Private Equity ELTIF

Sila objavovania nových obzorov

Demokratizácia súkromných aktív

Nedávny koniec historicky najdlhšej hospodárskej expanzie vyvolal neistotu na akciových trhoch aj mimo nich. Potreba výnosov, pravidelného príjmu a diverzifikácie vyniesla do popredia súkromné aktíva, pričom dochádza k významnej zmene.

Na celom svete sa medzi investormi zrýchľuje demokratizácia súkromných aktív, ako je súkromný kapitál alebo nehnuteľnosti. Regulácie, technológie a inovácie produktov podporujú vývoj nových fondov navrhnutých podľa potrieb súkromných investorov.

Na umožnenie prístupu sa vyvíjajú nové investičné riešenia, ako napríklad európsky dlhodobý investičný fond (European Long Term Investment Fund, ELTIF).

Čo sú to európske dlhodobé investičné fondy (ELTIF)?

Európske dlhodobé investičné fondy (ELTIF) sú typom rámca kolektívneho investovania, ktorý umožňuje investorom vkladať peniaze do spoločností a projektov, ktoré potrebujú dlhodobý kapitál. Ich cieľom je zvýšiť objem nebankového financovania dostupného pre spoločnosti investujúce do reálneho hospodárstva Európskej únie.

Najmenej 70 % prostriedkov sa musí investovať do príležitostí v rámci nekótovaných spoločností, ako sú malé a stredné podniky alebo infraštruktúrne projekty.

Ak chcete z investícií na týchto veľmi zložitých trhoch vyťažiť čo najviac, je nevyhnutné spoľahnúť sa na dôveryhodného správcu aktív s dobrou históriou a výsledkami.

Výhody pre investorov

Lepší prístup

Poskytovanie prístupu k investíciám na súkromných trhoch pre širšie publikum vďaka nízkym hraniciam minimálnych investícií.

Priame vlastníctvo

Aktívna spolupráca so súkromnými spoločnosťami poskytuje príležitosť na podporu udržateľnejších obchodných postupov a správania.

Diverzifikácia portfólia

Investovanie do malých a stredných spoločností a projektov, ktoré nie sú dostupné na verejných trhoch, prináša výhody v podobe diverzifikácie.

Dlhodobé výnosy

ELTIF poskytujú investorom atraktívne výnosy z komplexných investičných príležitostí prostredníctvom využitia vhodných zručností.

Regulovaná štruktúra

ELTIF môže ponúkať len správca s povolením podľa smernice EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD) a podlieha jej pravidlám.

Udržateľnosť

Fond by mohol pomôcť pri plnení investičných cieľov udržateľnosti, t. j. SFDR č. 8* ELTIF.

Uvedené názory sú názormi spoločnosti Schroders Capital a nemusia viesť k priaznivým investičným výsledkom

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

Cieľom fondu je zabezpečiť rast kapitálu prostredníctvom investovania do súkromného kapitálu malých a stredných podnikov, ktoré sú hnacou silou rastu európskeho hospodárstva. Zameranie na nadobúdanie malých a stredných podnikov odlišuje ELTIF od iných fondov súkromného kapitálu, ktoré majú tendenciu orientovať sa na nadobúdanie veľkých podnikov, kde je korelácia s verejnými trhmi vyššia, a na využitie plného potenciálu si vyžadujú špecializované zručnosti. S minimálnym počiatočným vkladom 10 000 EUR poskytuje prístup k investíciám do súkromného kapitálu bez toho, aby ste museli investovať vysoké sumy alebo byť profesionálnym investorom. Podporuje udržateľné obchodné postupy a správanie (fond podľa článku 8 SFDR*).

* Fond podľa článku 8 SFDR (nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií) sa vymedzuje ako „fond, ktorý okrem iných charakteristík podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky alebo kombináciu týchto charakteristík za predpokladu, že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy a riadenia“.

Do ELTIF by sa mala investovať len malá časť portfólia. Nie je možné poskytnúť žiadnu záruku priaznivých investičných výsledkov.

Prečo Private Equity?

Investovanie do súkromného kapitálu (Private Equity) v podstate znamená investovanie do spoločností, ktoré nie sú kótované na burze. Môže to pomôcť diverzifikovať portfólio prostredníctvom podpory podnikateľov a rodinných podnikov.

Dostupnosť
Kótované spoločnosti sú len špičkou ekonomického ľadovca. Súkromný kapitál umožňuje prístup k iným častiam hospodárskeho ekosystému ako verejné trhy.

Hnacou silou je hodnota
Hodnota sa vytvára prostredníctvom transformácie podniku a využitia cenovej neefektívnosti pozorovanej najmä v malých a stredných podnikoch, do ktorých kapitál vkladajú rodiny a podnikatelia (napríklad v Európe sa viac ako 60 % transakcií v rámci nadobúdania malých podnikov týka rodinných podnikov).

Novou prémiou za nelikviditu je prémia za komplexnosť
Nelikvidita je aktívnou voľbou investorov a ponúka možnosť prístupu k výhodám súkromných trhov. Výnosy sú generované konvergenciou jedinečnej situácie alebo príležitosti a zodpovedajúceho súboru zručností, z ktorých vyplýva prémia za komplexnosť.

Dlhodobý výhľad
Dlhodobý cieľ umožňuje strategickú zmenu a rast bez tlaku štvrťročného vykazovania ziskov.

Udržateľnosť
Aktívna spolupráca so súkromnými spoločnosťami poskytuje príležitosť na podporu udržateľnejších obchodných postupov a správania. Prosperujúce malé a stredné podniky prispievajú k dlhodobému blahobytu našej spoločnosti.

Informácie o Schroders Capital

Schroders Capital je investičná divízia pre súkromné trhy spoločnosti Schroders, globálnej skupiny pre správu aktív. 

Schroders Capital je divízia vytvorená s cieľom poskytnúť investorom prístup k širokej škále príležitostí investovania do súkromných aktív, k rôznym možnostiam vytvorenia portfólia a prispôsobeným stratégiám pre súkromné aktíva. Jej tím pôsobí na súkromných trhoch už viac ako dve desaťročia, pričom sa zameriava na dosahovanie najlepších výnosov vo svojej triede s ohľadom na riziko a na realizáciu investícií prostredníctvom kombinácie priamych investičných možností a širších riešení vo všetkých triedach aktív na súkromnom trhu, a to prostredníctvom zmiešaných fondov a prispôsobených mandátov pre súkromné aktíva.

Cieľom tímu je dosahovať udržateľné výnosy prostredníctvom dôsledného prístupu a v súlade s kultúrou, ktorú charakterizuje výkonnosť, spolupráca a integrita.

Schroders Capital ponúka diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane investovania do nehnuteľností, súkromného kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, súkromného dlhu, cenných papierov viazaných na poistenie a spoločensky prospešného investovania.

Videá

Informácie o Schroders Capital

Richard Damming, spoluvedúci oddelenia Private Equity Investments Europe, opisuje platformu Schroders Capital.

Čo je to spoločná investícia

Richard Damming, spoluvedúci oddelenia Private Equity Investments Europe, vysvetľuje, ako fungujú spoločné investície.

Úvahy o rizikách

Menové riziko: Fond môže stratiť hodnotu v dôsledku pohybu zahraničných menových kurzov, inak nazývaných menové kurzy.

Úrokové riziko: Fond môže stratiť hodnotu v priamom dôsledku zmien úrokových sadzieb.

Riziko likvidity: Fond investuje do nelikvidných nástrojov, ktoré sa ťažšie predávajú. Nelikvidita zvyšuje riziko, že fond nebude schopný za každých okolností predať držané investície včas, aby splnil svoje finančné záväzky. Môže to tiež znamenať, že môže dôjsť k oneskoreniu investovania viazaného kapitálu do triedy aktív.

Trhové riziko: Hodnota investícií môže rovnako klesať ako aj rásť a investorovi sa nemusia jeho pôvodne investované finančné prostriedky vrátiť späť.

Prevádzkové riziko: Prevádzkové procesy vrátane procesov súvisiacich s úschovou aktív môžu zlyhať. Môže tak dôjsť k stratám v rámci fondu.

Riziko výkonnosti: Investičné ciele predstavujú požadované výsledky, nie je však zaručené, že ich možno dosiahnuť. V závislosti od podmienok na trhu a makroekonomického prostredia môže byť dosiahnutie investičných cieľov zložitejšie.

Riziko súkromných akcií: Stratégie súkromných akcií podliehajú rôznym rizikovým podmienkam vrátane, okrem iného, rizika, že sa za získanie obchodu zaplatí priveľa, rizika nového a neosvedčeného riadenia, nových alebo mene rozvinutých obchodných stratégií alebo neúspešnej integrácie s existujúcim podnikom.

Riziko súvisiace s udržateľnosťou: Fond má environmentálne a spoločenské charakteristiky. To znamená, že môže byť iba do určitej miery vystavený niektorým spoločnostiam, priemyslom alebo sektorom a môže sa vzdať určitých investičných príležitostí alebo zbaviť sa určitých holdingov, ktoré nespĺňajú jeho kritériá týkajúce sa udržateľnosti vybraté investičným manažérom. Fond môže investovať do spoločností, ktoré neodrážajú myšlienky a hodnoty akéhokoľvek konkrétneho investora.

Daňové riziko: Fond a jeho výnosy sa môžu spoliehať na určité dostupné daňové účinnosti pri vytvorení fondu, ktoré môžu podliehať zmenám v daňovom zaobchádzaní alebo interpretácii. Akékoľvek zmeny skutočného alebo vnímaného daňového postavenia alebo expozície fondu alebo jeho investícií, ako aj daňovej legislatívy, postupov alebo účtovných štandardov môžu mať nepriaznivý vplyv na očakávanú úroveň zdaňovania.

Riziko oceňovania: Investície do súkromných aktív sa oceňujú menej často ako kótované cenné papiere. Okrem toho môže byť náročné nájsť primerané referenčné hodnoty oceňovania pre investície do súkromných aktív. Táto náročnosť môže mať vplyv na oceňovanie portfólia investícií. Niektoré investície sú oceňované na základe odhadovaných cien, a tak podliehajú potenciálne väčším neistotám vzhľadom na oceňovanie ako kótované cenné papiere.