Udržateľné investovanie

Udržateľnosť sa týka každého

Budovanie odolnosti

Veríme, že udržateľné aktíva predstavujú z dlhodobého hľadiska odolnejšie investície

Pochopenie potenciálu

Kľúčom k určeniu investičného potenciálu aktíva je pochopenie jeho vplyvu na planétu a jej obyvateľov

Prístup k vlastným nástrojom

Vyvinuli sme rad vlastných nástrojov, ktoré merajú vplyv v celom spektre ESG

Brať do úvahy len riziko a návratnosť je riskantné

Ziskové rozpätia. Potenciálny rast. Trhová kapitalizácia. Hodnotu spoločnosti možno posudzovať mnohými spôsobmi. No spoločnosti nepôsobia len tak vo vzduchoprázdne. Ich správanie má dôsledky v reálnom živote – negatívne aj pozitívne. Ak to neberiete do úvahy, nemáte všetky informácie.

Vezmite si posudzovanie podľa rizika a návratnosti. To je tradičná optika, cez ktorú sa posudzujú investície. Domnievame sa však, že popri nich je potrebné posúdiť aj tretí rozmer: vplyv.

Pointa je v tom, že faktory ESG ovplyvňujú celkový hospodársky výsledok

Práve preto sa pri tvorbe portfólií pozeráme na širokú škálu faktorov ESG a vplyvov, ktoré má spoločnosť, štát alebo aktívum na ľudí a planétu. Ich ignorovanie by mohlo znamenať prehliadnutie rizík a príležitostí, ktorým naše investície čelia. Tieto faktory sa môžu premietnuť do finančných nákladov, ako sú dane z uhlíka, uviaznuté aktíva alebo dokonca sankcie za zlé riadenie. Aj spotrebiteľské trendy sa posúvajú smerom k udržateľným postupom, a preto je dôležité, aby spoločnosti pripravili svoje obchodné modely na túto zmenu dopytu.

Udržateľnosť pre nás nie je len o lepších investičných rozhodnutiach, ale aj o tom, aby sme sa naďalej usilovali o pokrok. Náš princíp aktívneho vlastníctva znamená, že prostredníctvom svojho vplyvu povzbudzujeme spoločnosti a aktíva, do ktorých investujeme, k uplatňovaniu udržateľnejších postupov s cieľom zvýšiť ich dlhodobú hodnotu.

Prehľad produktov pre udržateľnosť a vplyv, ktoré ponúkame

Výber z možností investovania v meniacom sa svete

Naša cesta k udržateľnosti

Skúsenosti s udržateľným investovaním sme získavali posledných 20 rokov, počas ktorých sme rozvíjali náš tematický výskum udržateľnosti a skupinu vlastných nástrojov. Náš výskum a nástroje poskytujú poznatky, ktoré pomáhajú našim investorom pochopiť rôzne riziká a príležitosti v oblasti udržateľnosti, ktorým čelia vo svojich portfóliách.

Podporujeme prechod spoločností k udržateľnejším obchodným modelom prostredníctvom angažovanosti a hlasovania, pričom využívame svoj vplyv na ovplyvnenie správania a vyžadujeme od spoločností zodpovednosť.

Ako zakladajúci člen iniciatívy Net Zero Asset Managers podnikáme kroky na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050 v rámci všetkých investícií, ktoré spravujeme, ako aj našich vlastných činností. Naše ciele v oblasti dekarbonizácie boli potvrdené iniciatívou Science-Based Target. V našom akčnom pláne prechodu ku klimatickej neutralite sa stanovuje naša stratégia na ich dosiahnutie.

Ako spoločnosť plníme aj úlohu spoločensky zodpovedného podnikania. Naším cieľom je prispieť k rovnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti prostredníctvom darcovstva, dobrovoľníctva a spolupráce. Patria sem podpora znevýhodnených detí v USA a riešenie nerovnosti v Londýne.

„Domnievame sa, že udržateľné spoločnosti majú nielen pozitívny vplyv, ale ich obchodné modely sú z dlhodobého hľadiska odolnejšie. Takže udržateľné investovanie môže byť prospešné pre všetky zainteresované strany, nielen pre akcionárov.“

Zodpovedná správa aktív

Získajte prístup k našim zásadám udržateľného investovania, zverejňovaniu informácií regulačným orgánom a správam a vyhláseniam o hlasovaní.

Aktívne vlastníctvo

Aktívne vlastníctvo je vďaka angažovanej spolupráci s manažérskymi tímami spoločností kľúčovým prvkom hodnoty, ktorú prinášame našim klientom.

Udržateľnosť podniku v spoločnosti Schroders

Stratégia našej spoločnosti v oblasti udržateľnosti je súčasťou nášho podnikania a jej cieľom je urýchliť zlepšovanie rovnosti a ochranu zdrojov našej planéty.

Súbor nástrojov pre poradcu

Smernica MiFID II a preferencie v oblasti udržateľnosti