Polityka prywatności Grupy Schroders

Niniejsza Polityka Prywatności ma pomóc zrozumieć, jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy na Twój temat („dane osobowe”), dlaczego i jak z nich korzystamy oraz komu je udostępniamy. Określa również prawa, które masz w związku ze swoimi danymi oraz w jaki sposób możesz kontaktować się z nami w razie wątpliwości i zapytań.

DEFINICJE UŻYWANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ

„Klient” oznacza osobę inwestującą w nasze produkty lub odbiorcę naszych usług. Mogą nimi być inwestorzy indywidualni, pracownicy, kadra zarządzająca, urzędnicy, powiernicy, beneficjenci lub przedstawiciele klientów instytucjonalnych bądź pośrednicy firmy Schroders.

„Schroders”, „my” lub „nas” oznacza spółkę Schroders plc z biurem zarejestrowanym pod adresem 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU lub jakąkolwiek jej firmę zależną lub stowarzyszoną. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Schroders. Wspólnie określane są one jako Grupa Schroders.

„Strony internetowe Schroders” oznaczają strony internetowe obsługiwane przez Schroders.

„Produkty i Usługi Schroders” oznaczają produkty i usługi, które oferujemy naszym Klientom, w tym za pośrednictwem wsparcia Klienta oraz usługi mobilne i te zamieszczone w "chmurze".

„Dane Osobowe” oznaczają jakiekolwiek informacje dotyczące żyjących osób, które mogłyby zostać zidentyfikowane na podstawie tych danych lub przy wykorzystaniu tych danych wraz z innymi informacjami znajdującymi się lub mogącymi znaleźć się w posiadaniu firmy Schroders (lub jej przedstawicieli bądź dostawców usług). Obok informacji faktograficznych, takich jak nazwisko lub adres, mogą one obejmować wyrażenie przez tę osobę opinii bądź wskazanie przez nią intencji.

„Ty” odnosi się do każdej osoby, do której ta informacja jest adresowana, a mogą nimi być:

(a) nasi obecni lub potencjalni Klienci;

(b) odwiedzający stronę internetową Schroders; lub

(c) pracownicy, kadra zarządzająca, urzędnicy lub przedstawiciele innej organizacji, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1 Schroders zbiera oraz wykorzystuje określone Dane Osobowe. Schroders jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wykorzystuje Dane Osobowe w sposób, który jest zgodny z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych.

1.2 W Schroders szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne.

1.3 Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do osób, których Dane Osobowe przetwarzane są w ramach prowadzenia naszych działalności komercyjnych. Tymi osobami mogą być Klienci lub przyszli Klienci lub ich przedstawiciele, agenci lub osoby wskazane, pracownicy, kadra zarządzająca, urzędnicy lub przedstawiciele innych organizacji, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.  Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana również do osób, które odwiedzają nasze strony internetowe.

2. PRZEGLĄD OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

2.1        Schroders zbiera informacje o Tobie w następujący sposób:

a) Dane, które otrzymujemy w trakcie dostarczania produktów lub usług. Mogą być one przekazywane bezpośrednio przez Ciebie lub przez inne osoby takie jak, na przykład, dostawcy usług „poznaj swojego klienta” oraz usług przeciwdziałania praniu pieniędzy, z których czasami korzystamy, żeby umożliwić realizację naszych zobowiązań prawnych.

b) Dane, które otrzymujemy w związku z Twoim zainteresowaniem naszymi produktami lub usługami. Są one przekazywane wyłącznie przez Ciebie i obejmują zapytania i inne czynności, które wykonujesz podczas odwiedzania naszych biur, uczestniczenia w wydarzeniach informacyjnych i korzystania ze stron internetowych Schroders. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z informacjami otrzymywanymi za pośrednictwem stron internetowych Schroders znajdują się w paragrafie 10 niniejszej Polityki Prywatności.

Możemy łączyć dane osobowe i inne dane, które pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, z informacjami zbieranymi od Ciebie lub o Tobie w innych okolicznościach, na przykład informacjami pozyskanymi za pośrednictwem naszych stron internetowych lub uzyskanymi od osób trzecich.

3. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

3.1          Wiele produktów lub usług oferowanych przez Schroders wymaga od nas pozyskania i przetwarzania Danych Osobowych takich jak:

 • Informacje które Ty przekazujesz do Schroders. Obejmuje to informacje o Tobie, które Ty przekazujesz nam. Charakter naszej relacji z Tobą będzie determinował rodzaj Danych Osobowych, o które możemy zapytać. Takie informacje mogą obejmować:
  • podstawowe Dane Osobowe, takie jak imię; nazwisko; numer ubezpieczenia; adres email; numer telefonu; adres (włączając kod pocztowy oraz kraj); zawód i nazwę stanowiska; dane bankowe; dokumenty poświadczające tożsamość; data urodzenia i informacje o rodzinie;
  • wrażliwe dane osobowe, które mogą być uwzględnione w przetwarzanych przez nas informacjach o Twojej narodowości, miejscu urodzenia, stanie zdrowia, stanie niepełnosprawności lub szczegółach powiązań politycznych lub rejestrach karnych i sądowych..

 

Przetwarzamy również dane osobowe osób, w imieniu których działasz, na przykład beneficjentów inwestycji, które możesz nam przekazywać w związku z świadczeniem usług na Twoją rzecz. Udostępniając nam ich dane osobowe, zobowiązujesz się przekazywać im informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 • Informacje na Twój temat, które zbieramy lub wytwarzamy. Mogą one obejmować:
  • pliki elektroniczne, które możemy wytwarzać jako zapis naszych relacji z Klientami i przyszłymi Klientami, włączając w to historię kontaktów; i
  • wszelkie Dane Osobowe, które przekazujesz podczas komunikowania się z nami drogą telefoniczną i elektroniczną, które możemy monitorować i zapisywać w celu rozpatrywania skarg, usprawniania naszych usług oraz w celu wypełniania przez nas wymagań prawnych i regulacyjnych; lub
  • wszelkie dane osobowe, które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Schroders (pod warunkiem, że użytkownicy ujawnili się poprzez ustanowienie bezpiecznej, uwierzytelnionej sesji).

 

 • Informacje, które czerpiemy z innych źródeł. Niektóre z tych danych osobowych mogą być wrażliwe i mogą obejmować:
  • Informacje z publicznie dostępnych źródeł, włączając strony trzecie, takie jak agencje informacji kredytowej; agencje zapobiegające oszustwom; organy ochrony porządku publicznego; publiczne bazy danych, rejestry i listy, takie jak urząd rejestrowy i rejestr organu nadzoru finansowego; oraz inne publicznie dostępne źródła;
  • informacje przekazywane nam przez niezależnych doradców finansowych (IFA), innych profesjonalnych doradców, dostawców produktów, organizatorów wydarzeń, innych agentów i/lub przedstawicieli, branżowe bazy danych i inne narzędzia analizy biznesowej, z których korzysta Schroders; oraz
  • informacje pozyskane od wywiadowni gospodarczych.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

4.1 Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w następujący sposób i dla poniższych celów:

 • do umożliwienia Klientom i potencjalnym Klientom korzystania i zapewnienia dostępu do produktów i usług oferowanych przez Schroders;
 • do dostępu do aplikacji oraz umów z Klientami i potencjalnymi Klientami na produkty i usługi Schroders;
 • do skonfigurowania parametrów dla potencjalnych Klientów, w celu umożliwiania korzystania z produktów i usług Schroders;
 • do utrzymywania aktualności naszych rejestrów;
 • do monitorowania systemów IT w celu zabezpieczania przed zagrożeniami cybernetycznymi lub szkodliwą działalnością, włączając nadużycia i niewłaściwe wykorzystywanie;
 • do ochrony naszych biur przed nieuprawnionym dostępem lub użytkowaniem bądź przed wszelką działalnością niezgodną z prawem;
 • do administrowania i utrzymywania systemów IT w celu utrzymania standardów usług;
 • do bieżącego przeglądu i ulepszania informacji udostępnianych na stronach internetowych Schroders, w celu zapewnienia, że przekazywane są one w sposób przyjazny dla użytkownika, oraz zapobiegania jakimkolwiek potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;
 • do zrozumienia informacji zwrotnej na temat produktów i usług Schroders i do usprawnień w dostarczaniu większej ilości informacji dotyczących szybkiego i łatwego korzystania z tych produktów i usług; 
 • do komunikowania się i lepszego zrozumienia interesów klientów i potencjalnych klientów w celu świadczenia usług lub dostarczania ukierunkowanych informacji o Schroders i innych produktach i usługach Schroders;
 • do efektywnego zarządzania i wzmacniania relacji z Klientami i perspektywicznymi Klientami, zrozumienia potrzeb i zainteresowań Klientów oraz perspektywicznych Klientów oraz dowiedzenia się więcej o naszych Klientach i perspektywicznych Klientach w celu rozwoju, poprawy i zarządzania produktami i usługami, które oferujemy;
 • do zarządzania i administracji naszego biznesu;
 • w celu przestrzegania i w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami oraz wewnętrznymi politykami i procedurami; lub
 • do administrowania i utrzymywania baz danych, w których przechowywane są Twoje Dane Osobowe.

 

4.2 Kiedy wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo umożliwia bądź nakazuje nam wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych z różnych powodów. Należą do nich przypadki, w których:

 • wykonujemy nasze umowne obowiązki;
 • posiadamy prawne i regulacyjne obowiązki, z których musimy się wywiązać;
 • być może będziemy musieli zrobić to w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub praw naszych Klientów oraz na potrzeby postępowań sądowych;
 • uzyskaliśmy Twoją zgodę;
 • wykorzystanie Twoich Danych Osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla naszych interesów biznesowych zgodnie z prawem, ponieważ:
  • umożliwia nam skuteczne i efektywne zarządzanie i administrowanie działalnością naszego biznesu;
  • zapewnia zgodność z wewnętrzną polityką firmy, zarządzeniami i procedurami;
  • umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o produktach i usługach Schroders;

 

4.3 W ramach Schroders dostęp do Twoich Danych Osobowych posiada jedynie personel Schroders, który potrzebuje dostępu do nich dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

5. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOM TRZECIM

5.1 Możemy dzielić się Twoimi Danymi Osobowymi w ramach Grupy Schroders dla celów opisanych powyżej.

5.2 Możemy także wymieniać Twoje dane osobowe poza grupą Schroders w sposób opisany poniżej:

 • z naszymi partnerami biznesowymi, którzy są zobowiązani stosownymi umowami do przestrzegania odpowiednich obowiązków w zakresie ochrony danych;
 • z przedstawicielami, agentami, powiernikami, pośrednikami i/lub innymi dostawcami produktów stron trzecich wskazanymi przez Klientów lub potencjalnych Klientów (takimi jak księgowi, profesjonalni doradcy, dostawcy usług finansowych i dostawcy produktów);
 • z agentami firm trzecich i podwykonawcami dla celów świadczenia przez nich usług zarówno dla nas (dla przykładu, pracujący dla Schroders księgowi, profesjonalni doradcy, dostawcy w zakresie IT i komunikacji, wywiadownie gospodarcze, agencje wiarygodności kredytowej i firmy windykacyjne) jak i dla Klientów i perspektywicznych Klientów. Powyższe strony trzecie podlegają odpowiednim obowiązkom w zakresie ochrony danych;
 • z wszystkimi depozytariuszami, giełdami akcji, systemami clearingowymi i rozliczeniowymi, kontrahentami, dealerami oraz innymi podmiotami w przypadkach, gdy udostępnienie Twoich Danych Osobowych jest uzasadnione dla celu dokonywania, zarządzania lub raportowania transakcji lub nawiązywania relacji w związku z takimi transakcjami;
 • w przypadkach, gdy jesteś współposiadaczką/współposiadaczem konta bądź portfela lub jesteś podmiotem grupowym, będziemy mogli udostępniać Twoje Dane Osobowe innym współposiadaczom konta bądź portfela lub innym osobom z grupy;
 • w zakresie przewidzianym przez prawo lub regulacje, dla przykładu, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych w celu spełnienia wszystkich obowiązków prawnych (w tym, między innymi, w celu zgodności z wymogami sprawozdawczości podatkowej i udostępniania informacji regulatorom, audytorom i władzom publicznym) lub w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony swoich praw; oraz
 • jeśli doszłoby do sprzedaży jakiejkolwiek części naszego biznesu lub naszych aktywów, w przypadku której mogłaby zaistnieć potrzeba udostępnienia przez nas Twoich Danych Osobowych potencjalnemu nabywcy na potrzeby due diligence.

6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Schroders jest firmą globalną, z Klientami i operacjami na całym świecie. W konsekwencji zbieramy i przekazujemy dane osobowe w ramach spółek należących do Grupy Schroders w skali globalnej. Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe do lokalizacji poza Twoim krajem. 

6.2 W przypadkach transferowania Twoich Danych Osobowych do innego kraju zapewniamy, że będą one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. W odniesieniu do danych transferowanych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), dla przykładu, może to być dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 • kraj, do którego wysyłamy Twoje Dane Osobowe, jest zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako oferujący odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych;
 • odbiorca przystąpił do "wzorcowych klauzul umownych" zatwierdzonych przez Komisję Europejską, obligujących go do ochrony Danych Osobowych;
 • w przypadkach, gdy odbiorca znajduje się na terytorium USA, może być certyfikowanym członkiem programu Privacy Shield pomiędzy Unią Europejską a USA; lub
 • w pewnych ograniczonych okolicznościach prawo może zezwalać nam na transferowanie Twoich Danych Osobowych poza EOG.

6.3 Bardziej szczegółowe informacje o ochronie Twoich Danych Osobowych przy transferowaniu ich poza EOG możesz uzyskać po skontaktowaniu się z nami w sposób opisany w poniższym paragrafie 12.

7. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dane są newralgicznym aktywem biznesowym i muszą być chronione właściwie zarówno co do ryzyka jakie niosą, jak i ich ważności i wartości. Zapewniamy bezpieczne operacje przetwarzania poprzez obsługę i utrzymywanie fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń w celu ochrony niepublicznych danych osobowych oraz ograniczamy dostęp do nich wyłącznie do upoważnionego personelu. Skuteczność powyższych zabezpieczeń jest podlega regularnej weryfikacji..

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Długość okresu, przez który przechowujemy Twoje Dane Osobowe będzie się różnić w zależności od następujących kryteriów:

 • celu, ze względu na który je przetwarzamy (jak szerzej opisano to w niniejszej Polityce Prywatności w paragrafie 4.1) - będziemy potrzebowali przechowywać te dane tak długo jak jest to konieczne dla tego celu; oraz
 • wymagań, jakie nakłada na nas prawo - przepisy oraz regulacje mogą określać minimalny okres czasu, przez który musimy przechowywać Twoje Dane Osobowe.

9. TWOJE PRAWA

9.1 We wszystkich powyższych przypadkach, w których zbieramy, przetwarzamy lub przechowujemy Twoje Dane Osobowe, mogą przysługiwać Tobie następujące prawa oraz, w większości sytuacji, może wykonywać je bezpłatnie.  Te prawa obejmują:

 • prawo do uzyskiwania informacji dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych i dostępu do Danych Osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w dowolnym momencie. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że nadal możemy być uprawnieni do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli posiadamy do tego inny uzasadniony powód.  Dla przykładu, możemy potrzebować zachowania Twoich Danych Osobowych, aby być w zgodzie z wymaganiami prawnymi oraz regulacyjnymi lub spełnić oczekiwania naszego audytu wewnętrznego;
 • w pewnych okolicznościach istnieje prawo do otrzymywania niektórych Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i/lub żądanie przesłania przez nas takich danych do strony trzeciej, w przypadku której jest to technicznie wykonalne. Prosimy o zwrócenie uwagi, że to prawo przysługuje jedynie w przypadku Danych Osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane bezpośrednio do Schroders;
 • prawo do żądania poprawienia Twoich Danych Osobowych, jeśli są one niewłaściwe lub niekompletne;
 • prawo do żądania wykasowania przez nas Twoich Danych Osobowych w określonych przypadkach. Prosimy o zwrócenie uwagi, że mogą zaistnieć sytuacje, w których zażądasz od nas wykasowania Twoich Danych Osobowych, jednak my będziemy zmuszeni lub zobowiązani do ich pozostawienia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub zażądanie od nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach. Ponownie, mogą zaistnieć okoliczności, w których zgłosisz sprzeciw lub poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ale my będziemy zmuszeni lub zobowiązani do odrzucenia takiego żądania; oraz
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego regulatora ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że jakiekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

9.2 Możesz egzekwować swoje prawa przez skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu szczegółowych informacji zamieszczonych w poniższym paragrafie 12.

10. STRONY INTERNETOWE SCHRODERS I INNE STRONY INTERNETOWE

10.1 Jeśli korzystasz ze strony internetowej Schroders, możemy zbierać informacje techniczne za pomocą plików cookie. Rodzaj gromadzonych informacji różni się w zależności od kategorii plików cookie zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w naszej informacji o plikach cookie. Jak wyszczególniono w naszej informacji o plikach cookie, oferujemy możliwość selektywnej akceptacji określonych kategorii plików cookie w przeglądarce internetowej za pośrednictwem aplikacji Cookies Manager. Jeśli akceptujesz pliki cookie należące do kategorii śledzenia i ujawniasz swoją tożsamość podczas bezpiecznej (zalogowanej) sesji przeglądania na jednej z naszych stron internetowych, wówczas będziemy mogli połączyć zebrane przez nas informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych podczas takiej sesji z innymi informacjami, które o Tobie posiadamy, takimi jak wszelkie wyszukiwania przeprowadzane na naszych stronach internetowych lub informacje, o które prosisz podczas sesji internetowej. Będzie wykorzystywać takie połączone informacje do oceny atrakcyjności i użyteczności informacji i narzędzi oferowanych na naszych stronach internetowych, a także do identyfikacji produktów i usług Schroders, które mogą Cię zainteresować.

Zbieramy również anonimowe informacje dotyczące schematów przeglądania Internetu przez użytkowników za pośrednictwem innych kategorii plików cookie w celu zarządzania i optymalizacji naszej strony internetowej.

10.2 Jeśli korzystasz ze strony internetowej Schroders i użyjesz linku do innej witryny (włączając strony internetowe obsługiwane przez Schroders), to mogą mieć zastosowanie inne polityki w zakresie prywatności. Przed przesłaniem jakichkolwiek Danych Osobowych na stronę internetową powinnaś/powinieneś zapoznać się z polityką prywatności, jaka ma zastosowanie do tej witryny.

11. ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1 Jakiekolwiek zmiany, jakie wprowadzimy w naszej Polityce Prywatności w przyszłości będą zamieszczone na tej stronie internetowej, a tam gdzie jest to stosowne, taka informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie, czy do naszej Polityki Prywatności nie zostały wprowadzone aktualizacje lub zmiany. 

12. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

12.1 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu postępowania Schroders z Twoimi danymi osobowymi lub niniejszej Polityki Prywatności bądź korzystaniem z jakichkolwiek z Twoich praw, prosimy o kontakt pod adresem poniżej.

12.2 Żeby kiedykolwiek skorzystać z prawa do wycofania zgody na otrzymywanie elektronicznych wiadomości marketingowych, postępuj zgodnie z instrukcjami „rezygnacji z subskrypcji” znajdującymi się w powyższych materiałach marketingowych.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch

Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main

Privacy@schroders.com.

Zazwyczaj jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozstrzygać pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności. W razie niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi możesz zgłosić wątpliwości bezpośrednio do sądów lokalnych lub właściwego organu nadzoru nad ochroną danych w Twojej jurysdykcji. 

12.3 Jeśli zgłosisz wątpliwości, możemy:

 • zażądać dodatkowych danych dotyczących Twoich wątpliwości oraz danych osobowych w zakresie ograniczonym do danych koniecznych do uwierzytelnienia;
 • zaangażować lub konsultować się z innymi osobami w celu zbadania i rozstrzygnięcia Twojego problemu (przy czym osoby takie otrzymają i będą przetwarzać Twoje dane); i/lub
 • prowadzić ewidencję Twojego wniosku i wszelkich rozstrzygnięć z nim związanych,
 • w każdym przypadku zgodnie z naszymi zobowiązaniami w zakresie ochrony danych i innymi obowiązkami prawnymi.
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.