PERSPECTIVE3-5 min to read

Dlaczego osoby inwestujące z uwzględnieniem zmian klimatu muszą traktować priorytetowo tych, którzy zostali nimi najbardziej dotknięci.

Maria Teresa Zappia wyjaśnia, dlaczego "sprawiedliwa transformacja" na zieloną gospodarkę musi stawiać ludzi w centrum uwagi.

28/10/2022
farmer-pakistan

Authors

Maria Teresa Zappia
Deputy CEO at BlueOrchard and Head of Sustainability and Impact at Schroders Capital

Walka ze zmianami klimatu to dopiero w połowie napisana historia, a do tej pory opowiadały ją głównie największe, potężne gospodarki. To musi się zmienić.  

Zmiana lub transformacja na świat niskoemisyjny nabiera tempa. Liczba krajów i firm, które podjęły zobowiązania do przekształcenia swojej działalności w kierunku zerowej emisji netto, bardzo wyraźnie wzrosła. W praktyce 90% światowego produktu krajowego brutto (PKB) jest obecnie objęte tymi zobowiązaniami.  

Jednak to nie wystarczy. Obecnie przewiduje się, że polityki i podejmowane działania w świecie rzeczywistym doprowadzą do globalnego ocieplenia na poziomie 2,7 stopnia Celsjusza. A przecież celem Porozumienia Paryskiego z 2015 roku jest ograniczenie długoterminowego wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2 stopni - najlepiej 1,5 stopnia - Celsjusza. Ponadto osoby zamieszkujące gospodarki wschodzące i graniczne, które w największym stopniu odczują negatywne skutki, nie są wyposażone w odpowiednie środki ochrony. W wielu przypadkach ich zdolność do przewidywania, przygotowania i reagowania na zakłócenia związane ze zmianami klimatu już obecnie jest na granicy ich możliwości.  

Poziom gotowości na zmiany klimatu w gospodarkach wschodzących i granicznych jest bardzo zróżnicowany, ale ogólnie bardzo niski. Wiele z tych gospodarek jest obecnie bardziej zależnych od zużycia paliw kopalnych niż ma to miejsce w przypadku gospodarek rozwiniętych, co oznacza, że w wyścigu do osiągnięcia zerowej emisji netto szanse nie są równe. 

Jeśli mamy dokonać sprawiedliwej transformacji na gospodarkę o niższej emisji dwutlenku węgla, bardziej wydajną pod względem wykorzystania zasobów i bardziej sprzyjającą inkluzji społecznej, to rządy i przedsiębiorstwa muszą podjąć więcej działań, aby zrealizować swoje zobowiązania i nie tylko zbudować zieloną gospodarkę, ale także umieścić ludzi i prawa człowieka w centrum uwagi. Muszą one pomóc w zapewnieniu, że ludzie, którzy są najbardziej dotknięci zmianami klimatycznymi, są przygotowani do ochrony siebie samych.  

To samo dotyczy inwestorów prywatnych. Wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i pyta: jak połączyć inicjatywy gospodarcze, które odchodzą od emisji dwutlenku węgla, z jednoczesnym tworzeniem możliwości dla pracowników, robotników i lokalnych społeczności?  

Odpowiedź jest (co najmniej) trójstopniowa. Inwestorzy muszą zaangażować się w strategie adaptacji do zmian klimatu, czyli to, co Pakt Klimatyczny z Glasgow definiuje jako "pomoc tym, którzy już zostali dotknięci zmianami klimatu", a nie tylko redukcję emisji. Muszą także pracować nad ulepszeniem produktów finansowych i ubezpieczeniowych przeznaczonych dla osób obarczonych ryzykiem oraz mierzyć ich wpływ poprzez informacje zwrotne od społeczności.  

Inwestowanie w strategie adaptacji do zmian klimatu 

Po pierwsze, nie osiągniemy zerowego bilansu netto do połowy stulecia bez bilionów dolarów prywatnych środków finansowych - bilionów, które jeszcze nie napłynęły.  

Kraje rozwinięte są zobowiązane do mobilizowania 100 miliardów dolarów rocznie w ramach finansowania klimatycznego w celu wsparcia krajów rozwijających się. Jednak aby skutecznie wykorzystać te fundusze, inwestorzy potrzebują więcej rzeczywistych przykładów inwestycji, które napędzają zarówno sprawiedliwą transformację, jak i szerzej rozumianą sprawiedliwość klimatyczną.  

Nowy projekt organizacji Impact Investing Institute o nazwie Just Transition Finance Challenge, którego uczestnikami i założycielami są właściciele aktywów i zarządzający aktywami przeznaczonymi na rozwój oraz tymi z nurtu głównego, którzy reprezentują łącznie 4,4 biliona dolarów, ma na celu wygenerowanie tych potrzebnych przykładów, a tym samym pomoc w ukierunkowaniu przepływów finansowych na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do tej pory inwestorzy skupiali się głównie na łagodzeniu skutków zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji, ale podczas konferencji klimatycznej ONZ w 2021 roku (COP26) zrobiono krok w kierunku adaptacji. Uczestnicy ustalili, że 50% całkowitych środków finansowych przeznaczonych na klimat dla rynków wschodzących powinno być strategicznie ukierunkowane na adaptację do zmian klimatu, przy czym większość powinna trafić do krajów najbardziej zagrożonych.

Koszty rocznej adaptacji do klimatu mogą sięgnąć 300 miliardów dolarów w gospodarkach wschodzących w 2030 roku, a alokacja wynikająca z COP26 wydaje się na pozór łatwą do podjęcia i prostą inwestycją. Najnowsze dostępne dane wskazują jednak, że wsparcie finansowe we wszystkich krajach pozostaje znacznie niższe w przypadku finansowania adaptacji niż łagodzenia. Konieczne jest zintensyfikowanie działań adaptacyjnych - w tym zwiększenie gotowości grup najbardziej dotkniętych zmianami klimatu - a innowacyjność jest ważnym elementem sukcesu. 

Innowacyjne strategie adaptacji do klimatu mogą przejawiać się na wiele sposobów, w tym poprzez rozwój bardziej odpornych upraw i nowych systemów nawadniania. Jedną z bardzo skutecznych strategii, na której się skupiliśmy, jest stworzenie nowego rynku ubezpieczeń klimatycznych. Rozwiązania w zakresie "inwestowania w celu wywierania wpływu" (ang. Impact investing), koncentrujące się na rynkach wschodzących, zapewniają dostęp do dostosowanych do potrzeb ubezpieczeń klimatycznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych o niskich dochodach, które obejmują ekstremalne zjawiska pogodowe. Ubezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i stabilności wielu drobnych rolników, ponieważ ubezpieczane przez nich uprawy lub bydło stanowią jedyne źródło dochodu gospodarstwa domowego. Strategie adaptacji do zmian klimatu są obecnie filarem większości wielu ofert finansowania klimatycznego.  

Jak społeczności o niskich dochodach mogą być chronione poprzez ubezpieczenia klimatyczne 

 BlueOrchard od ośmiu lat skupia się na ochronie społeczności o niskich dochodach poprzez ubezpieczenia klimatyczne. W tym czasie wspieraliśmy dystrybucję ubezpieczeń klimatycznych poprzez lokalne instytucje finansowe, których klientami końcowymi są przedsiębiorcy. Inwestowaliśmy również w ramach łańcucha wartości firm ubezpieczeniowych i brokerów, a także w firmy typu „insuretech”, które tworzą nowe technologie dla sektora ubezpieczeniowego, w tym narzędzia do prognozowania danych pogodowych, które lepiej oceniają ryzyko związane z klimatem.  

Jednym z przykładów jest firma Skymet Weather Services Private Ltd, która świadczy usługi informacyjne dotyczące pogody i plonów dla sektora ubezpieczeniowego w Indiach za pośrednictwem ponad 4000 automatycznych stacji pogodowych w całym kraju. Nasza inwestycja pomogła firmie rozbudować sieć stacji i zapewnić sobie nowe kontrakty zarówno w zakresie danych pogodowych, jak i pomiaru plonów. Obecnie dociera do ponad 20.000.000 rolników, pozwalając im lepiej zarządzać wpływem zjawisk klimatycznych i pogodowych na zbiory poprzez dostępne na smartfonie, oparte na indeksie, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i upraw. 

Kolejnym przykładem jest Royal Exchange General Insurance Company Ltd, firma ubezpieczeniowa w Nigerii z ponad 100-letnim doświadczeniem na krajowym rynku ubezpieczeniowym i znaczącym portfelem w sektorze rolniczym. Firma oferuje pełen zakres ogólnych i specjalistycznych produktów ubezpieczenia ryzyka, a nasza inwestycja rozszerzy ich zasięg na rolników o niskich dochodach, szczególnie narażonych na zmiany klimatu. 

Nawiązaliśmy również współpracę z Kashf Foundation, niebankową organizacją mikro-finansową w Azji Południowej, która stała się największym dystrybutorem rozwiązań mikro-ubezpieczeniowych w Pakistanie. Oferuje również mikro polisy ubezpieczeniowe dla ponad trzech milionów klientów, głównie na zdrowie i życie. Kashf wykorzystał nasze finansowanie do uruchomienia swojego pierwszego produktu ukierunkowanego na tereny wiejskie w 2017 roku - pożyczki na zwierzęta gospodarskie o nazwie Kashf Mahweshi Karza. Produkt obejmuje ubezpieczenie bydła mlecznego w Pakistanie, które pokrywa koszty spłat w przypadku zachorowania lub śmierci krowy. Wypłaty umożliwiają rolnikom, którzy stracili zwierzęta, zakup nowych, a także zapobiegają zaleganiu z płatnościami i zdobywaniu złej oceny kredytowej. Ten rodzaj sieci bezpieczeństwa jest szczególnie ważny w obliczu zmian klimatycznych, ponieważ wzrost skutków takich zjawisk jak susze, powodzie i choroby wpływa na śmiertelność zwierząt gospodarskich. 

Pomiar wpływu poprzez informacje zwrotne od członków społeczności 

Uwzględnienie opinii wszystkich zainteresowanych stron w projektowaniu, monitorowaniu i ocenie produktu jest ważne dla osiągnięcia sprawiedliwej transformacji.  

Ogólnie rzecz biorąc, informacje zwrotne w ankietach, które opracowaliśmy w BlueOrchard, aby upewnić się, że realizujemy nasze zamiary, wykazały, że społeczności odniosły korzyści z ubezpieczenia klimatycznego. Spośród wszystkich badanych (część ubezpieczonych, część nie) dwie trzecie doznało szoku klimatycznego. Spośród osób objętych ubezpieczeniem 45% mogło polegać na oszczędnościach po wystąpieniu zdarzenia klimatycznego. Tymczasem tylko 18% osób nie objętych ubezpieczeniem mogło liczyć na oszczędności. Podobnie, ubezpieczeni respondenci mieli o 10% większe prawdopodobieństwo wyjścia z szoku klimatycznego bez potrzeby sprzedaży składnika majątku.  

W rezultacie osoby zgłaszające roszczenia miały ponad dwukrotnie większe szanse na wyjście z szoku w porównaniu z osobami, które nie zgłaszały roszczeń; 50% osób ubezpieczonych wyszło z sytuacji kryzysowej w porównaniu z 19% wśród osób bez ubezpieczenia. Ponadto beneficjenci w dużej mierze inwestowali wypłaty z tytułu ubezpieczenia z powrotem w swoje przedsiębiorstwa.  

Łącznie, rynki wschodzące mają szansę stać się najbardziej wpływowymi na Ziemi. W pewnym sensie już są. Obejmują one większość ludności świata, wytwarzają większość globalnego PKB i rozwijają się szybciej niż gospodarki rozwinięte. Zapewnienie długoterminowej odporności szczególnie narażonych społeczności na zmieniający się klimat stawia ludzi w centrum procesu transformacji w kierunku zielonej gospodarki. I w tym momencie, nawet jeśli działania w zakresie zmian klimatycznych nadal pozostają w tyle za naszymi globalnymi ambicjami, kluczowe znaczenie ma wyposażenie najbardziej narażonych na nie osób w sprzęt umożliwiający lepsze radzenie sobie z niepewnością klimatyczną.  

Historyczne stopy zwrotu nie są wyznacznikiem dla przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walutowych mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Wszelkie odniesienia do sektorów/krajów/akcji/papierów wartościowych służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych/papierów wartościowych ani przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. 

Authors

Maria Teresa Zappia
Deputy CEO at BlueOrchard and Head of Sustainability and Impact at Schroders Capital

Tematy

Climate Change
Zrównoważony rozwój
Impact
Impact Investing
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF. W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.