Ważne informacje

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi postanowieniami.

Informacje prawne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. (SIM Europe) oraz Schroder Investment Management Ltd. (SIM Ltd.) wspiera działalność inwestycyjną spółki Schroders w Europie.

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. Schroder Investment Management (Europe) S.A., Schroder Investment Management Ltd. oraz Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch są określane w poniższych informacjach jako "my", "nas" lub "nasze".

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższych postanowieniach

w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Regularne sprawdzanie strony internetowej w zakresie zaktualizowanych postanowień leży w Państwa obszarze odpowiedzialności. Poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej wyrażają Państwo swoją akceptację dla takich postanowień.

Wyniki historyczne nie muszą być wyznacznikiem przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą zarówno spadać, jak i rosnąć,

a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Opublikowane

na tej stronie dane dotyczące wyników osiągniętych w przeszłości, nie stanowią wyznacznika przyszłych rezultatów. Kursy wymiany walut mogą ulegać wahaniom

i powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Wysokości podatków i ulg mogą ulec zmianie. Wymienione ulgi podatkowe są wartościami bieżącymi, które zależą od indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestycje na rynkach wschodzących wiążą się z wysokim poziomem ryzyka. Inwestycje w subfundusze, które zostały tutaj wymienione, powinny być dokonywane wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z prospektem informacyjnym. Informacje zawarte na tych stronach nie stanowią części jakiejkolwiek umowy i nie należy się na nich opierać dla celów umownych.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do składania zapisów. Zapisy na tytuły uczestnictwa i ich emisje mogą być dokonywane jedynie w oparciu

o aktualny prospekt informacyjny funduszu, wraz z aktualnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem rocznym (oraz niezbadanym sprawozdaniem półrocznym, o ile zostało opublikowane). Egzemplarze aktualnego prospektu Spółki oraz aktualnego, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego można otrzymać bezpłatnie w Schroder Investment Management (Europe) S.A. lub u agenta bądź w biurze informacyjnym w Niemczech (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt nad Menem oraz Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt nad Menem [tylko biuro informacyjne]).

Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A. podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Zgodnie z naszą wiedzą, informacje oraz treści zawarte na tej stronie są poprawne

i kompletne w momencie publikacji. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji co do prawidłowości tych informacji ani nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub zaniechania wynikające z działania osób trzecich.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej

(w szczególności, ale nie wyłącznie, do tekstów, zdjęć, układu, logo, projektów i ich rozmieszczenia) należą do nas lub naszych Licencjodawców. Informacje te i materiały mogą być wyświetlane i drukowane wyłącznie do legalnego, prywatnego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że (a) materiał nie jest przepisywany, adaptowany, tłumaczony, modyfikowany lub w jakikolwiek sposób rekonfigurowany oraz (b) nie zostanie usunięty znak praw autorskich na materiale lub inne oznaczenie praw lub własności podmiotów trzecich.

Ponadto, użytkownik serwisu nie jest uprawniony do powielania, przekazywania, wprowadzania na rynek, przepisywania, adaptacji, tłumaczenia lub w jakikolwiek sposób rekonfiguracji, łączenia z innymi pracami lub usługami, dystrybucji, udostępniania osobom trzecim lub wykorzystywania w inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych materiałów na stronie internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W związku z tym nie wolno produkować, publikować ani wykorzystywać żadnych adaptacji materiałów zawartych na tej stronie.

Prawa do znaków towarowych

Jesteśmy właścicielami i/lub autoryzowanymi użytkownikami wszystkich znaków towarowych i nazw handlowych, które pojawiają się na tej stronie lub są na niej zawarte. Zabrania się osobom trzecim używania wszelkich znaków towarowych i nazw handlowych.

Wykorzystanie hiperłączy

Niniejsza strona może zawierać hiperłącza do stron podmiotów trzecich. Również witryny podmiotów trzecich mogą zawierać hiperłącza do naszego serwisu. Hiperłącza do/oraz z niniejszego serwisu nie stanowią żadnej zgody lub uznania za własne stron dostępnych poprzez hiperłącza ani żadnych informacji, treści, produktów, usług, reklam lub innych materiałów w nich zawartych. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad stronami internetowymi podmiotów trzecich, do których odsyłają hiperłącza z niniejszego serwisu lub które zawierają hiperłącza do naszego serwisu i nie udostępniamy tych stron. Nie ponosimy pośredniej ani bezpośredniej odpowiedzialności za szkody, straty lub koszty, które rzeczywiście lub przypuszczalnie zostały spowodowane przez wykorzystanie informacji, treści, produktów, usług, reklam lub innych materiałów udostępnianych na takich stronach internetowych, lub przez poleganie na takich informacjach, treściach, produktach, usługach, reklamach lub innych materiałach. Dotyczy to również szkód, strat lub kosztów, które powstały w związku z takim użyciem lub poleganiem na nim. Korzystanie z hiperłączy do stron internetowych podmiotów trzecich odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Poczta elektroniczna (e-mail)

Możliwość komunikacji między Państwem a nami za pomocą poczty elektronicznej jest udogodnieniem, które oferujemy wyłącznie dla wygody. Użytkownik przyjmuje do wiadomości ograniczenia w zakresie niezawodności dostarczania wiadomości, a także terminowości i bezpieczeństwa poczty elektronicznej przesyłanej łączami internetowymi, i zdaje sobie sprawę z tego, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, jakie mogą wyniknąć z powodu braku przyjęcia, potwierdzenia lub przetworzenia żądania użytkownika albo na skutek przejęcia wiadomości przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby trzecie. W związku z powyższym nie należy wysyłać poufnych informacji pocztą elektroniczną, ponieważ ten środek komunikacji może nie być bezpieczny. Ryzyko

z tytułu ewentualnego stosowania tego środka komunikacji do przekazywania informacji wrażliwych ponosi wyłącznie użytkownik.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Dostęp do strony i korzystanie z niej oraz niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających

z niniejszych warunków jest Luksemburg. Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nie narusza to prawa do wyboru zgodnie z obowiązującym systemem prawnym innego miejsca jurysdykcji dla tego rodzaju sporu. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje względem konsumentów.

Ogólne

Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.  Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencję nieważnego postanowienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich państwach

Zastrzeżenie prawne MSCI

Źródło: MSCI

Informacje uzyskane od MSCI lub innych podmiotów trzecich oraz zawarte w raportach dostępnych na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie mogą być powielane ani rozpowszechniane, ani też wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek instrumentów finansowych, produktów finansowych lub indeksów. Informacje pochodzące od MSCI i dane osób trzecich udostępniane są przy założeniu ich dokładności, zaś użytkownik tych informacji ponosi pełne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. MSCI, jego podmioty powiązane oraz wszelkie inne osoby zaangażowane lub związane z gromadzeniem, kalkulacją lub przygotowywaniem Informacji MSCI (zwani dalej łącznie "Stronami MSCI"), oraz pozostałe podmioty trzecie wyraźnie wyłączają wszelką swoją odpowiedzialność (w tym, bez ograniczeń,

w zakresie autentyczności, dokładności, kompletności, aktualności, nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) odnośnie do tych informacji.  Niezależnie od powyższych zastrzeżeń, w żadnym wypadku MSCI ani żadna inna strona trzecia nie będę ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe (w tym, bez ograniczeń, utracone zyski) lub inne szkody.

Informacje o spółce Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch jest oddziałem luksemburskiej spółki akcyjnej z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Cel działania Spółki:

 1. pośrednictwo w zawieraniu oraz wskazywanie możliwości zawierania umów nabycia zagranicznych tytułów uczestnictwa,
 2. wprowadzanie ich na rynek
 3. oraz zarządzanie portfelem

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem HRB 115301

Kierownik oddziału:

Achim Küssner (Chairman), Tanja Engel

Numer podatkowy:

DE326205207

Nazwa i siedziba spółki:

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt nad Menem

Adres pocztowy oraz dane kontaktowe:

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt

Tel: + 49 69 97 57 17 0

Fax: + 49 69 97 57 17 302

Email: invest@schroders.com

 

Centrala

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Siedziba spółki:

5, rue Hohenhof, 1736 Senningerberg, Luksemburg

Rejestr handlowy:

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luksemburg

Zarząd:

Finbarr Browne (Chairman of the Board), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

 

Właściwe organy nadzorcze:

Właściwym organem nadzorczym w Niemczech jest Federalny Urząd

Nadzoru Finansowego (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

oraz Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt nad Menem (Internet: www.bafin.de).

Właściwym organem nadzorczym w Luksemburgu jest luksemburski organ nadzoru finansowego CSSF, 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg (Internet: www.cssf.lu).

Informacje na temat postępowania w przypadku konfliktu interesów

Zgodnie z wymogami ustawowymi informujemy niniejszym Państwa o daleko idących środkach stosowanych przez nas w odniesieniu do konfliktów interesów. W ten sposób odnosimy się również do naszych handlowych powiązań ze spółkami Schroder Investment Management (Europe) S.A. oraz Schroder Investment Management Ltd (zwanymi dalej łącznie ze spółką Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch "Schroders").

Zasady

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch świadcząc usługi dla naszych klientów zobowiązuje się do stosowania najwyższych kryteriów w odniesieniu do zasad etycznych. Interes klienta stoi zasadniczo na pierwszym miejscu, a polityka

i procedury spółki Schroders stosowane w odniesieniu do ewentualnych konfliktów interesów powinny zapewnić odpowiednie uwzględnienie tych interesów.

Cele

Aby wypełnić powyższe zobowiązania i chronić nasze relacje z klientami, spółka Schroders od wielu lat stosuje zasady i procedury biznesowe, które określają, w jaki sposób pracownicy mogą identyfikować, starannie rozważać i podejmować działania

w celu zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów. Wszyscy pracownicy spółki Schroders są zobowiązani do przestrzegania tych procedur. Nie wolno im również naruszać tych procedur w sposób pośredni.

Spółka Schroders dołoży starań, aby zapewnić identyfikację potencjalnych konfliktów oraz odpowiednie i skuteczne zarządzanie nimi. Celem jest unikanie konfliktów między innymi poprzez wnoszenie barier dla przepływu informacji (tzw. "chińskich murów”) dla uniknięcia rozprzestrzeniania się informacji powodujących konflikty interesów, niezależne działania w stosownym zakresie, ewentualnie, tak dalece jak konfliktu nie da się wyłączyć, przedstawienie konfliktu klientowi w odpowiednim zakresie.

Identyfikacja potencjalnych konfliktów interesów

Konflikt interesów może powstać między Państwem a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, innymi spółkami z naszej grupy, naszym kierownictwem, pracownikami lub innymi osobami zatrudnionymi na podstawie umów z nami, a także pomiędzy naszymi klientami.

W szczególności konflikty interesów mogą mieć miejsce w następujących sytuacjach:

 • przy wprowadzaniu na rynek tytułów uczestnictwa ze względu na własny interes Schroders w zbyciu instrumentów finansowych;
 • w przypadku otrzymywania zachęt od lub na rzecz podmiotów trzecich w związku z usługami inwestycyjnymi świadczonymi na Państwa rzecz;
 • w przypadku gdy wynagrodzenie jest uzależnione od liczby transakcji na papierach wartościowych lub od wyników;
 • gdy wynagrodzenie pracownika lub pośrednika jest zależne od wyniku;
 • poprzez przyznanie zachęt naszym pracownikom lub brokerom; lub
 • z innych obszarów działalności grupy Schroders, takich jak dystrybucja własnych funduszy inwestycyjnych.

Powyższe wyliczenie sytuacji, w których może zaistnieć konflikt interesów nie jest wyczerpująca.

Środki podejmowane w celu uniknięcia konfliktu interesu

W naszym przedsiębiorstwie działa niezależny dział compliance, podlegający bezpośrednio Zarządowi, do którego zadań należy kontrola identyfikowania, unikania oraz zarządzania konfliktami interesów przez poszczególne obszary biznesu.

W szczególności podejmujemy następujące środki:

 • Opracowujemy regulaminy i procedury, w celu zapewnienia równego i uczciwego traktowania wszystkich klientów;
 • Określamy zasady przyjmowania zachęt oraz ujawniania informacji na temat ich przyjmowania i przyznawania;
 • Tworzymy strefy poufności poprzez stawianie barier informacyjnych, rozdzielanie odpowiedzialności oraz/lub fizyczne wydzielenie przestrzeni;
 • Pracownicy przedkładają działowi Compliance informacje

  o transakcjach na papierach wartościowych, jeśli w ich trakcie pojawi się konflikt interesów;
 • Szkolimy naszych pracowników.

Środki stosowane w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów

Spółka Schroders ustaliła, że potencjalne konflikty interesów, których możemy nie być w stanie rozwiązać, mogą wystąpić w następujących sytuacjach: Możemy otrzymywać zachęty od towarzystw funduszy inwestycyjnych przy pośrednictwie i wprowadzaniu na rynek tytułów uczestnictwa. Mogą one obejmować zależne od obrotu zachęty, wypłacane nam przez towarzystwa z pobieranych przez nie opłat za zarządzanie. Pobranie tych płatności lub zachęt służy utrzymywaniu efektywnej i charakteryzującej się wysoką jakością infrastruktury dla nabywania i zbywania instrumentów finansowych. Od innych świadczeniodawców otrzymujemy, w związku z naszymi czynności, nieodpłatne zachęty takie jak szkolenia. Przyjmowanie tego typu zachęt nie pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami. Wykorzystujemy te zachęty, aby świadczyć usługi w oczekiwanej przez Państwa wysokiej jakości oraz by je ulepszać. W związku z tym, może powstać konflikt interesów, którego nie będziemy w stanie w każdym przypadku wykluczyć. Konflikt interesów, którego nie da się uniknąć ani trwale rozwiązać, będzie przedstawiony klientom biorącym udział w transakcji, każdorazowo przed dokonaniem transakcji lub doradztwem.

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących powyższych zasad

w odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

Informacje o zachętach

W ramach usług pośrednictwa, Schroder Investment Management (Europe) S.A., otrzymuje od SIM Ltd. zachęty w postaci udziału w zyskach netto uzyskanych przez SIM Ltd. z transakcji, w których pośredniczy Schroder Investment Management (Europe) S.A..

Za usługi marketingowe świadczone na rzecz SIM Europe, SIM Ltd. zgodnie z klasą

i typem funduszu, otrzymuje jako zachętę udział w zysku netto z tytułu uczestnictwa funduszu, w odniesieniu do którego Schroder Investment Management Ltd. świadczył usługi.

Otrzymujemy również nieodpłatne zachęty, takie jak szkolenia od SIM Ltd. w związku

z naszą działalnością biznesową.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.