Odlišný pohľad

Investovanie do úverov so spoločnosťou Schroders

Hľadanie neočakávaných perspektív

Na globálnych úverových trhoch sa neustále preteká o informácie. Víťazmi sú tí, ktorí si včas všimnú kľúčové trendy a odhalia príležitosti, ktoré ich konkurenti prehliadajú. Naša výskumná kultúra spočíva v hľadaní menej zrejmých účinkov (účinkov druhého a tretieho rádu) ekonomických a priemyselných trendov na spoločnosti, ktoré pokrývame. Naši analytici pracujú na odhaľovaní vzorov, prepojení a interakcií, ktoré môžu našim správcom portfólií pomôcť využiť príležitosti v počiatočnej fáze, identifikovať riziká a sebaisto zaujímať sústredené pozície.

Prístup založený na témach

Identifikujeme všeobecné investičné témy, ktoré podľa nás budú formovať výnosy. Disciplinovaný spôsob, akým tento prístup zavádzame, nám pomáha odhaliť menej zrejmé účinky (účinky druhého a tretieho rádu) týchto trendov a upozorniť na príležitosti v počiatočnom štádiu.

Globálny dosah a prehľady

Spoločnosť Schroders sa špecializuje na výskum v oblasti úverov a výber cenných papierov zdola nahor. Štatistiky, na základe ktorých spravujeme portfóliá, pochádzajú od viac ako 40 úverových analytikov analyzujúcich viac ako 1 700 emitentov dlhopisov po celom svete a vyše 25 správcov fondov so sídlami v Európe, Ázii, Spojenom kráľovstve a USA.

Päť desaťročí skúseností

Spoločnosť Schroders má viac ako 50 rokov skúseností s riadením portfólií s pevným výnosom, a tak dnes ponúka stratégie, ktoré vyhovujú klientom so širokým spektrom cieľov a priorít, ako sú aktívna expozícia na trhu, udržateľnosť či zameranie na príjem, a zároveň sa zameriava na zachovanie kapitálu.

Údaje z marca 2023.

Schroders Credit Lens

Váš sprievodca globálnymi úverovými trhmi

* Fond Schroder International Selection Fund sa označuje ako Schroder ISF.

S investíciou je spojené riziko. Výkonnosť v minulosti nie je ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti a nemusí sa zopakovať. Prejdite na príslušnú webovú stránku fondu, kde nájdete ďalšie podrobnosti o kľúčových rizikách spojených s týmito fondmi.

Preskúmajte naše úverové fondy

Viac informácií o fonde vrátane literatúry a údajov o držbe a výkonnosti nájdete v našom centre fondov.

Dôležité informácie

Táto webová stránka pre nikoho nepredstavuje ponuku ani návrh na upísanie akcií spoločnosti Schroder International Selection Fund (ďalej len „spoločnosť“). Nič na tejto webovej stránke sa nemá interpretovať ako rada, a preto nie je odporúčaním na kúpu ani predaj akcií. Investícia do spoločnosti predstavuje riziká, ktoré sú v plnej miere opísané v prospekte.

Upísanie akcií spoločnosti možno vykonať len na základe jej posledného dokumentu kľúčových informácií pre investorov a prospektu spolu s najnovšou auditovanou výročnou správou (a nasledujúcou neauditovanou polročnou správou, ak bola zverejnená), ktorej kópie možno získať bezplatne od spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S. A.

Spoločnosť Schroders sa môže kedykoľvek rozhodnúť ukončiť distribúciu akýchkoľvek fondov v ktorejkoľvek krajine EHP, no svoj zámer zverejní na svojej webovej lokalite v súlade s platnými regulačnými požiadavkami.

Cieľom fondu je udržateľné investovanie v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (tzv. nariadenie SFDR).

Všetky odkazy na sektory/krajiny/akcie/cenné papiere slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na nákup ani predaj žiadneho finančného nástroja/cenných papierov ani na prijatie žiadnej investičnej stratégie.

Výkonnosť v minulosti nie je ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti a nemusí sa zopakovať.

Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a investori nemusia získať späť sumy, ktoré pôvodne investovali. Zmeny výmenného kurzu môžu spôsobiť pokles alebo rast hodnoty investícií.

Spoločnosť Schroders v tomto dokumente vyjadrila svoje vlastné stanoviská a názory, ktoré sa môžu zmeniť.

Spoločnosť Schroders bude prevádzkovateľom údajov, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Ak chcete získať informácie o tom, ako môže spoločnosť Schroders spracúvať vaše osobné údaje, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov dostupné na adrese www.schroders.com/en/privacy-policy/ alebo o ne požiadajte, ak k tejto webovej lokalite nemáte prístup.

Súhrn práv investorov nájdete na adrese https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/footer/complaints-handling/

Komunikácia sa pre vašu bezpečnosť môže nahrávať alebo monitorovať.

Vydala spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembursko. Registračné číslo: B 37.799.

Pre Luxembursko môžete tieto dokumenty bezplatne získať v angličtine na nasledujúcom odkaze: www.eifs.lu/schroders.