájmů

Společnost Schroders stanovila, že v následujících situacích mohou nastat možné střety zájmů, které možná nebudeme moci vyřešit: Při zprostředkování a prodeji investičních podílů můžeme obdržet benefity od společností – fondů. Mohou zahrnovat benefity založené na obratu, které nám fondy vyplácejí z vybíraných poplatků za správu. Tyto výplaty benefitů jsou vybírány za účelem vytvoření efektivní a vysoce kvalitní infrastruktury pro nákup a prodej finančních nástrojů. V souvislosti s naší obchodní činností dostáváme benefity od jiných poskytovatelů služeb, např. školení. Přijetí těchto benefitů přímo nesouvisí se službami, které Vám poskytujeme. Tyto benefity využíváme k poskytování a trvalému zlepšování našich služeb na vysoké úrovni, kterou očekáváte. V tomto kontextu mohou vyvstat střety zájmů, které nemůžeme ve všech případech vyloučit. O střetech zájmů, které nemůžeme vyloučit nebo plně vyřešit, budou klienti zapojení do transakce informováni předtím, než bude transakce realizována nebo než poskytneme poradenství.

S radostí Vám na požádání poskytneme podrobné informace o výše uvedených zásadách.

Informace o benefitech

V rámci své makléřské činnosti dostává společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch benefity od SIM Ltd. ve formě podílu na čistém zisku, který SIM Ltd. získala z transakcí zprostředkovaných Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch.

Za marketingové služby poskytované SIM Europe dostává SIM Ltd. benefit ve formě podílu na čistém zisku obdrženém z podílových jednotek fondů, pro které Schroder Investment Management Ltd. poskytovala služby, v závislosti na třídě aktiv a investičním sektoru.

V souvislosti s naší obchodní činností dostáváme od SIM Ltd. také zdarma poskytované benefity, např. školení.

 

Výročné správy
Naše výročné správy nájdete v časti Právne dokumenty.

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.