Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úlohou týchto zásad ochrany osobných údajov je pomôcť vám porozumieť, aké informácie o vás získavame a spracúvame (ďalej len „osobné údaje“), prečo a ako ich používame a komu ich poskytujeme. Stanovujú sa v nich tiež práva, ktoré v súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte, a spôsob, akým nás môžete kontaktovať, ak máte nejaké otázky.

VYMEDZENIE POJMOV POUŽITÝCH V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Klient“ je investor investujúci do našich produktov alebo príjemca našich služieb, pričom môže ísť o individuálneho investora alebo zamestnanca, riaditeľa, člena správnej rady, správcu majetku, prijímateľa alebo zástupcu inštitucionálneho alebo sprostredkovateľského klienta spoločnosti Schroders.

„Schroders“, „my“ alebo „nám“ (v rôznych tvaroch a pádoch) je spoločnosť Schroders plc s registrovaným sídlom na adrese 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU alebo ktorýkoľvek z jej dcérskych alebo pridružených subjektov, ktorých podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Schroders. Spoločne sa označujú ako Schroders Group.

„Webová lokalita spoločnosti Schroders“ sú webové lokality prevádzkované spoločnosťou Schroders.

„Produkty a služby spoločnosti Schroders“ sú produkty a služby, ktoré poskytujeme svojim klientom, a to aj prostredníctvom súvisiacich podporných, mobilných alebo cloudových služieb.
„Osobné údaje“ sú všetky údaje, ktoré sa týkajú žijúceho jednotlivca, ktorého možno identifikovať z týchto údajov alebo z týchto a ďalších údajov, ktoré vlastní alebo pravdepodobne bude vlastniť spoločnosť Schroders (alebo jej zástupcovia alebo poskytovatelia služieb). Okrem faktických informácií, ako je meno alebo adresa, môžu zahŕňať aj vyjadrenie názoru alebo prejav úmyslu v súvislosti s jednotlivcom.
„Vy“ je každá osoba, ktorej je toto oznámenie určené a ktorou môže byť:

a) náš klient alebo potenciálny klient;

b) návštevník webovej lokality spoločnosti Schroders;

c) zamestnanec, riaditeľ, člen správnej rady alebo zástupca inej organizácie, s ktorou máme obchodný vzťah.

OBSAH

1. VÝCHODISKÁ

1.1. Spoločnosť Schroders získava a používa určité osobné údaje. Spoločnosť Schroders nesie zodpovednosť za to, že tieto osobné údaje používa v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

1.2. V spoločnosti Schroders rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje udržíme v bezpečí.

1.3. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené osobám, s ktorých osobnými údajmi zaobchádzame pri výkone našich obchodných činností. Týmito osobami môžu byť klienti alebo potenciálni klienti alebo ich zástupcovia, agenti alebo poverené osoby, alebo zamestnanci, riaditelia, členovia správnej rady alebo zástupcovia inej organizácie, s ktorou máme obchodný vzťah. Okrem toho sú tieto zásady ochrany osobných údajov určené aj návštevníkom našich webových lokalít.

2. PREHĽAD OKOLNOSTÍ, ZA AKÝCH ZAOBCHÁDZAME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

2.1. Spoločnosť Schroders o vás získava údaje týmito spôsobmi:

a) Údaje, ktoré dostávame pri tom, ako vám poskytujeme produkty alebo služby. Môžete nám ich poskytnúť priamo vy alebo iné strany, ako napríklad poskytovatelia služieb overovania „poznaj svojho klienta“ a služieb proti praniu špinavých peňazí, ktoré niekedy používame, aby sme pomocou nich splnili naše zákonné povinnosti.

b) Údaje, ktoré dostávame v rámci vášho záujmu o naše produkty alebo služby. Tieto údaje nám poskytujete iba vy a patria medzi ne otázky a ďalšie aktivity, ktoré vykonávate pri návšteve našich priestorov, účasti na informačných podujatiach a používaní webových lokalít spoločnosti Schroders. Podrobnosti o tom, ako nakladáme s údajmi, ktoré prijímame prostredníctvom webových lokalít spoločnosti Schroders, sa uvádzajú v odseku 10 týchto zásad ochrany osobných údajov.

Osobné a ďalšie údaje, ktoré získame priamo od vás, môžeme kombinovať s informáciami, ktoré od vás alebo o vás získame v iných súvislostiach, napríklad z našich webových lokalít alebo od tretích strán. 

3. TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZÍSKAVAME

3.1 Mnoho produktov alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Schroders si vyžaduje, aby sme získavali a spracúvali osobné údaje, ako napríklad:

 • Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Schroders. Patria sem informácie o vás, ktoré nám poskytnete. Druh osobných údajov, o ktoré vás môžeme požiadať, závisí od povahy nášho vzťahu s vami. Medzi tieto informácie môžu patriť:


  • základné osobné údaje, ako sú meno, priezvisko, národné číslo poistenia, emailová adresa, telefónne číslo, adresa (vrátane PSČ a krajiny), povolanie a pracovná pozícia, bankové údaje, doklady totožnosti, dátum narodenia, životné udalosti a informácie o rodine;
  • citlivé osobné údaje, ktoré môžu byť obsiahnuté v informáciách, ktoré spracúvame, o vašej štátnej príslušnosti, mieste narodenia, zdravotných informáciách, zdravotnom postihnutí alebo podrobnostiach o politickej príslušnosti, alebo záznamoch o trestných činoch a súdnych konaniach.

Spracúvame tiež osobné údaje o každej osobe, v ktorej mene konáte, napríklad o prijímateľoch investícií, ktoré ste nám mohli poskytnúť v súvislosti s tým, že vám poskytujeme služby. Tým, že nám poskytnete ich osobné údaje, vyjadrujete súhlas s tým, že im poskytnete informácie uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Informácie, ktoré o vás zbierame alebo generujeme. Môžu medzi ne patriť:


  • súbory, ktoré môžeme vytvoriť ako záznam nášho vzťahu s našimi klientmi a potenciálnymi klientmi, vrátane histórie kontaktov;
  • akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas telefonickej a e-mailovej komunikácie, ktorú môžeme monitorovať a zaznamenávať s cieľom vyriešiť sťažnosti, zlepšiť naše služby a splniť zákonné a regulačné požiadavky; 
  • akékoľvek osobné údaje, ktoré získame v súvislosti s vaším používaním webových lokalít spoločnosti Schroders (takéto údaje budú obmedzené na situácie, keď sa používatelia prihlásia prostredníctvom zabezpečenej a overenej relácie).
 • Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov. Niektoré z týchto osobných údajov môžu byť citlivé a môžu medzi ne patriť:


  • informácie z verejne dostupných zdrojov vrátane agentúr tretích strán, ako sú agentúry úverových referencií, agentúry na predchádzanie podvodom, orgány presadzovania práva, verejné databázy, registre a záznamy ako obchodný register a register FCA, a z ďalších verejne prístupných zdrojov;
  • informácie, ktoré nám poskytnú nezávislí finanční poradcovia, iní odborní poradcovia, poskytovatelia produktov, organizátori podujatí, iní agenti a/alebo zástupcovia, ktoré získame z odvetvových databáz a ďalších nástrojov na obchodné analýzy, ktoré spoločnosť Schroders využíva;
  • informácie získané od poskytovateľov služieb v oblasti kontroly sankcií a preverovania

4. AKO VAŠE INFORMÁCIE POUŽÍVAME

4.1. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať a spracúvať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:

 • umožniť klientom a potenciálnym klientom používanie produktov a služieb spoločnosti Schroders a prístup k nim;
 • vyhodnotiť žiadosti klientov a potenciálnych klientov o produkty a služby spoločnosti Schroders a ich súvisiace zmluvy;
 • pripraviť potenciálnych klientov na používanie produktov a služieb spoločnosti Schroders alebo ich do nich zapojiť;
 • udržiavať naše záznamy aktuálne;
 • monitorovať systémy IT v záujme ochrany pred kybernetickými hrozbami alebo škodlivými činnosťami vrátane zneužitia a nesprávneho využitia;
 • chrániť naše priestory pred neoprávneným prístupom alebo použitím alebo pred akoukoľvek nezákonnou činnosťou;
 • spravovať alebo udržiavať systémy IT s cieľom dodržiavať štandardy služieb;
 • neustále skúmať a vylepšovať informácie poskytované na webových lokalitách spoločnosti Schroders, aby sa príjemne používali a aby sa predišlo možným prerušeniam alebo kybernetickým útokom;
 • porozumieť spätnej väzbe k produktom a službám spoločnosti Schroders a pomôcť rýchlo a jednoducho poskytnúť viac informácií o používaní týchto produktov a služieb;
 • komunikovať s klientmi a budúcimi klientmi a lepšie porozumieť ich záujmom s cieľom poskytovať služby alebo cielené informácie o spoločnosti Schroders a ďalších produktoch a službách spoločnosti Schroders;
 • efektívne riadiť a posilňovať vzťahy s klientmi a potenciálnymi klientmi, porozumieť potrebám a záujmom klientov a potenciálnych klientov a dozvedieť sa viac o našich klientoch a potenciálnych klientoch s cieľom vyvíjať, zlepšovať a spravovať produkty a služby, ktoré môžeme ponúknuť;
 • riadiť a spravovať naše podnikanie;
 • dodržiavať a posudzovať dodržiavanie platných právnych predpisov, pravidiel a nariadení, ako aj interných zásad a postupov;
 • spravovať a udržiavať databázy, v ktorých sa vaše osobné údaje uchovávajú.

4.2. Keď používame vaše osobné údaje, konáme v súlade s platnými právnymi predpismi. Zo zákona máme možnosť alebo povinnosť používať vaše osobné údaje z rôznych príčin. Zahŕňa to prípady, keď:

 • plníme svoje zmluvné záväzky;
 • máme zákonné a regulačné povinnosti, ktoré musíme plniť;
 • to môže byť potrebné, aby sme mohli ustanoviť, uplatniť alebo brániť svoje zákonné práva alebo práva našich klientov, alebo na účely súdneho konania;
 • sme získali váš súhlas;
 • opísané použitie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre naše oprávnené obchodné záujmy, napríklad:

  • umožnenie efektívneho a účinného riadenia a správy prevádzkovania nášho podnikania,
  • udržiavanie súladu s internými zásadami a postupmi,
  • umožnenie rýchleho a jednoduchého prístupu k informáciám o produktoch a službách spoločnosti Schroders.

4.3. V rámci spoločnosti Schroders majú k vašim osobným údajom prístup iba pracovníci spoločnosti Schroders, ktorí k nim prístup potrebujú na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

5. POSKYTNUTIE VAŠICH INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM

5.1. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v rámci skupiny Schroders na účely opísané vyššie.

5.2. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj mimo skupiny Schroders Group, a to tak, ako sa opisuje nižšie:

 • našim obchodným partnerom, keď majú zmluvný záväzok dodržiavať príslušné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov;
 • zástupcom, agentom, správcom, sprostredkovateľom a/alebo iným externým poskytovateľom produktov stanovených klientom alebo potenciálnym klientom (ako sú účtovníci, odborní poradcovia, poskytovatelia služieb úschovy a poskytovatelia produktov);
 • externým agentom a dodávateľom (napríklad účtovníkom spoločnosti Schroders, odborným poradcom, poskytovateľov služieb v oblasti IT a komunikácií, poskytovateľom služieb preverovania, agentúram úverových referencií a vymáhačom dlhov) na účely poskytovania ich služieb nám aj klientom alebo potenciálnym klientom. Na tieto tretie strany sa budú uplatňovať príslušné povinnosti v oblasti ochrany údajov;
 • akémukoľvek depozitáru, burze cenných papierov, zúčtovaciemu alebo vyrovnávaciemu systému, protistranám, obchodníkom a iným subjektom, keď je poskytnutie vašich osobných údajov opodstatnene určené na účely vykonania, riadenia alebo hlásenia transakcií alebo nadviazania vzťahu v súvislosti s týmito transakciami;
 • v prípade, že ste držiteľom spoločného účtu alebo portfólia (alebo inak jednou z viacerých osôb, ktoré sú držiteľmi účtu alebo portfólia), môžeme vaše osobné údaje poskytnúť druhému držiteľovi spoločného účtu alebo portfólia alebo inej osobe;
 • v rozsahu vyžadovanom zákonom alebo predpismi, napríklad ak máme povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť (okrem iného vrátane požiadaviek na daňové vykazovanie a poskytovanie informácií regulačným orgánom, audítorom alebo verejným orgánom), alebo na ustanovenie, uplatnenie alebo obhajobu zákonných práv;
 • v prípade, že predáme akúkoľvek časť nášho podniku alebo nášho majetku, môže byť potrebné, aby sme poskytli vaše osobné údaje potenciálnemu kupujúcemu na účely hĺbkovej analýzy.

6. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť Schroders je globálny podnik s klientmi a prevádzkami po celom svete. Preto osobné údaje získavame a prenášame v rámci spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny Schroders Group, v globálnom meradle. To znamená, že vaše osobné údaje môžeme preniesť do oblastí mimo vašej krajiny.

6.2. V prípadoch, keď vaše osobné údaje prenášame do inej krajiny, zabezpečujeme, že budú chránené a prenášané spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi požiadavkami. Napríklad prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) možno uskutočniť jedným z týchto spôsobov:

 • krajinu, do ktorej vaše osobné údaje odosielame, schválila Európska komisia ako krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • príjemca podpísal zmluvu vychádzajúcu zo „vzorových zmluvných doložiek“ schválených Európskou komisiou, ktorá ho zaväzuje chrániť vaše osobné údaje;
 • ak sa príjemca nachádza v USA, môže byť certifikovaným členom štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA;
 • za určitých obmedzených okolností môžeme podľa zákona preniesť vaše osobné údaje mimo EHP inak.

6.3. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov pri prenose mimo EHP, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v odseku 12.

7. AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Údaje sú mimoriadne dôležitým obchodným majetkom a musia byť chránené primerane riziku, ako aj ich dôležitosti alebo hodnote.

Bezpečné operácie spracúvania zaisťujeme tak, že prevádzkujeme a udržiavame fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu vašich neverejných osobných údajov a prístup k nim obmedzujeme iba na oprávnený personál. Efektívnosť týchto záruk sa pravidelne testuje.

Máme zavedené rozsiahle kontrolné prostriedky a mechanizmy určené na rozpoznávanie, reakciu a nápravu v prípade možných nepriaznivých udalostí.

8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Dĺžka obdobia, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, sa bude líšiť v závislosti od nasledujúcich kritérií:

 • účel, na ktorý ich používame (podrobnejší opis v odseku 4.1 týchto zásad ochrany osobných údajov) – údaje budeme musieť uchovávať tak dlho, ako budú na tento účel potrebné;
 • naše zákonné povinnosti – v právnych predpisoch alebo nariadeniach môže byť ustanovené minimálne obdobie, počas ktorého musíme vaše osobné údaje uchovávať.

Údaje sa budú spracúvať počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a niekoľko rokov (5) po jeho skončení, ak ich na základe právnej povinnosti nebudeme musieť uchovávať dlhšie.

9. VAŠE PRÁVA

9.1. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, v ktorých získavame, používame alebo uchovávame vaše osobné údaje, môžete mať nasledujúce práva a vo väčšine prípadov si ich môžete uplatniť bezplatne. Patria medzi ne tieto práva:

 • právo získať informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a prístup k osobným údajom, ktorými o vás disponujeme;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Upozorňujeme však, že stále môžeme mať oprávnenie spracúvať vaše osobné údaje, ak na to máme iný oprávnený dôvod. Vaše osobné údaje môžeme byť napríklad povinní uchovať, aby sme si splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť alebo naše interné požiadavky súvisiace s auditom;
 • za určitých okolností právo získať niektoré osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo právo požadovať prenos takýchto údajov tretej strane, pokiaľ je to technicky možné. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo spoločnosti Schroders;
 • právo požadovať opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné;
 • právo požadovať, aby sme za určitých okolností vaše osobné údaje vymazali. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, no my budeme mať povinnosť alebo oprávnenie ich uchovať;
 • právo za určitých okolností namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požadovať, aby sme toto spracúvanie obmedzili. Aj v tomto prípade môžu nastať okolnosti, keď budete proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov namietať alebo nás požiadate, aby sme ho obmedzili, no my budeme mať povinnosť alebo oprávnenie vašu žiadosť zamietnuť;
 • právo podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu v oblasti ochrany údajov, ak si myslíte, že sme porušili niektoré z vašich práv.

9.2. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete pomocou pokynov uvedených v odseku 12.

10. WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI SCHRODERS A INÉ WEBOVÉ LOKALITY

10.1. Ak používate webovú lokalitu spoločnosti Schroders, môžeme získavať technické informácie pomocou súborov cookie. Typ získavaných informácií sa líši v závislosti od kategórie súborov cookie, ako sa vysvetľuje v našom oznámení o súboroch cookie. Ako sa podrobne opisuje v našom oznámení o súboroch cookie, prostredníctvom našej aplikácie Správca súborov cookie vám poskytujeme možnosť selektívne prijať určité kategórie súborov cookie vo vašom webovom prehliadači. Ak prijmete súbory cookie z kategórie „sledovacie“ a svoju totožnosť zverejníte počas zabezpečenej relácie prehľadávania (keď ste prihlásení) na jednej z našich webových lokalít, budeme môcť skombinovať informácie, ktoré o vašom používaní našich webových lokalít získame počas tejto relácie, s ďalšími informáciami, ktoré o vás vieme, napríklad s informáciami o akýchkoľvek vyhľadávaniach, ktoré na našich webových lokalitách uskutočníte, alebo s informáciami, o ktoré počas svojej webovej relácie požiadate. Tieto kombinované informácie použijeme na posúdenie príťažlivosti a užitočnosti informácií a nástrojov ponúkaných na našich webových lokalitách, ako aj na identifikáciu produktov a služieb spoločnosti Schroders, ktoré by vás mohli zaujímať.

Prostredníctvom iných kategórií súborov cookie získavame aj anonymné informácie týkajúce sa návykov používateľov pri prehľadávaní s cieľom spravovať a zlepšovať našu webovú lokalitu.

10.2. Ak používate webovú lokalitu spoločnosti Schroders a pomocou odkazu z nej prejdete na inú webovú lokalitu (vrátane webovej lokality prevádzkovanej spoločnosťou Schroders), môžu sa uplatňovať odlišné zásady ochrany osobných údajov. Pred tým, než na webovú lokalitu odošlete akékoľvek osobné údaje, by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.

11. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti urobíme v našich zásadách ochrany osobných údajov, zverejníme na tejto webovej lokalite, prípadne vám ich oznámime e-mailom. Pravidelne kontrolujte, či došlo k aktualizácii alebo zmenám v našich zásadách ochrany osobných údajov.

12. OTÁZKY A OBAVY

12.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa toho, ako spoločnosť Schroders zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, alebo týchto zásad ochrany osobných údajov alebo si chcete uplatniť práva, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Ak si chcete uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas s prijímaním elektronickej marketingovej komunikácie, postupujte podľa pokynov na odhlásenie z odberu, ktoré sa nachádzajú v takýchto marketingových materiáloch.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

Privacy@schroders.com.

Otázky a obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov zvyčajne dokážeme vyriešiť rýchlo a efektívne. Ak nebudete spokojní s odpoveďou, ktorú dostanete, môžete svoje obavy postúpiť priamo miestnym súdom alebo dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov, ktorému podlieha vaša jurisdikcia.

Ak nahlásite obavu, môžeme:

 • požiadať o ďalšie podrobnosti týkajúce sa vašich obáv a osobných údajov, pokiaľ sú potrebné na účely overenia vašej totožnosti;
 • zapojiť ďalšie strany alebo s nimi konzultovať s cieľom preskúmať a vyriešiť váš problém (pričom tieto strany o vás dostanú informácie a budú ich spracúvať) a/alebo
 • viesť záznamy o vašej požiadavke a akomkoľvek riešení vášho problému;

pričom v každom prípade budeme postupovať v súlade s našimi povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov a ďalšími zákonnými povinnosťami.

 

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.