Dôležité informácie

Pozorne si prečítajte nasledujúce ustanovenia.

Právne informácie

Pozorne si prečítajte nasledujúce podmienky.

Spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A. (ďalej len „SIM Europe“) a Schroder Investment Management Ltd. (ďalej len „SIM Ltd.“) podporujú investičné podnikanie spoločnosti Schroders v Európe.

Túto webovú lokalitu sprístupňuje spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. Na spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A., Schroder Investment Management Ltd. a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, sa v nasledujúcich informáciách odkazuje pojmami „my“, „nám“ alebo „naše“ (vo všetkých pádoch alebo tvaroch).

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia nižšie uvedené ustanovenia zmeniť. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať, či táto webová lokalita neobsahuje aktualizované ustanovenia. Pokračovaním v používaní webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s tým, že zmenené ustanovenia budú pre vás záväzné.

Výkonnosť v minulosti nemusí byť ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Hodnota investície a príjmu z nej môže klesať aj stúpať a investori nemusia získať späť pôvodnú sumu investície. Údaje o výkonnosti v minulosti zverejnené na tejto webovej lokalite nie sú ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Výmenné kurzy môžu kolísať a spôsobiť rast alebo pokles hodnoty zahraničnej investície. Úrovne zdanenia a daňové úľavy sa môžu zmeniť. Uvedené daňové úľavy sú súčasné hodnoty, ktoré závisia od konkrétnych okolností jednotlivých investorov. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch sa spájajú s vysokým stupňom rizika. Investície do podfondov, ktoré sa tu uvádzajú, by sa mali realizovať až po dôkladnom prečítaní prospektu. Informácie obsiahnuté na týchto stránkach nie sú súčasťou žiadnej zmluvy a nemali by ste sa na ne spoliehať na zmluvné účely.

Informácie na tejto webovej lokalite nepredstavujú výzvu na upisovanie akcií. Upisovanie a emisiu akcií je možné uskutočniť len na základe najnovšieho prospektu fondu spolu s aktuálnou výročnou správou overenou audítorom (a nasledujúcou predbežnou správou neoverenou audítorom, ak bola zverejnená). Kópie aktuálneho prospektu spoločnosti a aktuálnej výročnej správy overenej audítorom možno získať zadarmo od spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A. alebo od platobného agenta a informačnej kancelárie v Nemecku [UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main (len informačná kancelária)].

Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon zo 17.ˇdecembra 2010.

Vylúčenie záruky a obmedzenie zodpovednosti

Predpokladáme, že informácie a obsah na tejto webovej lokalite sú v čase zverejnenia správne a úplné. Správnosť informácií však nezaručujeme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby ani opomenutia tretími stranami.

Práva duševného vlastníctva

Všetky práva na materiály na tejto webovej lokalite (okrem iného najmä na texty, obrázky, rozloženie, logá, návrhy a ich usporiadanie) patria nám alebo našim poskytovateľom licencií. Túto webovú lokalitu si môžete prezerať a výtlačky materiálov z nej môžete tvoriť výhradne na právne, súkromné, nekomerčné použitie za podmienok, že a) materiál neprepíšete, neprispôsobíte, nepreložíte, nepozmeníte ani iným spôsobom neupravíte a b) neodstránite žiadne označenie autorského práva z materiálu ani iné údaje o právach tretích strán alebo ich vlastníctve.

Okrem toho nemáte oprávnenie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu materiály na tejto webovej lokalite reprodukovať, prenášať, uvádzať na trh, prepisovať, prispôsobovať, prekladať ani žiadnym spôsobom upravovať, spájať ich s inými prácami alebo službami, distribuovať, sprístupňovať tretím stranám ani ich iným spôsobom používať na žiadne verejné ani komerčné účely. Zodpovedajúcim spôsobom nesmiete ani vyrábať, zverejňovať, ani používať žiadne prispôsobené verzie materiálov z tejto webovej lokality.

Práva na ochrannú známku

Sme majiteľmi a/alebo oprávnenými používateľmi všetkých ochranných známok a obchodných mien, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej lokalite alebo ktoré sú v nej obsiahnuté. Tretím stranám sa zakazuje používať všetky ochranné známky a obchodné mená.

Odkazy z webovej lokality a na ňu

Táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Odkazy na túto webovú lokalitu sa tiež môžu objaviť na webových lokalitách tretích strán. Odkazy z tejto webovej lokality a na ňu nepredstavujú náš súhlas s takýmito prepojenými webovými lokalitami ani informáciami, obsahom, produktmi, službami, reklamami ani inými materiálmi, ktoré obsahujú, ani ich prijatie. Nemáme žiadnu kontrolu nad webovými lokalitami tretích strán, ktoré obsahujú odkaz na túto webovú lokalitu, a tieto webové lokality nesprístupňujeme. Nie sme nepriamo ani priamo zodpovední za škody, straty ani náklady, ktoré boli skutočne alebo údajne spôsobené použitím informácií, obsahu, produktov, služieb, reklamy alebo iných materiálov sprístupnených na takýchto webových lokalitách alebo spoliehaním sa na takéto informácie, obsah, produkty, služby, reklamu alebo iné materiály. To sa týka aj škôd, strát alebo nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s ich použitím alebo spoliehaním sa na ne. Odkazy na webové lokality tretích strán používate na svoju vlastnú zodpovednosť.

Elektronická pošta (e-mail)

Možnosť našej vzájomnej komunikácie prostredníctvom e-mailu ponúkame len v záujme zjednodušenia komunikácie. Beriete na vedomie obmedzenia, ktoré existujú v súvislosti so spoľahlivosťou, dochvíľnosťou a bezpečnosťou prenosu e-mailov cez internet, a to, že nie sme zodpovední za straty ani škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že vaše otázky nedostaneme, nepotvrdíme alebo nespracujeme alebo že vaše e-maily uvidia tretie strany. Z týchto dôvodov by ste e-mailom nemali posielať dôverné informácie, pretože tento spôsob komunikácie nemusí byť bezpečný. Ak to napriek tomu urobíte, robíte to na vlastné riziko.

Rozhodné právo a miesto jurisdikcie

Váš prístup k tejto webovej lokalite a jej používanie, ako aj tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Luxemburského veľkovojvodstva.

Miestom plnenia a jediným miestom jurisdikcie pre spory vyplývajúce z týchto podmienok je Luxembursko. Schroder Investment Management (Europe) S.A.

To nemá vplyv na právo vybrať v súlade s platným právnym systémom iné miesto jurisdikcie pre tento druh sporu. Táto doložka sa nevzťahuje na používateľov.

Všeobecné ustanovenia

Ak je jedno alebo viaceré z týchto ustanovení neplatných, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru neplatného ustanovenia.

Všetky práva vo všetkých krajinách

Vylúčenie zodpovednosti spoločnosti MSCI

Zdroj: MSCI Informácie získané od spoločnosti MSCI alebo iných tretích strán a obsiahnuté v správach dostupných na tejto webovej lokalite slúžia len na vaše interné použitie. Nesmú sa reprodukovať ani opätovne šíriť a nesmú sa používať na vytváranie finančných nástrojov alebo produktov ani žiadnych indexov. Informácie od spoločnosti MSCI a údaje tretích strán sa poskytujú za predpokladu, že sú správne, a používateľ týchto informácií preberá celé riziko spojené s použitím týchto informácií. Spoločnosť MSCI, jej pridružené organizácie a ďalšie osoby, ktoré sa zapájajú do zbierania, výpočtu alebo prípravy informácií spoločnosti MSCI alebo s nimi súvisia (ďalej spoločne len „strany MSCI“), a ani ďalšie tretie strany nepreberajú žiadnu zodpovednosť (okrem iného vrátane zodpovednosti za pravosť, správnosť, úplnosť, aktuálnosť, neporušenosť, predajnosť a vhodnosť na konkrétny účel) za tieto informácie. Bez obmedzenia vyššie uvedeného nebude spoločnosť MSCI ani žiadna iná tretia strana v žiadnom prípade zodpovedná za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, následnú (okrem iného vrátane akéhokoľvek ušlého zisku) ani inú škodu.

Informácie o spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, je pobočka luxemburskej verejnej akciovej spoločnosti sídliaca vo Frankfurte nad Mohanom.

Účel spoločnosti:

 1. sprostredkúvanie uzatvárania zmlúv o získaní zahraničných investičných podielov a prekladanie materiálov o možnostiach na ich uzatvorenie;
 2. obchodovanie s nimi a
 3. správa portfólia.

Obchodný register: Miestny súd vo Frankfurte nad Mohanom HRB 115301

Vedúci pobočky: Achim Küssner (predseda), Tanja Engel

IČ DPH: DE326205207

Názov a registrované sídlo spoločnosti: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt nad Mohanom

Poštová adresa a kontaktné údaje: Taunustor 1 (TaunusTurm) 60310 Frankfurt

Tel. č.: +49 699 757 170 Fax: +49 699 757 17302 E-mail: invest@schroders.com

Ústredie: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Registrované sídlo spoločnosti: 5, rue Hohenhof, 1736 Senningerberg, Luxembursko

Obchodný register: B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembursko

Predstavenstvo: Finbarr Browne (predseda predstavenstva), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

Príslušné dozorné orgány:

Príslušným dozorným orgánom v Nemecku je Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Nemecko a Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (webová lokalita: www.bafin.de).

Príslušným dozorným orgánom v Luxembursku je Komisia pre dohľad nad finančným sektorom: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (webová lokalita: www.cssf.lu).

Informácie o riešení konfliktov záujmov

V súlade so zákonnými požiadavkami vám nižšie poskytujeme informácie o našich rozsiahlych preventívnych opatreniach na riešenie možných konfliktov záujmov. Hovoríme pritom aj o našich obchodných vzťahoch so spoločnosťami Schroder Investment Management (Europe) S.A. a Schroder Investment Management Ltd [spoločne so Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, ďalej len „Schroders“].

Zásady

Spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, sa zaväzuje udržiavať pri poskytovaní vyššie uvedených služieb našim klientom najvyššie štandardy etického správania. Záujmy klientov sú prvoradé a zásady a postupy spoločnosti Schroders na riešenie konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť, sú navrhnuté tak, aby sa tieto záujmy klientov náležite zohľadňovali.

Ciele

Spoločnosť Schroders má s cieľom splniť tieto požiadavky a ochrániť naše vzťahy s klientmi už mnoho rokov zavedené obchodné zásady a postupy, v ktorých sa stanovuje, ako môžu zamestnanci rozpoznávať a starostlivo zvažovať potenciálne konflikty záujmov a prijímať opatrenia na ich riešenie.  Tieto postupy musia dodržiavať všetci zamestnanci spoločnosti Schroders. Okrem toho ich nesmú porušovať ani nepriamo.

Spoločnosť Schroders sa bude usilovať zabezpečiť, aby sa potenciálne konflikty záujmov vhodne a efektívne rozpoznávali a riešili.  Cieľom je konfliktom záujmov zabrániť, napríklad vytvorením informačných bariér (tzv. čínskych múrov), aby sa zabránilo šíreniu informácií, ktoré by mohli viesť ku konfliktom záujmov, nezávislým konaním v primeranom rozsahu alebo informovaním klienta o konflikte záujmov v prípade, že mu nemožno zabrániť.

Rozpoznávanie potenciálnych konfliktov záujmov

Ku konfliktom záujmov môže dôjsť medzi vami a spoločnosťou Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, ďalšími spoločnosťami v našej skupine, naším vedením, našimi zamestnancami a inými osobami, ktoré s nami uzavreli zmluvy, alebo medzi našimi klientmi.

Konflikty záujmov môžu nastať najmä:

 • pri obchodovaní s investičnými podielmi z vlastného obratu spoločnosti Schroders pri predaji finančných nástrojov;
 • pri získavaní výhod od tretích strán alebo ich poskytovaní tretím stranám v súvislosti s vám poskytovanými investičnými službami;
 • v prípade, že odmena závisí od počtu transakcií s cennými papiermi alebo že spoločnosť Schroders sa odmeňuje podľa výkonu;
 • pri odmeňovaní zamestnancov a sprostredkovateľov podľa výkonu;
 • poskytovaním výhod našim zamestnancom alebo maklérom
 • alebo na základe iných obchodných činností skupiny Schroders, ako je distribúcia interných investičných fondov.

Predchádzajúci zoznam príkladov situácií, v ktorých môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov, nie je úplný.

Opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov

V našej spoločnosti funguje nezávislé oddelenie dodržiavania predpisov priamo podliehajúce výkonnej rade, ktorého úlohou je monitorovať rozpoznávanie konfliktov záujmov v jednotlivých obchodných oblastiach, predchádzanie týmto konfliktom záujmov a ich riešenie. Uplatňujeme tieto konkrétne opatrenia:

 • stanovujeme obchodné zásady a postupy, aby sme zaistili spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetkými klientmi;
 • stanovujeme pravidlá prijímania výhod a zverejňovania prijímania a poskytovania výhod;
 • vytvárame dôverné oblasti budovaním informačných bariér, rozdeľovaním zodpovednosti alebo fyzickým oddeľovaním priestorov;
 • v prípade, že sa zamestnanci pri svojich činnostiach stretnú s konfliktom záujmov, o príslušných transakciách s cennými papiermi informujú toto oddelenie dodržiavania predpisov;
 • školíme zamestnancov.

Opatrenia na riešenie konfliktov záujmov

Spoločnosť Schroders zistila, že potenciálne konflikty záujmov, ktoré nemusíme byť schopní vyriešiť, môžu nastať v nasledujúcich situáciách: Od správcovských spoločností môžeme v priebehu sprostredkovania investičných podielov a obchodovania s nimi získať výhody. Môžu to byť výhody spojené s obratom, ktoré nám vyplácajú správcovské spoločnosti z poplatkov za správu, ktoré vyberajú. Tieto platby alebo výhody sa vyberajú s cieľom poskytnúť efektívnu a vysokokvalitnú infraštruktúru na nadobúdanie a predaj finančných nástrojov. Od iných poskytovateľov služieb dostávame výhody ako školenie v súvislosti s naším podnikaním. Prijímanie takýchto výhod priamo nesúvisí so službami, ktoré vám poskytujeme. Tieto výhody využívame na to, aby sme vám mohli poskytovať služby s vysokou úrovňou kvality, ktorú očakávate, a neustále ich zlepšovať. V tejto súvislosti môže dôjsť ku konfliktom záujmov, ktoré nedokážeme vo všetkých prípadoch vylúčiť. Konflikty záujmov, ktorým sa nedá vyhnúť alebo ktoré sa nedajú úplne vyriešiť, oznamujeme klientom zapojeným do transakcie pred uskutočnením transakcie alebo pred poskytnutím odporúčania.

Na požiadanie vám radi poskytneme podrobné informácie o vyššie uvedených zásadách.

Informácie o výhodách

Spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, dostáva v rámci svojich maklérskych činností výhody od spoločnosti SIM Ltd., a to v podobe podielu z čistého príjmu spoločnosti SIM Ltd. z transakcií sprostredkovaných spoločnosťou Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch.

Za služby obchodovania poskytované spoločnosti SIM Europe dostáva spoločnosť SIM Ltd. ako výhodu podiel z čistého príjmu z podielových listov fondu, v súvislosti s ktorými spoločnosť Schroder Investment Management Ltd. poskytovala služby, v závislosti od triedy aktív a investičného sektora.

V súvislosti s našimi obchodnými činnosťami dostávame od spoločnosti SIM Ltd. tiež bezplatné výhody, ako napríklad školenie.

 

Výročné správy Naše výročné správy nájdete v časti Právne dokumenty.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.