Podsumowanie praw inwestorów

Wprowadzenie

Niniejsza strona zawiera podsumowanie kluczowych praw użytkownika jako inwestora w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania lub alternatywnym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) do celów rozporządzenia w sprawie transgranicznej dystrybucji (rozporządzenie (UE) 2019/1156). Nie jest to wyczerpująca lista wszystkich praw, a prawa inwestora będą się różnić w zależności od charakteru inwestycji. Inwestorzy powinni każdorazowo zapoznać się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych („dokumenty prawne Funduszu”) dotyczących produktu („Fundusz”), w który zamierzają zainwestować w całości, a także skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu zrozumienia przysługujących im praw.

Prawo do udziału w dystrybucjach z Funduszu

Inwestorzy są uprawnieni do udziału w zyskach i aktywach netto Funduszu, jak określono w odpowiednich dokumentach prawnych Funduszu. Fundusze mogą się od siebie różnić pod względem tego, czy dany Fundusz realizuje dystrybucje, częstotliwości dystrybucji oraz podstawy obliczania udziału inwestora w dystrybucjach.

Prawo do otrzymywania informacji

Inwestorzy mogą żądać dostępu do kopii dokumentów prawnych Funduszu (w tym, w stosownych przypadkach, statutu, prospektu emisyjnego, dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów, dokumentów zawierających kluczowe informacje, umów spółek komandytowych i dokumentów Private Placement Memorandum), przy zastrzeżeniu, że SIM EU nie będzie zobowiązane do przekazania takich dokumentów prawnych i sprawozdań Funduszu. Sprawozdania finansowe można uzyskać bezpłatnie, na żądanie w siedzibie SIM EU.

W zależności od charakteru Funduszu odpowiednie powiadomienia lub inne komunikaty dla inwestorów dotyczące ich inwestycji w dany Fundusz mogą być publikowane na stronie internetowej www.schroders.lu.

Prawo do udziału i głosowania podczas zgromadzeń Funduszu

Prawo inwestora do udziału w walnym zgromadzeniu i wykonywania praw głosu związanych z jego inwestycją jest określane zgodnie z odpowiednimi dokumentami prawnymi Funduszu.

Prawo do umorzenia udziałów w Funduszu

Inwestorzy funduszy otwartych mają prawo do umorzenia zgodnie z procesem określonym w odpowiednich dokumentach prawnych Funduszu. Przypomina się inwestorom, że w pewnych okolicznościach ich prawo do umorzenia lub, w stosownych przypadkach, zamiany jednostek uczestnictwa lub innych udziałów w Funduszu może zostać zawieszone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentach prawnych Funduszu.

Prawo do ochrony prywatności danych

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów inwestorom mogą przysługiwać prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Z polityką prywatności można zapoznać się pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy, gdzie szczegółowo opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji przez Schroders.

Prawo do składania skarg

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danego Funduszu albo złożyć dotyczącą go skargę, należy skontaktować się z osobą pełniącą funkcję Compliance Officer (Specjalista ds. zgodności) w Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pod adresem: 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej rozpatrywania skarg

https://www.schroders.com/pl-pl/pl/inwestorzy-indywidualni/stopka/rozpatrywanie-skarg/

Prawo do zbiorowego dochodzenia roszczeń

Na terytorium UE dyrektywa 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich ustanawia zasady mające na celu zapewnić, aby mechanizm powództwa przedstawicielskiego z myślą o ochronie zbiorowych interesów konsumentów był dostępny we wszystkich państwach członkowskich Należy pamiętać, że postanowienia tej dyrektywy podlegają wdrożeniu przez państwa członkowskie i mają wejść w życie 25 czerwca 2023 r.

Rozwiązanie porozumień marketingowych w państwach członkowskich UE

SIM EU może podjąć decyzję o rozwiązaniu porozumień marketingowych dotyczących dystrybucji swoich funduszy w UE. Działanie to będzie to podlegać obowiązującemu procesowi wycofania powiadomień.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.