Fundusze w PLN Hedged

Słuchamy naszych klientów

W odpowiedzi na specjalne zapotrzebowanie polskich inwestorów firma Schroders zdecydowała się uzupełnić ofertę ponad 100 funduszy inwestycyjnych, w które już od 2008 roku mogą Państwo inwestować w Polsce, o jednostkę uczestnictwa w polskim złotym zabezpieczonym specjalnie dla Państwa przed ryzykiem walutowym dla kilku z naszych strategii. Dla nas to bardzo ważne, aby mieli Państwo do dyspozycji klasę jednostki, która umożliwia Państwu dostęp do szeregu możliwości inwestycyjnych na świecie bez ryzyk związanych z niestabilnością rynków walut. Zależy nam na tym, aby docenili Państwo zalety naszych strategii, gdyż od lat koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu aktywami klientów na całym świecie.

Poniżej znajdą Państwo strategie z jednostką uczestnictwa w polskim złotym bez ryzyka walutowego z podziałem na klasy aktywów, którą dana strategia reprezentuje.

605388_SC_AI_graphic PLN Hedged share classes vs8

Akcje

Obligacje

Ważne informacje

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”).
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu.
Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.