Prehľad produktov pre udržateľnosť a vplyv, ktoré ponúkame

Výber z možností investovania v meniacom sa svete

V spoločnosti Schroders integrujeme faktory ESG do rozhodovania o investovaní v rámci našich spravovaných aktív, pretože sme presvedčení o tom, že to je podstatné, ak chceme dosiahnuť svoj cieľ – poskytovať našim klientom atraktívne dlhodobé výnosy.* Ponúkame aj investičné stratégie, ktoré túto integráciu presahujú. Produkty pre udržateľnosť a vplyv ponúkané spoločnosťou Schroders zahŕňajú verejne kótované, ako aj súkromné aktíva a umožňujú rôzne spôsoby investovania v meniacom sa svete.

Pokiaľ ide o investovanie zamerané na udržateľnosť a vplyv, uvedomujeme si, že naši klienti môžu mať rôzne ciele. Niektorí klienti môžu požadovať hlavnú alokáciu portfólia, ktorá dodržiava jasné kritériá udržateľnosti, zatiaľ čo iní môžu chcieť investovať do konkrétnych oblastí, akými sú energetická transformácia, inovácia zdravotnej starostlivosti alebo dekarbonizácia. Niektorí môžu chcieť, aby ich investície mali v reálnom svete konkrétny a merateľný vplyv.

Vyvinuli sme Globálny rámec produktov pre udržateľnosť a vplyv (Global Sustainability and Impact Product Framework), ktorý našim klientom poslúži ako sprievodca pri výbere stratégií spravovaných spoločnosťou Schroders a tak im pomôže dosiahnuť konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto stratégie sú dostupné v rámci nasledujúcich širokých kategórií:

Príklon k udržateľnosti

Snaha o udržateľnosť na úrovni portfólia: Naše stratégie typu Príklon k udržateľnosti sa usilujú prinášať finančné výnosy prostredníctvom portfólia s celkovo udržateľnejším profilom. Pri týchto portfóliách sa vo všeobecnosti očakáva, že budú trvať na profiloch so silnejšou udržateľnosťou v porovnaní s ich benchmarkom, ako to definujú vlastné merania. Môžu obsahovať aj vylúčenia investícií na základe sektorov alebo typov emitentov.

Zameranie na udržateľnosť

Snaha o udržateľnosť na úrovni investície: Naše stratégie typu Zameranie na udržateľnosť sa usilujú prinášať finančné výnosy prostredníctvom investícií, pri ktorých je udržateľnosť kľúčovou súčasťou investičných kritérií. Okrem trvania na portfóliách s profilmi so silnejšou udržateľnosťou v porovnaní s ich benchmarkmi môžu používať aj dodatočné funkcie udržateľnosti s ohľadom na ciele jednotlivých stratégií. Zahŕňajú investície do spoločností poskytujúcich tovary a služby, ktoré pomáhajú riešiť sociálne alebo environmentálne problémy, do spoločností s výrazne udržateľnými obchodnými praktikami alebo do tých spoločností, ktoré udržateľnosť postupne zlepšujú. Charakteristiky udržateľnosti sa medzi jednotlivými investíciami môžu líšiť.

Udržateľná tematika

Portfóliá zamerané na tematiku: Naše stratégie typu Udržateľná tematika sa usilujú prinášať finančné výnosy rozpoznávaním príležitostí, pri ktorých sa domnievame, že štrukturálne zmeny, ako napríklad zmena klímy, vytvárajú potenciál pre nové zdroje rastu. Tieto stratégie môžu investovať do spoločností, ktoré sú hybnou silou pokroku v rámci konkrétnej udržateľnej tematiky, alebo do spoločností, ktoré budú z tohto rastu ťažiť, a okrem toho trvajú na portfóliách s profilmi so silnejšou udržateľnosťou v porovnaní s ich benchmarkmi.

Zameranie na vplyv

Snaha o merateľnú zmenu: Naše stratégie typu Zameranie na vplyv sa usilujú prispievať k merateľným cieľom v oblasti pozitívneho sociálneho alebo environmentálneho vplyvu a zároveň dosahovať finančné výnosy. Tieto stratégie podliehajú vysoko selektívnym investičných kritériám, napríklad prostredníctvom používania vlastnej karty skóre vplyvu. Náš prístup k investovaniu pri týchto stratégiách je vo všeobecnosti v súlade s prevádzkovými zásadami riadenia vplyvu (Operating Principles for Impact Management).**

* V prípade niektorých obchodných činností získaných od roku 2020 sme do rozhodovania o investovaní ešte neintegrovali faktory ESG. Vylúčená je malá časť našich obchodných činností, pri ktorej nie je integrácia faktorov ESG uskutočniteľná alebo teraz nie je možná, ako napríklad pasívne sledovanie indexov alebo staré obchodné činnosti či investície, ktoré sú v procese likvidácie alebo budú čoskoro zlikvidované, ako aj niektoré spoločné podniky.

** Prevádzkové zásady riadenia vplyvu zaviedla Medzinárodná finančná korporácia (IFC) v roku 2019. Ide o súbor zastrešujúcich hlavných zásad pre vplyv, ktoré sú použiteľné v rámci rôznych tried aktív, odvetví a inštitúcií s cieľom štandardizovať postupy týkajúce sa vplyvu a mobilizovať smerovanie kapitálu do vplyvu.

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti a nemusí sa zopakovať. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a investori nemusia získať späť sumy, ktoré pôvodne investovali. Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane rizika straty istiny.